Zrušenie základnej školy na ulici A.Hlinku v Čadci aj napriek navonok proklamovanej vôle vedenia mesta zriadiť Cirkevnú základnú školu v Čadci vyvolalo nevídanú jednotu v slove a konaní. Ľudia sa spojili pre dobrú vec a rázne povedali ÁNO pre Cirkevnú základnú školu.  Preto som nemohol ani ja, ako poslanec Mestského zastupiteľstva  reagovať ináč,  ako podporiť pre mesto nadčasovú myšlienku.  Preto si dovolím v plnom znení zverejniť pripravený text, ktorý som prezentoval na zasadaní Mestského zastupiteľstva.

 

Vážený pán primátor, vážení prítomní,

Mestské zastupiteľstvo v piatok 30.3.2007 svojím uznesením č.36/2007 rozhodlo o zrušení základnej školy na ulici A.Hlinku. Niektorí včítane pána primátora spochybňuje právne toto uznesenie. Preto stojí otázka či uznesenie je právne „čisté“ alebo nie? Pre mňa toto spochybnenie je pre teraz hrou slovíčok, či sa má najprv vyňať a potom zrušiť, či má rozhodnúť Krajský školský úrad a následne minister vyňať a zrušiť alebo iba tak, ako je obsihnuté v uznesenie M?Z. Čo je pre mňa podstatné, je že je to začiatok nezvratného procesu vyňatia a zrušenia základnej školy na ulici A.Hlinku v Čadci. Na základe tohto  rodičia využili zákonné právo a začali proces podpisovania petície za zriadenie Cirkevnej základnej školy v priestoroch zrušenej Základnej školy na ulici A.Hlinku č.1157 v Čadci.

Na  mimoriadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva 15.5.2007 sa pre bojkot 14 poslancov zasadanie neuskutočnilo a zmenilo na diskusiu s prítomnými. Vo svojom vystúpení vedúci cirkevných škôl na Biskupskom úrade v Nitre pán Hiadeľ vyslovil dve základné podmienky, aby sa uvažovalo o zriadení cirkevnej školy. Prvou podmienkou je vôľa obyvateľov. Táto bola deklarovaná neuveriteľnými 6743 podpismi, čo predstavuje 35 % všetkých oprávnených voličov v meste !!! ( v roku 2005 to bolo cca 6400 podpisov). Ak niekto si aj napriek tejto vôli občanov chce spochybniť petíciu, tak potom vedenie mesta napĺňa overenú pravdu,  že kto chce psa biť, palicu si nájde. A ešte poznámka. Komunálny politik, a ja dodávam úspešný komunálny politik čo robí v takomto prípade? Ak pred sebou vidí „betónový“ múr v podobe 6743 podpisov, dá priechodnosť rozumu pred účelnosťou seba vábivejšej vône pozemkov a ustúpi. Zatiaľ aspoň v Čadci sa to nenosí, ale verím, že sa to po tomto zasadaní zmení.

Druhou podmienkou vyslovenú p.Hiadeľom je schválenie nájomnej zmluvy o budúcej zmluve na pozemky a budovy, tak ako to bolo súčasťou návrhu predkladaného poslaneckým klubom ing.M.Guru pre rokovanie mimoriadneho zasadania 15.5.2007. Obe podmienky sú splnené a ak k tomu beriem na vedomie vyhlásenie primátora, že urobí všetko, aby sa Cirkevná základná škola založila, tak potom nevidím žiadny zásadný problém, aby zastupiteľstvo hlasovalo „ZA“, za zriadenie Cirkevnej základnej školy.

A ešte niekoľko poznámok.
Byty? Áno mesto ich potrebuje. Ale za každú cenu, aj napriek tomu, že by sa zrušila najstaršia budova v meste, ktorej začiatky sa datujú rokom 1795, kedy na základe   “ Tereziánskeho dekrétu “ o povinnej školskej dochádzke sa postavila drevená 2-triedka a v roku 1803 už bola murovaná stavba. Práve budova školy by potrebovala našu opatera v podobe zápisu do štátneho zoznamu pamiatok !!! (mesto zatiaľ má iba 6 zápisov čo je pre mesto veľmi málo). Nedopusťme, aby po zbúraní Lackovho domu, synagógy, fary prišiel na rad aj škola na ulici A.Hlinku !


Pri zachovaní školy mám dojem, že u poslancov prevláda názor, že mesto je ako podnik, kde príjmy musia prevládať nad výdajmi. Som v presvedčení, že mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR,  kde výdaj nie vždy a všade prináša zisk nie, iba finančný, ale vytvára pre mesto  viac ako zisk – zisk nehmotný.


Podľa štatistík okres ako aj mesto Čadca sa prezentuje vysokým % obyvateľov, ktorí sa hlásia ku rímsko – katolíckej cirkvi. Ak sa nič nedeje, tak sa cítime papežovatejský ako sám pápež. Ale ak sa jedná  o niečo svetské (v tomto prípade o pozemky), zabúdame na hodnoty, na svoju vieru. A pritom kresťanská viera je tak zrozumiteľná. Boh otvára nebo všetkým, ale vchádza iba ten, kto chce. Ak niekto chce spochybniť petíciu a hovorí, že sa to týka iba obyvateľov z centra mesta, tak 4 z 5 členov petičného výboru sú dvaja z Čadečky, po jednom z Podzávozu a Drahošanky.

Ďakujem za pozornosť.