1) Otvorenie, scválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice.
2) Úprava rozpočtu na rok 2005 (P: Ing.Ján Husár)
3) Mestský operačný plán zimnej údržby na obdobie 2005/2006 (P: Ing.F.Gonščák)
4) VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikne na území mesta (P: Ing. Ľ.Vojár)
5) Odsúhlasenie spoločného separovaného zberu s obcami Svrčinovec – Čierne – Skalité (P: Ing. Ľ.Vojár)
6) Žiadosť o zníženie ceny bytov v bl.208 na ul.Hurbanovej a úprava VZN o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (P: Ing.Jaroslav Hacek)
7) Správa o plnení uznesení MZ za 1.polrok 2005 (P: A.Zbojanová)
8) Informatívna správa o plnení úloh vo výchovno – vzdelávacom procese na školách a školských zariadeniach v šk.roku 2004/2005 (P: Mgr.J.Polák)
9) Voľba prisediacich na Krajskom súde v Žiline pre funkčné obdobie 2005-2009 (P: J.Halvoník)
10) Odpredaj vodovodu v osade u Huľany (P: Ing.F.Ščury)
11) Kúpa a predaj pozemkov (P: Ing.J.Kubanka)
12) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mestA (P: Ing.M.Goreková)
a) budova ZŠ + výmeníkova stanica súp.č.2667 na Mierovej ul
b) rekreačno – ubytovacie zariadenie s.č.873 (údolna stanica sankárskej dráhy)
13) Informatívna správa o príprave volieb do samoprávných krajov dňa 26.11.2005 (P: Ing. M.Goreková)
14) Vysporiadanie inventarizačných rozdielov za rok 2004 (P: A.Kozoň)
15) Diskusia, interpelácie, rôzne
16) Záver