V piatok 30.júna 2005 sa uskutočnilo riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva. Moje postrehy zo zasadania sú odlišné od stanovísk, ktoré sa objavili vo vyhláseniach v médiách. Aby som bol presný, objavili sa iba pozitíva, ale tie iné veci sa akosi účelovo neprezentovali ....... a preto sa domnievam, nech občan si na základe zverejnených informácii konfrontuje tieto názory s mojimi a urobí si svoj názor na problémy mesta.

Na programe zasadania, ktorý predložil primátor mesta bolo zaradených 20 bodov, čím hneď v úvode primátor mesta porušil uznesenie MZ, že program rokovania môže mať najviac 15 bodov !!!!
VZN o odchyte zvierat na území mesta
Túlavé zvieratá sú stálou hrozbou pre mesto. Na základe platného zákona č.488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti poslanci schválili VZN o odchyte zvierat na území mesta. Mesto zriadi funkciu mestského šarhu. Gestorom výkonu mestského šarhu bude Mestská polícia, ktorá bude evidovať hlásenia obyvateľov a primátora mesta a bude konať. V prvej etape funkciu šarhu bude podľa potreby a operatívne vykonávať privolaný šarha. V záujme efektívneho uvádzania VZN do života je nevyhnutnou podmienkou aj aktívna účasť obyvateľov, ktorí budú operatívne reagovať na každé túlavé zviera a toto neodkladne nahlásili na tiesňové volanie Mestskej polície č. 159. Takto boli na základe nahlásenie obyvateľov poslednej dobe zlikvidovaní dvaja potulujúce zvieratá, ktoré javili znaky besnoty a v roku 2005 šarha zlikvidoval 6 psov.

Vrátenie časti zálohy na likvidačný zostatok
Štátne podniky podľa zákona č.518/90 Zb. prešli do správy likvidácie mesta. Za 16 rokov mesto nebolo schopné zlikvidovať tieto podniky. Čo je ale podstatné, okrem prác spojených s likvidáciou, mesto dostávalo a dostáva citujem z materiálu „počas likvidácie dobrovoľne a ústretovo pre potreby mesta Čadca zálohovo finančné prostriedky“ v nasledujúcich čiastkach:
Kysuca OPP ........................... 24,130 mio Sk
Reštaurácie ...........................  18,275 mio Sk
PVS Čadca ...........................    14,500 mio Sk
Zlúčený podnik v likvidácii ...... 3,100 mio Sk
Spolu .................................        60,000 mio Sk

Okrem toho podniky odovzdali bezoplatne alebo za zníženú cenu budovy resp, hnuteľné základné prostriedky z jednotlivých podnikov:
OPP Kysuca: budova OPP Kysuca pre Okr.úrad práce (úh 5,607 mio Sk), motorové vozidlá a prevádzka RTS (úh 1,46 mio Sk), budova podnikového
Reštaurácie: budova podnikového riaditeľstva na Májovej ulici
PVS: budova Práčovne a čistiarne na Podzávoze so zásobami, vozidlami (zúh 18 mio Sk), budova podnikového hospodárstva(úh 4,043 mio Sk), skleníky KNM (úh 4,036 mio Sk)
Bezoplatne boli odovzdané domy služieb obci Stará Bystrica a mestu KNM. Budova Autoservisu bola odovzdaná pre potreby mesta Čadca za 1 Sk a konateľ spoločnosti Colina napriek sľubom zabezpečil majetok proti akejkoľvek exekúcii.

Poznámka: úh – účtovná hodnota, zuh – zostatková účtovná hodnota

Správa o činnosti Mestskej teplárenskej spoločnosti neprijatá
Pri prejednávaní správ zo spoločnosti, v ktorých má mesto majetkovú účasť mám skoro vždy „blbú náladu“. Nie ani tak z obsahu správy, ale v súvislostiach, ako orgány mesta (mám na mysli poslancov) nedostatočne využívajú svoje možnosti a zo zákona neovplyvňujú chod spoločnosti. Lebo orgánmi mesta okrem primátora je aj mestské zastupiteľstvo !!!!

