(O jednej ceste náhradníka stať sa poslancom zastupiteľstva)

O odvahe, a hrdinstve, bez pomoci, bez podpory, len vlastnými silami Peter Valušiak  spoločne s  trojicou ruských polárnikov prešli za 118 dní z  ruskej Novej Zemľe naprieč Arktídou cez severný pól do kanadského Ward Huntu. Pavol Barabáš vo svojom unikátnom filmovom dokumente stvárnil ich hrdinstvo vo filmovom dokumente „118 dní v zajatí ľadu“.

Pre nezainteresovaného prekvapujúce slová. Výmena poslanca v zastupiteľstve mesta Čadca a cesta naprieč Antarktídou na prvý pohľad nesúvisí.  Ak sa zamyslíme, porozmýšľame o súvislostiach a faktoch, potom obe udalosti majú možno aj spoločného menovateľa. Menovateľom je doba, za ktorú obe strany svoj zámer uskutočnili. Ak prechod naprieč Arktídou trval 118 dní, tak výmena poslanca v Čadci neuveriteľných 113 dní. Ak Peter Valušiak podstúpil 118 dňový súboj s extrémne chladnou a vetrami ošľahanou arktickou prírodu, tak teraz už poslanec ing.V.Hruška tiež absolvoval svoju „arktickú“ čadčiansku nástupnú cestu, ktorá trvala neskutočných 113 dní. Zbytočne sa nehovorí, že pri zdolaní hory najťažšia je nástupná cesta a on to bez výhrady potvrdil.

Tak ako prebiehala výmena poslanca v Čadci, už zložitejšie sa to ani nedá. Po prečítaní faktov, nech si každý sám pre seba odpovie na otázku, či som sa mýlil, alebo moje slová sú výpoveďou o morálnom marazme ? víťazstve, ale poznačené morálnym zlyhaním ? obštrukciou ? účelovým konaním ? nezáujmom ? laxným prístupom ? dobrým úmyslom konať ?  1)

 

0. (nultý) deň nekonania – 5.6.2008

 Najvyšší súd SR potvrdil v plnom rozsahu rozsudok Špeciálneho súdu v Pezinku a rozsudok sa stal právoplatný. „Troma rokmi väzenia, 500-tisícovou pokutou s päťročným zákazom pracovať v samospráve potrestal Špeciálny súd bývalého primátora Čadce Jozefa Pohančeníka za to, že zobral úplatok 1,5 milióna korún. Obhajobu ex primátora, podľa ktorého boli peniaze sponzorským darom, sudca Emil Klemanič zmietol zo stola. Pohančeník sa proti verdiktu na mieste odvolal. (Pravda, 19.apríl 2007) Najvyšší súd 5.6.2008 potvrdil rozhodnutie Špeciálneho súdu a rozsudok sa stal právoplatným.


Môj komentár

 Trest pre bývalého primátora je realitou. Súčasne vo volebnom období 2006 – 2010 vykonával funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Čadci. Zákon o obecnom zriadení zk.369/1990 v znení zmien a dodatkov , §25 odstavec 2 d znie, že ak je poslanec právoplatne odsúdený (a to bol), mandát poslanca zaniká. Na jeho miesto nastúpi po zložení sľubu náhradník za príslušný volebný obvod s najvyšším počtov hlasov.

22. deň – 27.6.2008

 Na zasadaní zastupiteľstva nebol zaradený bod o zložení sľubu novým nastupujúcim poslancom. Na dotaz poslanca J.Beleša, prečo nie je zaradený bod o nastúpení poslanca, primátor odpovedal, že nemá žiadnu relevantnú informáciu o rozsudku.

Môj komentár

 Primátor ak nemal informáciu, tak mal konať. Neveril som jeho odpovedi, a sám som začal konať, aby som si overil, či jeho slová sú pravdivé. Napísal som mail na Najvyšší súd. Využil som právo o sprístupnenie informácii podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.    Je povinnosťou súdu, ktorý vynesie rozsudok, aby informoval o tejto skutočnosti zamestnávateľa? Odpoveď je, že nie je, pretože Trestný poriadok povinnosť oznamovať zamestnávateľovi vynesenie rozsudku súdu neukladá.

2.    Na otázku, či „súd, ktorý vynesie rozsudok až na vyžiadanie zamestnávateľa oznámi skutočnosť vo svojej písomnej odpovedi“, uvádza, že podľa § 4 ods. 1 cit. zák. žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie, z čoho vyplýva, že ak o to požiada zamestnávateľ, ktorý má štatút právnickej osoby, môže takúto informáciu na žiadosť takéhoto žiadateľ sprístupniť.

3.    Na otázku „Aký je procedurálny postup v tomto prípade? Dôkazovým materiálom je rozsudok? Ak áno, ako sa k nemu môže dostať zamestnávateľ, ako poslanec zastupiteľstva, resp. občan?“. Procedurálny postup je upravený citovaným zákonom. Rozsudok v zmysle ustanovení Trestného poriadku nie je dôkazným materiálom, ale je výsledkom trestného konania a rozsudok po nadobudnutí právoplatnosti je vykonateľný, a teda záväzný pre všetky subjekty, ktorých sa dotýka a v spojení s ktorým je podkladom pre postupy uvedené v príslušných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky (včítane) zákona o obecnom zriadení).

