V piatok 30.3.2007 na zasadaní mestského zastupiteľstva poslanci zrušili základnú školu na ulici A.Hlinku. Pre verejnosť v meste udalosť zásadného významu. Predpokladal som, že aj takto k tomu pristúpia jednotlivé zložky, ktoré majú vo svojom popise informovať verejnosť v meste o všetkom dôležitom a podstatnom. Opak bol pravdou.


Začnem v centre diania, na MsÚ. Kompetentní nepovažovali za svoju elementárnu povinnosť sa k tejto dôležitej kauze vyjadriť t.j. do soboty 5.4.2007 kedy píšem tento článok. Na webovej stránke  mesta sa neobjavila žiadna informácia, ani uznesenie mestského zastupiteľstva aj napriek skutočnosti, že primátor na stretnutí rodičov a vedenia školy v utorok 3.4.2007 ubezpečoval o ďalšom riešení, uznesenie o zrušení školy už bolo podpísané. Považujem takéto jednanie za  neprofesionálne zo strany mesta, že ani tlačový hovorca mesta nevydal k zrušeniu žiadne stanovisko primátora. Práve stanovisko primátora k spornému bodu zrušenia školy malo byť medzi prvými, aby vysvetlil, prečo vôbec niektorá zo škôl na území mesta bola zrušená, keď vo svojom volebnom programe mal aj bod, že počet škôl na území mesta zostane zachovaný !!!  Nič nemení na fakte skutočnosť, že organizačná štruktúra mesta a tým aj funkcia tlačového hovorcu  mesta bola schválená práve na zastupiteľstve, kde sa schválilo aj zrušenie školy.   

Bývalo zvykom, že miestna tlač reaguje na všetky aktuálne udalosti a pre svoj vysoký stupeň aktuálnosť ich zaraďuje do najbližšieho vydania. A aká bola skutočnosť? Jeden denník vôbec nereagoval a druhý v prílohe mestských novín Čadčan zaradil článok z rokovania zastupiteľstva. Autor článku sa okrem iného zmienil o dodatočnom zaradení bodu decentralizácia siete základných škôl do rokovania zastupiteľstva. Na záver tohto bodu napísal, a to si zaslúži pozornosť, citujem:  „Na základe diskusie a hlasovania (17 za, 3 proti, 2 sa zdržali) bolo prijaté uznesenie, ktorým sa začala riešiť problematika racionalizácie škôl“. Žiadna zmienka o zrušení základnej školy na ulici A.Hlinku !!!

Informovať iba o začatí decentralizácie siete základných škôl a nezmieniť sa o najpodstatnejšej informácie, o zrušení najstaršej školy na území mesta na ulici A.Hlinku považujem za zjavnú manipuláciu s faktami. Je to výsmech všetkým 429 žiakov a ich rodičov, je to neúcta k pedagógom tejto školy, je to neúcta voči verejnosti, ktorá má právo byť informovaná o takejto výsostne dôležitej udalosti mesta. Pýtam sa, aká je vecná kontrola článkov, ktoré sú zverejňované v mestských novinách Čadčan? Čo nato zodpovedný pracovníci, ktorí zodpovedajú za kompletizovanie materiálov ? Súhlasia členovia redakčnej rady s článkom? Vyvodí primátor proti kompetentným postihy? Lebo to ako bola verejnosť informovaná je unfair rana pre všetkých slušných obyvateľov mesta. Kto sa skrýva za autorskou skratkou –fki- v spornom článku? Článok bol neprofesionálny, neúplný a alibistický.
 
Jedine kto konal boli vedenie a rodičia školy na Hlinkovej ulici, ktorí zvolali spoločne s vedením školy stretnutie rodičov s jediným bodom – zrušenie školy. Až tam sa objavili redaktori miestnych médií, ktorí sa pod vplyvom dôležitosti udalosti začali sa o problém zaujímať.