Rozhodovanie v spoločnosti je v pomere 60: 40 v neprospech mesta, čo nie je dobrou pozičnou výhodou pre vyjednávanie. Ak vedenie spoločnosti chce, urobí ústupok mestu, ak nechce spoločnosť si urobí podľa seba. Záväzné stanoviska mesta odobrené zastupiteľstvom sú aj vďaka nezáujmu primátora iba nedostižným prianím poslancov. Mať svoj názor, nebáť sa ho povedať a kolektívne prijať uznesenie, ktoré poverí primátora predložiť, predniesť, zdôvodniť a obhájiť uznesenie zastupiteľstva v predstavenstve spoločnosti by malo byť prirodzenou priamočiarou a zmysluplnou cestou, ako obhajovať záujmy mesta. Takto poslanci sú iba ako keby „do počtu“ aj vďaka pasivite väčšiny poslancov v zastupiteľstve. A to už nehovorím o spätných zásadných informáciách. Podobne je to aj pri spoločnostiach ZZO a.s. (nadbytočný článok v riadení a správe majetku mesta), a hlavne vo Vodárenskej spoločnosti a.s. !!!!!!! Ako môže primátor obhajovať záujmy mesta, keď nie je ničím zaviazaný !!!!! Nie je pôsobenie primátora v orgánoch spoločnosti iba prezentáciou jeho osobných názorov, ktoré môžu ale aj nemusia byť aj názorom zastupiteľstva? A propo pre poslancov dilem? Majú záujem „pichať“ do osieho hniezda, alebo radšej mať kľud, veď nejako to dopadne ?

V Správe sú všetky náležitosti, všetko tak ako ma byť, ale slová a čísla nevypovedajú o skutočných potrebách mesta. V orgánoch spoločnosti v roku 2005 podľa Správy boli: v predstavenstve Ing.Jozef Pohančeník a zástupca primátora MUDr.Jozef Marec. V dozornej rade Jozef Halvoník, do 17.5. Ing.Jaroslav Hacek (na vlastnú žiadosť odstúpil) a po 17.5. Ing.Ján Husár.

Už iba pre niekoho maličkosť, pre mňa eticky apel na nezodpovedné konanie. Jedná sa o pozemky bývalých garáži OPP Kysuce za Úradom práce v Čadci. Keď sa rozhodovalo o predaji pozemku, zo strany primátora až neúmerná snaha vysvetliť poslancom, aby poslanci dali súhlas na odpredaj pre MTS a.s., lebo spoločnosť pre svoj význam pre mesto potrebuje dôstojné kancelárske priestory. Stalo sa, poslanci odhlasovali odpredaj a v zapätí väčšina bola v úžase, keď spoločnosť predala tento pozemok inému investorovi. Konanie spoločnosti bolo prinajmenšom podivné a u poslancov vzbudzuje netransparentnosť pri predaji, ale ani zmienka o tomto predaji pre poslancov.

Preto ani neprekvapilo, že hlasovanie v bode Správa o činnosti Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. Čadca za rok 2005 dopadla tak ako dopadlo. Iba 5 poslanci hlasovali za: Ing. Milan Gura (KDH), Ing. Štefan Holeščák (ĽS HZDS). MUDr. Ján Kožák (SDKÚ), MUDr. Jozef Marec (NEZA), Ing. Martin Šenfeld (NEZA)

