Kto sa vyvyšuje, ten bude ponížený, ten kto sa ponižuje, bude povýšený

(Svätý Matúš 23,12)

Bol porušený zákon alebo morálka dostala na frak pri jednej nominácii do Školskej rady? Význam slova na frak podáva Slovník súčasného slovenského jazyka, čo znamená ... utrpieť porážku  a ja dodávam, na základe svojho poznania, že v tomto prípade je to až na prvom mieste porážka morálna.

Čo sa vlastne stalo? Na zasadaní zastupiteľstva 12.1.2007 bol do Rady školy Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu v Čadci navrhnutý a aj schválený poslanec zastupiteľstva za ĽS-HZDS Ing.Štefan Holeščák. Poslanec je zároveň aj zástupcom riaditeľa na tejto škole.

Ministerstvo školstva SR na základe podnetu Mgr.Haluškovej rozhodlo (10.3.2008) o právnom výklade zákona č.596/2003 Z.z. §25, či delegovanie poslanca do Rady školy, ktorý je zároveň aj zástupca riaditeľa  školy je v súlade so zákonom. Podľa názoru ministerstva, poslanec zastupiteľstva, citujem „... pán Ing. Holeščák nemôže byť členom rady školy, pretože v §25 ost.12 citovaného zákona je taxatívne ustanovené, že členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.“

Rozhodnutie je zadosťučinením prinajmenšom poslancovi zastupiteľstva Mgr.Mariána Fúrikovi, ktorý nadniesol tento problém na zastupiteľstve, ale neuspel proti koaličnej nominácii z radov súčasných poslancov. 

V diskusii k tomuto bodu poslanec Mgr.M.Fúrik vyslovil pochybnosť, či delegovanie poslanca, ktorý je zároveň aj zástupcom riaditeľa školy nie je porušený zákon o výkone štátnej správy v školstve. Nakoľko sa jednalo o nominanta za súčasnú koalíciu v zastupiteľstve, prestrelka medzi ním a navrhnutým poslancom (zhodou okolnosti, obaja sú pracovníci spomínanej školy, jeden učiteľ – Mgr.M.Fúrik a druhý zástupca Ing.Š.Holeščák) bola razantná. Na koniec poslanec stiahol svoj návrh a o jeho návrhu sa už nehlasovala a Ing.Š.Holeščák bol zvolený do Rady školy (uznesenie č.14/2007).

Prekvapilo ma, že primátor  principiálne nechránil objektívnosť diskusie oboch poslancov, keď v spore boli dvaja zamestnanci tej istej školy – zástupca a učiteľ. Nechal ich vybíjať sa v spore, lebo vedel že aj tak učiteľ v pozícii opozičného poslanca „musí“ cúvnuť, a primátor bol nečinný v slove. Tento spor má oveľa dôležitejšiu dimenziu ako sa na prvý pohľad zdá. .....

Nerozumel som a ani teraz z odstupom času nerozumiem poslancovi Ing.Š.Holeščákovi, že v rozprave obhajoval neobhajiteľné, že jeho delegovanie nie v rozpore so zákonom, a nevzdal sa členstva v Rade školy. Keby sa vzdal, bolo by to férové, ale takto, jeho túžba byť všade a nikde za každú cenu vypovedá o niečom inom .... (negatívnom). Neurobil to, ak si dáme do súvisu, že je ešte predsedom ďalších komisii MZ

- Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

- Komisia výstavby a ÚP

- Komisia dopravy a správy mestských komunikácii

tak potom sa vlastne už ani nečudujem tomuto funkcionárskemu apetítu, ktorý v konečnom dôsledku je tiež výsledkom súčasného marazmu v zastupiteľstve.

Potešila ma, že aspoň niekto, že Mgr.Darina Halušková svojim podnetom predostrela tento problém verejnosti. Preukázalo svoju občiansku odvahu a svojim hlasom poukázala na problém, ktorý sa prieči zdravému rozumu. Bodaj by bola viac takýchto uvedomelých občanov, potom by aspoň moc vedela, že nemôže si dovoliť, čo ona chce a ako chce.

Poslanecky klub usmerňuje svojich členov – poslancov a zjednocuje sa na svojich postojoch. To sa netýka poslanca Ing.Š.Holeščák, ktorý kandidoval za ĽS-HZDS. Problém je, že v zastupiteľstve ma ĽS-HZDS iba jedného poslanca (čo iste ma svoje príčiny, dôsledky a následnosti .....). Z tohto zorného uhlu pohľadu sa núka otázka, prečo poslanec má neprimerané postavenie v zastupiteľstve? Kuloárové informácie hovoria, že súčasná krehká poslanecká väčšina kolíše na hranici zákonnej väčšiny, a nechce problém naviac.

Pre úplnosť tomuto nie celkom korektnému problému treba povedať, že vyjadrenie MŠ SR má aj napriek odbornosti po právnej stránke iba informačnú hodnotu. Jediný, kto má právo vykladať zákon, je Ústavný súd. Aj napriek tomu, odborná zdatnosť zamestnancov legislatívneho odboru MŠ SR dáva odpoveď prinajmenšom z morálneho pohľadu. Ak takto vnímame vzniklú situáciu, tak na otázku, či b
ol porušený zákon alebo morálka dostala na frak sa ešte väčšmi ako si to vieme vysvetliť nám podáva vysvetlenie Slovník súčasného slovenského jazyka, čo znamená ... utrpieť porážku. Dodávam, na základe svojho poznania, že je to hlavne až na prvom mieste porážka morálna.