(Dôvodová správa k novele zákona č.219/1996 v ďalšom znení)

Ku pripravovanej novele zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb mali poslanci NR SR priloženú dôvodovú správu. Pre jej závažnosť si ju dovolím v plnom znení zverejniť. Je výpoveďou a zároveň obvinením nás dospelých, ako vlažne pristupujeme k výchove maloletých a mladistvých, ktorí „vstupujú“ do života.

Všeobecná časť:

Podľa posledných prieskumov, Slováci v pití alkoholických nápojov a v užívaní iných návykových látok nepoľavili. Znepokojujúce je ich užívanie mladistvými a najmä maloletými. Z nedávneho medzinárodného prieskumu, o ktorom informovala naša tlač 29. 12. 2007 vyplynulo, že 15 percent oslovených 15 a 16 ročných Slovákov nielenže konzumovalo alkohol, ale kombinovalo ho s liekmi. Bol to druhý najhorší výsledok spomedzi európskych krajín.

Že problém pitia alkoholických nápojov mladistvými, ba dokonca i deťmi sa
na Slovensku skutočne stal problémom, ktorého odklad riešenia je už neprijateľný, dokazuje značný počet prípadov z praxe. Vrcholom ľadovca sú prípady zverejnené aj v médiách.

·         Z početných prípadov možno uviesť ako príklad  z apríla roku 2007, keď sa v Spišskej Novej Vsi opili dve štrnásťročné školáčky do nemoty na schodoch bytovky. V spoločnosti ďalších maloletých namiesto vyučovania pili koňak. Výsledok – pobyt v nemocnici.

·        Alarmujúci prípad, ktorý bol istý čas stredom pozornosti slovenskej verejnosti sa odohral na školskom výlete, kde sa opila partia pätnásťročných chlapcov tak, že jeden z nich upadol do bezvedomia a skončil v nemocnici. Pri vyšetrovaní prípadu sa zistilo, že učiteľky boli tiež opité.

·        Ďalšie prípady mladistvých sú rovnako poľutovaniahodné až tragické. V Dolnom Kubíne šesť podgurážených mládencov nasadlo do auta a vzápätí po náraze do steny reštaurácie všetci zahynuli. 

·        Na benzínovej stanici v Košiciach našla skupina chodcov ležiace štrnásťročné dievča, ktoré záchranka priviezla na ARO do nemocnice. Bola na pokraji smrti – v krvi mala 3,28 promile alkoholu.

·         Posledná udalosť s príchuťou škandálu sa odohrala v Želiezovciach v lete. Deviataci základnej školy sa opili počas slávnostnej akadémie, ktorá mala byť prehliadkou úspechov školy. Pre túto udalosť bolo rovnako škandalózne zistenie, že deti si nakúpili alkohol v blízkom obchode s potravinami. Je jasné, že v týchto prípadoch nemôžu mať čisté svedomie ani dospelí – učitelia, rodičia, predajcovia v potravinách, či obsluhujúci personál v pohostinských zariadeniach.

Po zosumarizovaní prípadov opitých detí, a to neuvádzame prípady protispoločenskej činnosti vykonanej brutálne  pod vplyvom alkoholu, sa natíska naliehavá otázka:

Čo sa to vlastne na Slovensku deje?

Aký prah citlivosti má spoločnosť na podobné negatívne javy, keď im nevie zamedziť prevenciou a účinnými opatreniami? Keď napr. v Krompachoch si nevedia rady s fetovaním nielen mladistvých do 18 rokov, ale aj s fetovaním toluénu detí pod 6 rokov. Áno i právnymi sankcionovanými zákazmi. Dnes, zdá sa, že dozrel čas, že právne predpisy musia nasadiť intenzívnejšiu reguláciu tohto problému.

Problém pitia alkoholu a užívania iných návykových látok je už dnes predmetom riešenia moderného zákonodarstva na celom svete. Riešenia sú rozličné, v niektorých krajinách sa dokonca osobitný zreteľ kladie na zákaz pitia alkoholu mladistvými.

Vo svete sa väčšinou toleruje konzumácia alkoholu nad 18 rokov.