Zdržali sa 12 poslanci: Jozef Beleš (NEZA), MVDr. Eva Bollová (ĽS-HZDS), Ing. Ján Brutovský (ĽS-HZDS), Stanislav Bukovan (ĽS-HZDS), MUDr. Jozef Gärtner (SDA), Ing. Peter Glasnák (NEZA), MUDr. Jozef Grochal (KDH), MUDr. Jozef Kanaba (SMER, ANO,HZD), Jolana Krkošková (ĽS-HZDS), MUDr. Marián Rusnák (ĽS-HZDS), Mgr. Viera Strýčková (NEZA), Pavol Štrba (SZS)

Nehlasovali: PhDr. Pavol Holeštiak (NEZA), Oľga Kostková (NEZA). PaedDr. Jaroslav Velička (SZS)

Ak súdny a pozorne čítajúci čitateľ sa nádeja, že ak Správa nebola prijatá a odsúhlasená, tak poslanci príjmu ďalšie kroky – mýli sa. Primátor aj keď nebol z hlasovania nadšený, neurobil v záujme mesta nič a život ide ďalej. Aj to je obraz dnešnej „biedy“ zastupiteľstva, v čase, keď kauzy ako etické rozmer z 18.11. a hlavne rozpracovanosť a súdne kauzy priemyselného parku sú stálou hrozbou pre mesto a jej obyvateľov.

Návrh na rozmiestnenie ihrísk a oddychovej zelene na sídliskách
Mesto vo svojej neopakovateľnosti má rôzne pohľady na štruktúru a kvalitu žitia v meste. Jednou významnou optikou sú mamičky s malými deťmi. Iba tie mamičky, ktoré každým dňom tlačia pred sebou kočík, veľa času strávia pri kočíkovaní si vzdychnú, ako mesto nerobí pre ne takmer nič. Neustále sú konfrontované „mestským“ príkorím. Preto zákonite petícia mamičiek v meste rozprúdila diskusiu vybudovať detské ihriska a pieskoviska. Stalo sa a v tohoročnom rozpočte je v pláne vybudovať dve ihriská, na Žarci a na Kýčerke a bol schválený návrh ďalších lokalít pre budovanie ďalších ihrísk a oddychovej zelene.
Návrh zohľadnil platnú vyhlášku MZd SR č.583/2002 z.z. o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež a materiál aj keď je už schválený je otvorený, tj. každý môže podávať ďalšie návrhy. Návrh na rozmiestnenie ihrísk a oddychovej zelene na sídliskách uvažuje s týmito navrhovanými plochami:

Plochy vhodné na parčíky: chodník popri Gabrišovskom potoku, u Hluška pod blokom F, ulica M.R.Štefánika, park pri Kysuci

Plochy ihrísk pre najmenšie deti: Kýčerka nad blokmi 15, 16, 25, nad blokom 27 a 32, pod blokom 25 sa počíta s väčším ihriskom, a nad blokmi 32. Ďalej je to na rozhraní ulíc SNP a Rázusova, ul.Mierová (medzi blokmi 4 a 5), u Hluška pod blokom F, na Žarci v areáli jazykovej školy, na Bernolákovej ulici nad obytnými blokmi 1325 a
Kýčerka, blok 32

Plochy pre dorastencov: Kýčerka nad blokmi 5, 11 a 25, vedľa bloku 2 a u Hluška pod blokom F, Kollárovou ulicou vedľa bloku L a K, Hollého ulici, na Kukučinovej vedľa bloku Q a na ulici J.Kráľa na Žarci.

Poslanci preložený „Návrh na rozmiestnenie ihrísk a oddychovej zelene na sídliskách“ schválili aj s mojou pripomienkou, že prevádzkovanie ihrísk bude pod dozorom správcu, ktorý okrem dozoru bude zodpovedať po vzore cintorínov z otváracou a zatváracou dobou areálu.

Odmena pre poslancov za pobyt v Toruni
Pri príležitosti 10. výročia uzatvorenia partnerských kontaktov s poľským mestom Toruň sa okrem vedenia mesta, pracovníkov MsÚ zúčastnili aj poslanci MZ MVDr.Eva Bollová, Ing.Ján Brutovský a MUDr.Marián Rusnák.