V závere mi v rámci odpovede vychádzajúc z obsahu môjho písomného podania, ktorého súčasťou mojej žiadosti o sprístupnenie informácie je  požiadavka sprístupniť aj rozsudok, a preto mi bol v plnom rozsahu rozsudok zaslaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. d) cit. zák. a informáciu o rozhodnutí a o výsledku konania vo forme sprístupnenia výrokovej časti citovaného rozsudku, ktorá je opatrená doložkou právoplatnosti.

Pre úplnosť treba povedať, že na môj mail Najvyšší súd SR odpovedal veľmi rýchlo, za necelé 3 (tri) dni som mal odpoveď !!! Tak promptne ako Najvyšší súd SR (ešte aj NR SR) vyčerpávajúcim spôsobom a hlavne rýchlo konali. Po odpovedi som mohol konať, ale ja som nie primátor. Naopak, primátor mohol, ale on nekonal.

 71.deň – 15.8.2008
 
Na zastupiteľstvo (konečne) po 71. dňoch nečinnosti bolo prijaté uznesenie, ktoré žiada primátora prizvať na najbližšie zastupiteľstvo náhradníka, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca, kde mu bude odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom podpísané primátorom mesta.

 Môj komentár

 Na moju otázku, prečo nebol na zasadanie zastupiteľstva pozvaný zatiaľ iba náhradník Ing.V.Hruška,  kedy po prerokovaní a vzatí na vedomie by nasledovalo zloženie sľubu, pán primátor svojou odpoveďou ma  š o k o v a l. Čo ak neschválime uznesenie? Nehorázne tvrdenie, ktoré sa nachádza iba v rovine sci fi.  My poslanci v tomto prípade musíme iba vziať skutočnosť na vedomie, inú možnosť nemáme. My poslanci nemáme právo náhradníkovi obmedziť jeho zákonné práva. Až potom mi došlo, že primátor aj by chcel (navonok), ale v skutočnosti čo najdlhšie predlžovať túto zbytočnú kauzu.

 113.deň – 26.9.2008

 Na zasadaní zastupiteľstva 26.9.2008 na uprázdnený mandát poslanca zastupiteľstva v zmysle § 51 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších zmien a doplnkov nastúpil Ing. Vladimír Hruška, ktorý ako ďalší náhradník získal vo volebnom obvode č.4 najvyšší počet hlasov, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.       

 Môj komentár

 Tak sme sa dočkali a tvrdenie pesimistov, že výmena poslanca bude ako nekonečná televízna telenovela sa  nenaplnila. Ale šrám pochybnosti nech zostane ako ponaučenie pre všetkých, že keď sa chce, sa robí, keď nie, tak potom jednoduchý problém sa stáva zložitým a potom sa to vlečie neuveriteľných 113 dní !!!! a propo, prečo by Čadca nebola po čase znovu „ originálna “.

Sen sa stal skutočnosťou. Už som prestával veriť, že boj primátora o zákonnú výmenu nového poslanca sa niekedy skončí. Mýlili som sa, lebo výmena trvala iba vyše troch mesiacov, za ktoré sa uskutočnili 3 (slovom tri) zastupiteľstva, a na každom mal možnosť primátor zaradiť bod nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát v zastupiteľstve.

Keď už sme my poslanci vydýchli, keď náhradný poslanec Hruška zložil sľub, myslel som si, že konečne zvíťazil zdravý rozum. Ale mýlil som sa. Poslanca Ing. Š.Holeščáka navrhol, aby pracoval v stavebnej komisii. Navrhol som, aby sme nečakali do najbližšieho zastupiteľstva, a hneď previedli hlasovanie a zaradili ho do stavebnej komisie, ale neuspel som. A pritom  tak ľahké a transparentné. Ak poslanec Hruška dá súhlas bude sa hlasovať o jeho zaradení do stavebnej komisie. Ak by si to chcel rozmyslieť, tak jeho vôľa bude rešpektovaná. Škoda ..... primátor znovu spevnil svoju „primátorskú“ stenu proti všetkým názorom, ktoré nepochádzajú od neho.

Chcem veriť, že primátor postupoval a všetko vážil na lekárnických váhach, ak sa jednalo o výmenu poslanca.

Chcem veriť, že vrabce štebotajúce na streche Mestského domu nemali pravdu, že nový poslanec nie je „krvnej“ hlasovacej skupiny, ako by si pán primátor prial.

Chcem veriť, že pán primátor bude aj iných prípadoch (pre neho výhodnejších) postupovať prinajmenšom tak dôsledne a principiálne, ako postupoval v tejto „čadčianskej“ telenovele. Nemusela byť, keby bol záujem riešiť ich jednoducho a priamočiaro ako káže zdravý rozum.

Tak ako Arktídu nie je možné pokoriť, je však možné sa  ňou zžiť a potom je aj šanca uspieť. Chcem veriť, aby sa tak ako sa to podarilo zžiť sa s Arktídou polárnikom, nech prinajmenšom aj  primátorovi sa darilo zžiť sa s primátorovaním. Lebo primátor to nie je iba prvý občan mesta, ale je to stále výzva nespreneveriť sa mandátu, ktorý dostal od voličov slúžiť obyvateľom mesta.

1)  nevhodné škrtnúť