·         výnimku tvoria niektoré európske krajiny ako Belgicko, Francúzsko, Taliansko Poľsko, kde je veková hranica znížená na 16 rokov,

·         inde zasa naopak sa táto hranica zvyšuje na 20 rokov (Japonsko, Írsko), alebo až na 21 rokov (USA),

·         v niekoľkých krajinách, napríklad v Portugalsku, Gruzínsku, Arménsku a Číne neexistuje žiadna veková hranica pre konzumáciu alkoholu,

·         v právnych poriadkoch týchto štátov je však zakotvený zákaz podávania alkoholu mladistvým.

·         vari najpodrobnejšie upravuje požívanie alkoholu mladistvými írsky zákon o alkoholických nápojoch z roku 1988 (bol tri krát novelizovaný).

o    Podľa tohto zákona mladistvý nielenže nesmie kupovať ani konzumovať alkoholické nápoje, ale nesmie navštevovať reštauračné zariadenia ak nemá 18 rokov medzi 21.00 až 9.00 hod. nasledujúceho dňa a v nedeľu do 12.30 hod.

o    V sprievode rodičov alebo opatrovateľov môžu mladiství v Írsku navštevovať reštaurácie v čase od 10.30 hod. do 21.00 hod. Držitelia licencií zodpovedajú za dodržiavanie týchto zákonom stanovených podmienok.

·         Vo Veľkej Británii je problematika podávania a konzumovania alkoholu upravená živnostenským zákonom, v ktorom je zahrnutá aj základná ochrana mladistvých.

o     Zakázaný je aj predaj alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Porušenie tohto zákazu má za následok stíhanie držiteľa licencie ako aj mladistvého, ktorý konzumuje alkohol.

o    Na základe zákona o konfiškácii alkoholu má polícia vo Veľkej Británii právo konfiškovať alkoholické nápoje v rukách osôb mladších ako 18 rokov, ak existuje dôvodné podozrenia, že mladistvý zamýšľa požívať alkoholické nápoje na verejnosti.

·         V USA sa zákaz predaja a verejného požívania alkoholických nápojov vzťahuje na vek 21 rokov. V mnohých štátoch USA je pitie alkoholu na verejnosti (vrátane piva) priestupkom, ktorý sa netoleruje (platia aj výnimky z tohto ustanovenia zákona, napríklad ak sa alkohol konzumuje na súkromnom pozemku).

·         Zaujímavá je nedávna iniciatíva poľských lekárov, ktorí apelujú na poslancov Sejmu, aby zákonom zakázali predaj alkoholu tehotným ženám. Lebo ako tvrdia, každý pohárik, ktorý vypije budúca matka, môže u dieťaťa vyvolať tzv. fetálny alkoholový syndróm.

Téma ochrany detí pred alkoholizmom a trend sprísňovania podmienok podávania, predaja a konzumovania alkoholických nápojov s presadzovaním ich právnej regulácie je na celom svete očividný fakt aj keď sa do zákonodarnej úpravy presadzuje pomalšie ako v prípade zákonov na ochranu nefajčiarov. Neodškriepiteľným faktom však ostáva poznatok, že požívanie alkoholu mladistvými osobami

výrazne poškodzuje nielen ich zdravie,

ale aj sociálne správanie a 

samotný osobnostný rozvoj

Predložený legislatívny návrh v porovnaní s niektorými úpravami v zahraničí je „nežným“ zákonným riešením predmetného problému. Dopad v praxi aj takto chápaného zákona môže byť významný, ak sa bude dôsledne uplatňovať v praxi.

Predložený legislatívny návrh je opakovaním už raz NR SR schváleného textu návrhu zákona, ktorý prezident SR vrátil do NR SR a ktorý nebol opätovne schválený (chýbali 4 hlasy) .

Tento text je v otázke oznamovacej povinnosti rozšírený o oznamovaciu povinnosť popri riaditeľovi a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancoch, poskytovateľoch, ktorí sú držiteľmi povolenia alebo držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, Obecnej polície aj Policajného  zboru (ktorí ju mali už ustanovenú pôvodným návrhom),  aj o oznamovaciu povinnosť železničnej polície.

Predložený legislatívny návrh je v súlade s Ústavou SR a harmonicky zapadá do systémových súvislostí platného práva. Jeho uplatňovanie v praxi nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na výdavky z rozpočtu obcí a miest.