Po prvý krát od roku 1990 primátor mesta predložil Mestskému zastupiteľstvu návrh, aby poslanci za účasť dostali odmenu v podobe jednorázového navýšenia za výkon poslaneckej funkcie sumu 5.000.- Sk. Hlavným argumentom bolo, že poslanci si museli vziať dovolenku. Pre mňa to bol do slova šok z vypočutého, lebo poslanci prijali pozvanie dobrovoľne, nemuseli, ale chceli. Mali hradenú cestu, ubytovanie a stravu. Myslel som si, že pri pobyte v Toruni je spojenie príjemného s užitočným. Od počiatku som bol v domnení, že každá takéto vykonaná návšteva v partnerskom meste je považovaná za služobnú cestu a takto aj poslancom je vyplatené zo zákona finančné náhrady. Mýlil som sa. Pri hlasovaní 17 poslancov bola za, aby zúčastnení poslanci dostali odmenu vo výške 5.000 .- Sk. Jedine ja som prejavili odvahu hlasovať proti návrhu primátora, a jasne som povedal svoje NIE !!!!! Nerozumiem konaniu primátora? Nie je to začiatok, že takto si chce získať poslancov, aby možno už na nasledujúcom zastupiteľstve dal znovu hlasovať o priznaní svojej odmeny, ktorá mu nebola schválená? Alebo je to proces, kedy chce robiť rozdiely medzi poslancami? Teraz neviem, či moja úvaha je vedená správnym smerom, alebo či moje uvažovanie je scestne? O správnosti, či som a ako som hlasoval nechám na posúdenie čitateľovi mojej web stránky a budem rád, keď napíše svoj názor na spornú odmenu.

Bude alebo nebude verejné WC v meste?
Ak prídem ako turista do Viedne, Paríža alebo Hornej dolnej, tak okrem očakávaných kvalitných služieb si hneď do mapky mesta zakreslím verejné WC. Ak všade vo svete to nie je problém, tak v našom meste je to neriešiteľný problém. Neviem prečo Čadca musí byť vždy niečo iné. Jediné WC v meste a beznádejne ZATVORENÉ !!!!! Hanbím sa za to, že to čo má byť normálne je práve v Čadci nenormálne. Áno, verejné WC už pomaly rok je zatvorené. Už niekoľko krát som vystúpil na zasadaní MZ a poukázal na túto nedôstojnú situáciu, ale zatiaľ sa nečrtá žiadne zmysluplné riešenie, ani nie tak zo strany mesta, ktoré vychádza zo zmluvy ale prenájomcu.

Vidina zisku zo stánku pri autobusovej zástavke pod Žarcom primäla nájomcu zobrať do prenájmu aj verejné WC. Zmluva sa podpísala a má sa plniť, ale neplní sa. Nepôsobivý a snáď aj neútulný predaj rýchleho občerstvenia je dôvodom, že podnikateľská aktivita plodí stratu a tým celý zámer sa dostáva do stratená. Zmluva je podpísaná a povinnosťou oboch zmluvných strán je ju dodržiavať a plniť vo svojom obsahu. Súčasťou zmluvy bola dohodnutý nájom. Podnikateľský zámer je v stratene, nájomca chce zrušiť zmluvu, ale požaduje zaplatenie neúmerne vysokej čiastky za rekonštrukcia, ktorá je v rozpore s prijatými podmienkami prevádzkovania verejného WC. Mesto žiada, aby WC boli mu odovzdané, má vyčlenené peniaze na ich sprevádzkovanie, ale nájomca tvrdošijne žiada niečo, čo nie je v zmluve. Takže mesto je nútené sa dožadovať, aby nájomca odovzdal mestu to, čo mu patrí. Pre mňa je to o to zarážajúce, že v kauze verejné WC figuruje aj jedna pani poslankyňa. Viem že jej pohľad je cez vynaložené finančné prostriedky je najpodstatnejší, ale záujem nie iba o veci verejné predsa by mal mať prioritou aj u nej !!!!! A k tomu ešte dodám, že plnenie zmluvných podmienok by malo patriť k obecnej slušnosti.

