Tesne pred zasadaním zastupiteľstva v piatok 27.2.2009 poslanci dostal závažný materiál

„Podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonov
súvisiacich s navýšením základného imania“.

Materiál pojednáva o dohode medzi spoločnosťami Mestská teplárenská spoločnosť, a.s., SOTÉ, s.r.o. Čadca a DALKIA, a.s. Poslanci po diskusii schválili podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonoch súvisiacich s navýšením základného imania proti žalovaným trom spoločnostiam.

Pri posudzovaní tohto materiálu som vychádzal z poznania, že primátor, a tiež poslanci chránia majetok mesta. Či sa jedná o 30 mio, kde primátor bol alebo ešte je spoločníkom, alebo sa jedná o tepelné hospodárstvo.

Aj preto som si osvojil obsah predloženého materiálu a hlasoval som za jeho prijatie, aj napriek k niektorým výhradám:

·    vadilo mi forma, ako bol materiál predložený poslancom v deň rokovania zastupiteľstva,

·    vadilo mi, že materiál predkladal prednosta MsÚ Ing. Ján Husár,

·    vadilo mi, že znenie dôvodovej správy sa podobala zneniu dôvodovej správy v dovolaní v 30 miliónovej kauze Mesto Čadca vers. M.Majchrák, ktorú koaliční poslanci odmietli

·    vadilo mi, že koaliční poslanci v zastupiteľstve sa báli ako čert svätenej vody zaviazať zastupujúcu právnickú kanceláriu výsledkom sporu

Pre pochopenie mojich výhrad, ktoré som mal k predloženému materiálu priložím niekoľko mojich poznámok.

 

Vadilo mi forma, ako bol materiál predložený poslancom v deň rokovania zastupiteľstva
    
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Preto aj príprava, a doručenie materiálov poslancov malo by byť úmerne dôležitosti prerokovanému predmetného bodu. Som si vedomí, že niekedy pre krátkosť času, keď sa musí daný bod z naliehavých dôvodov prerokovať, nie je iná možnosť, ako ho doručiť v skrátenom čase. Skúsenosť mi velí byť na pozore, lebo počet materiálov resp. dodatkov, ktoré dostávame pred začatím zasadania, sa začína zmnožovať a účelovo sa s tým dá aj manipulovať. Toto sa deje so súhlasom primátora, lebo on zvoláva zastupiteľstvo, a zároveň určuje jeho program.  

V spornom prípade, som to považoval za neúctu k poslancom. Jednalo sa predsa o dôležitý materiál, ktorý sa pripravoval od nástupu primátora do funkcie t.j. od 2. januára 2007. Preto nebol dôvod pre takéto „zrýchlene“ konanie.

Vadilo mi, že materiál predkladal prednosta MsÚ Ing. Ján Husár

Súčasný prednosta MsÚ bol prednostom aj za primátorovania Ing. Jozefa Pohančeníka.  Preto je pamätníkom všetkého okolo transformácie tepelného hospodárstva v meste.

Bol pri prvých jednaniach so spoločnosťou z Prievidze. Potom bol strojcom dohody so spoločnosťou Dalkia, a.s., ale bol aj v najužšej skupine pri prechode tepelného hospodárstva na spoločnosť SOTÉ, s.r.o. resp. MTS, a.s. Vždy sa pozitívne vyjadroval a obhajoval tú alebo onú spoločnosť.  

Nebol prednosta ako predkladateľ návrhu uznesenia na podanie žaloby zo strany primátora istý spôsob jeho „znemožnenia“ a zároveň začiatkom jeho konca vo funkcii prednostu MsÚ?

Ak moja úvaha je správna, potom by bolo zo strany primátora chybou si namýšľať, že v treťom roku výkonu mandátu primátora sa ho „zbaví“ bez straty kvetinky. Dal by na známosť, že prednosta pre svoje informácie sa niekomu hodil a preto si ho ponechal. Čas ukáže, aké dôvody boli, že primátor konal tak ako konal.  

Primátor Ing. Jozef Pohančeník dal Ing. Jánovi Husárovi dôveru, a menoval ho do funkcie prednostu MsÚ. Pokiaľ bol primátorom, bola súčinnosť v ich myslení a konaní. V momente ako ex primátor odišiel z funkcie, prednosta s vtedajším zástupcom primátora MUDr. Jozefom Marcom, postavili ak nie proti, tak „silno účelovo“ neutrálne. Primátor Ing. Jozef Vražel bez mihnutia oka ho ponechal, a aj napriek kauzám, proti ktorým primátor bojuje.  To nemôže zostať vo verejnosti nepovšimnuté.  

Vadilo mi, že znenie dôvodovej správy sa podobala zneniu dôvodovej správy v dovolaní v 30 miliónovej kauze Mesto Čadca vers. M.Majchrák, ktorú koaliční poslanci odmietli

V dôvodovej správe o podaní žaloby som si pripomenul súvis s 30 miliónov kauzou mesta. Prečo?

Ak by som si odmyslel mena a dôvody sporu v oboch prípadoch, bolo to o tom istom. O peniazoch pre mesto. V prvom prípade sa jedná iba o 30 mio Sk, a v druhom tiež, o vplyve v tepelnom hospodárstve a tým aj o peniaze. Spoločným menovateľom je mesto, aj keď prístup koaličných poslancov bol o tom istom rozhodovaní, ale výsledok hlasovania bol protichodný.  

O tom istom, ale vlastne o inom. Ak pri dovolaní o 30 miliónov Sk v kauze Mesto – M.Majchrák koalícia odmietla na zasadaní zastupiteľstva  27.11.2008 schváliť uznesenie na podanie dovolania, a na zasadaní 28.1.2009 zmietla zo stola byť informovaná o tejto kauze, tak v kauze Tepelné hospodárstvo bol primátor, ale aj koaliční poslanci  neobyčajne horliví. Prečo také rozdielne prístupy? Prečo taká (negatívna) horlivosť nehlasovať za podanie dovolania v prípade 30 mio kauzy, a prečo  (pozitívna) horlivosť, ak sa jednalo o podanie žaloby?  

Vadilo mi, že koaliční poslanci v zastupiteľstve sa báli ako čert svätenej vody zaviazať zastupujúcu právnickú kanceláriu výsledkom sporu

Poslanec Ing. Milan Gura vyslovil súhlas s podaním žaloby s jednou podmienkou. Aby právnická kancelária, ktorá má iný právny názor, bude zastupovať mesto v spore, bola  zmluvne zaviazaná za úspech, že spor pre mesto dopadne pozitívne. Vtedy sa vyplatí dohodnutá provízia právnej kancelárii. Ak by hypoteticky mesto neuspelo v spore, tak by bola vyplatená iba fixná čiastka.

Týmto konaním jednota koaličných poslancov dala na známosť, že viazanie odmeny na úspech je problémom koalície, ktorá koná, ale si neverí v úspech? Takéto podozrenie si samo vytvára nepriateľov, a dáva jasnú a transparentnú odpoveď o cieľoch a smerovaní pevného koaličného jadra.

Škoda, že v dôvodovej správe nebola zmienka o právnickej kancelárii, ktorá vypracovala obžalobu. Prečo asi?