Po komunálnych voľbách (konali sa 2.12.2006) sa sformovala v zastupiteľstve koalícia 15 poslancov, ktorí si uvedomujú svoju silu (moci) pri hlasovaniach. Opozícii prináleží túto (politickú) moc rešpektovať, ale zároveň koalícia skladajúca sa dvoch poslaneckých klubov vedených RNDr. Annou Malíkovou a PaedDr Jaroslavom Veličkom v celkovom počte 15 poslancov. Ona by mala vážiť na lekárnických váhach svoje rozhodnutia. Či to tak je, nech si každý urobí svoj názor na súčasné rozloženie vplyvu pri riadení mesta. Niektoré závery z rokovania zastupiteľstva si vyžadujú podľa mňa nie jeden ale niekoľko otáznikov.

1. Prečo „15“ pri voľbe predsedov komisii MZ nemali odvahu sa riadiť zaužívanou zvyklosťou, aby predsedu komisie si zvolili členovia komisie a potom ho do funkcie schváli MZ. A ja som sa nádejal, že aspoň jeden z nich odmietne takúto voľbu z dôvodu, že má odvahu sa uchádzať o dôveru byť predsedom komisie navrhnutého samotnou komisiou.  

2. Je správne, aby poslanec, jediný zástupca  jednej politickej strany mal neúmerne postavenie v podobe 3 – násobného predsedu 3 (slovom troch) komisií zastupiteľstva ??? Je právne čisté, aby poslanec a zároveň pracovník školy bol členom Školskej rady  vo svojej škole? Aj keby zákon vylúčil, že to nie je stret záujmu, predsa nemalo by v ňom prevážiť miera jeho etického cítenia a vzdať sa tejto funkcie?

3. Pri zostavovaní komisií MZ bola snaha koalície obsadiť ich z radov obyvateľov mesta iba „svojimi“ a takto zvýšiť svoj vplyv pri formulovaní a schválení tých správnych uznesení. Ako poslanec som v zastupiteľstve mesta od roku 1990  som sa nestačil čudovať, ako je možné, že sa môj list poslanca, v ktorom som žiadal, aby do komisii boli zaradení 4 obyvatelia, ktorí ma o to požiadali, sa stratil. Ak sa stratí list poslanca, potom to môže byť nedobrý signál pre verejnosť. Až na moje dôrazne upozornenie sa tam dostali.  Aj preto z horlivosti „15“ sa stalo, že napríklad školská komisia pri MZ má 22 členov !!! Nadnesene povedané, ak sa podarí zabezpečiť 22 členov, tak potom dať dokopy všetkých 25.940 obyvateľov mesta (stav ku 31.12.2006) nebude problém.

4. Za zmienku stojí rokovanie o doplnku č.1 VZN mesta o dani za užívanie verejného priestranstva na rok 2007. Súčasťou predloženého materiálu bolo navrhnuté, aby od dane za vyhradené parkovacie miesta boli oslobodený poslanci okrem parkoviska na Hornej ulici. Domnievam sa, že takáto výhoda pre poslancov je nenáležitá. Preto som navrhol kompromisný návrh, aby poslanci mali výhodu iba v priestore okolo MsÚ, kde potrebujú byť častejšie pri výkone svojho poslaneckého mandátu.  Ďalší návrh podal poslanec Ing.J.Pohančeníkt, aby poslanci nemali žiadnu úľavu. Pri hlasovaní neprešiel žiadny návrh, t.j. poslanci naďalej budú platiť za parkovania tak ako to stanovuje prijatá VZN, čo považujem za rozumné riešenie.

Aby som nehovoril iba kriticky, treba povedať, že sa objavili aj pozitíva.

5. Združenie miest a obci Kysúc na svojom zasadaní zvolil do čele primátora mesta Čadca. Pre znalých je to dobrý signál,   pretože mesto Čadca v posledných 4 rokoch nemalo ambíciu zohrávať v združení úlohu integrujúcej sily v prospech rozvoja Kysúc. Takto sa cez ZMOS otvárajú mestu nové možnosti v rámci mesta (viď tunel, dnes kanalizačný zberač), ale aj sa v rámci združenia  hľadať najvýhodnejšie alternatívy slúžiace pre posilovanie komunálnej politiky na Kysuciach. A v neposlednej rade je tu šanca vrátiť nášmu mestu  „štatút“ administratívneho, kultúrneho a spoločenského centra Kysúc.

6. Dobrou správou môže byť pre mesto ambícia poslanca Mgr. Rastislav Kaličák, aby sa v tomto volebnom období prehodnotili jestvujúce platné VZN – ky pri predaji alkoholických nápojov a záverečných hodín v spoločenských zariadeniach.

Pán primátor v priebehu zastupiteľstva vyslovil mnohé podnetné návrhy, ktoré v prípade uvedenia do praxe môžu vytvoriť dobrú východziu pozíciu pre porozumenie (nie takú ako narobil ? narobili skrividlovosti „valec 15“ na pamätnom zasadaní MZ 12.1.2007). Ale k veci.

7. Primátor prisľúbil prehodnotenie všetkých zmlúv, vzťahových náležitosti, majetkových pomerov a podmienok vstupu mesta do spoločnosti ktorých predmetom je majetok mesta. Verím, že na základe takto prehodnotenia v návrhoch  v návrhu sa objaví tak potrebný register zmlúv, ale aj zoznam všetkých úľav, ktoré poskytne primátor a majú oporu v zákone resp. vo VZN

8. Primátor ma ambíciu prehodnotiť majetkové účasti v spoločnostiach a vytvoriť taký právny stav, aby mesto v týchto spoločnostiach bolo väčšinový vlastník.

9. Primátor sľúbil v rámci rozpočtu pre rok 2007 prijať nových policajtov, ktorí doplnia plánovaný stav Mestskej polície na 27.

10. Pri získavaní peňazí EÚ zásadne zmeniť smerovanie RRA a.s., ktorej mesto je spoluvlastník.

Prajem si, aby odvaha a nádej v slovách primátora mu vydržali a postupne sa premieňali na činy. Na záver dve poznámky, ktoré sú v kompetencii primátora, ale pri nich sa asi budeme názorovo rozchádzame.

11. Prečo tak ortodoxne trvá na svojom rozhodnutí a  zastupiteľstvo zvoláva na piatok na 10 resp. 13 hodinu, keď proti sú mnohé objektívne príčiny ? Prečo je zastupiteľstvo v piatok ? Prečo je zástancom rokovania bez čo iba jednej prestávky? Je to prejavom netaktu k poslancom, alebo takto chce naznačiť, že „je viac ako poslanci“?  

12. Skúsenosti z minulého volebného obdobia dávajú za pravdu tým, ktorí si prajú, aby novomenovaní zástupcovia, ktoré sú v kompetencii primátora (zástupca primátora – navrhne a poslanci schvália a prednosta) boli ľudia, ktorí nemajú nič spoločné s kauzou  priemyselného  parku a majú trvalý pobyt v Čadci, bývajú v Čadci, vo verejnosti požívajú všeobecnú úctu a svoju funkciu považujú ako službu verejnosti.