A ešte moja poznámka k WC. Ak sa vrátim do minulosti, aj na mňa ako primátora boli požiadavky na prenájom, a už nehovorím aby spomínaný pozemok bol predaný. Odolal som, mám nepriateľov ale stále som presvedčený, že v priestore, kde sa kumuluje veľa ľudí by to nebolo to najlepšie riešenie z hľadiska udržiavania poriadku. Pre mňa je fungujúce a dôstojné priestory verejného WC absolútnou prioritou. Preto si viem predstaviť v krajnom prípade aj možnú cestu kompromisu, ktorý si vyžaduje diskusiu. Rýchle občerstvenie a verejné WC koncipovať ako dostavbu novinového stánku a čakárne do jedného celku. Aby to malo jedného „pána“ v povinnostiach a právach pre mesto v tom čo je prioritné – celoročné prevádzkovanie verejného WC v meste.

Správa o plnení uznesení MZ za 1. štvrťrok 2006
Sprava bola obsiahla, ktorá mapovala situáciu v plnení uznesení. Jedinou rozpravou bolo plnenie uznesenie č.3/2006 o odpredaji časti pozemku v priestore bývalej Devín banky. Kúpna zmluva bola uzatvorená so žiadateľom 28.3.2006. Uznesenie je preto jednoznačné a vykonateľné a preto nič nestojí v ceste, aby žiadateľ začal stavať, tak ako začali stavať stavebníci na susedných parcelách. Ale problém je zo strany primátora, ktorý svojim konaním a bezprecedentným krokom zabránil vystúpiť v diskusii na zastupiteľstve obyvateľovi a zároveň budúcemu stavebníkovi, ktorý má pozemok a nemôže stavať. Tu prinajmenšom slušnosť dostala zo strany primátora „na frak“. Prečo asi konanie primátora bolo také aké bolo? Nie je to osobný záujem primátora? Nechcel počuť pravdu? Kto v prípade súdneho sporu zaplatí trovy a následné škody za prieťahy vo výstavbe? To že miera trpezlivosť zo strany stavebníka brániaci sa obštrukcii primátora presiahla prach únosnosti je možné si prečítať aj v miestnej tlači a potom môj pohľad na problém dostáva inú dimenziu. (Kysucké noviny, č.30 zo dna 1.8.2006 http: //www. regionalnenoviny.sk /c/ 2832520/AD-Ma-pozemok-stavat-nemoze.html)

.... a na záver poznámka
Býva na zasadnutiach MZ „dobrou“ tradíciou, akýmsi bónusom prinajmenšom pre mňa, že primátor nedá hlasovať o tom, čo navrhnem a žiadam hlasovať. Ak na mimoriadnom zasadaní MZ 26.júna 2006, keď projekt rozdelenia Vodárenskej spoločnosti a.s. nebol v pléne poslancami prijatí som žiadal o vyslovenie nedôvery primátorovi. Za účinného prispenia pána poslanca Ing. Milana Guru a nečinnosti prítomných poslancov sa nehlasovalo. Na zasadaní v piatok 30.júna v diskusii o Správe o činnosti Mestskej teplárenskej spoločnosti som navrhol predložiť návrh investičných akcii v meste, som bol tiež nevypočutý, lebo pri ukončení diskusia primátor tak rýchlo to urobí, že človek nemôže ani reagovať. Chcem veriť, že pán primátor nemá záujem aj napriek mojim bónusom potláčať právo poslanca? Alebo je to známe primátorské, že všetci poslanci sme rovní ale niektorí sú viac? Neplatí ešte aj dne to biblické, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa vyvyšuje bude ponížený!