Na zasadaní Mestského zastupiteľstva 25.5.2007 uznesením č.67/2007 dal sa súhlas  začatie rokovaní s Biskupským úradom o zriadení Cirkevnej základnej školy na ulici A.Hlinku v Čadci. Následne na  základe 10 koaličných poslancov zvolal primátor mesta na pondelok 11.6.2007 mimoriadné zastupiteľstvo, na ktorom bol zaradený zaradený jediný bod, citujem:

„ (2) Racionalizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v prípadných alternatívach:

2.1 Zrušenie uznesenia MZ zo dňa 25.mája 2007 číslo 76/2007 k prerokovaniu právnych, organizačných a priestorových podmienok a predpokladov pre vznik a umiestnenie cirkevnej školy v meste Čadca,

2.2 Zrušenie nasledovných škôl a školských zariadení:

    2.2.1 Základná škola Milošová u Prívary č.477, Čadca
    2.2.2 Základná škola s Materskou školou Horelica č.355, Čadca
    2.2.3 Základná škola s Materskou školou Podzávoz č.2739, Čadca
    2.2.4 Základná škola Komenského č.752, 022 04 Čadca“

Za veľkého záujmu rodičov a učiteľov som vystúpil v rozprave k bodu „Zrušenie uznesenia MZ zo dňa 25.5.2007číslo 76/2007 k prerokovaniu právnych, organizačných a priestorových  podmienok a predpokladov pre vznik a umiestnenie cirkevnej školy v meste Čadca“, ktoré si dovolím zverejniť:

 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení prítomní,

Problém zvaný racionalizácia škôl je aktuálny od 30. marca, kedy uznesením MZ sa zrušila základná škola na ulici A.Hlinku a navodila nežiadúce emócie medzi školami a verejnosť a hlavne rodičia týmto rozhodnutím boli flustrovaní.

Hľadanie rezerv v rozpočtoch škôl
Vrátim sa do roku 2005 kedy som nabádal, aby v čase kedy sa volili noví resp. boli prevolení pôvodní riaditelia boli zaviazaní, aby prijali opatrenia, ktorých cieľom je dostať sa z červených čísiel. Výsledkom bolo, že do priestorov školy na ulici A.Hlinku sa presťahovala Centrum voľného času, škola na Komenského ulici prestala využívať 10 tried v bývalej materskej škôlke (zatiaľ „iba“ chátra aj vďaka nedomyslenosti a nezodpovednosti vedenia mesta, ktoré predalo majetok nezodpovednému vlastníkovi !?), škola na Rázusovej ulici prestala využívať priestory pri Bielom dome a Umelecká škola sa presťahovala na Žarec. Niečo sa urobilo, ale zásadne zmeny v myslení a konaní škôl boli zatiaľ iba v deklaratívnej rovine.

V minulom týždni som sa zúčastnil na stretnutí rodičov na Rázusovej a Komenského škole. Ďakujem za pozvanie cez mail na stretnutie, ale pýtam sa prečo sme poslanci neboli zo strany mesta cez hovorcu pozvaní aj na ďalšie stretnutia? Bol som prekvapený, ako riaditeľky navodzovali pokoj v rozhodovaní, verili, že v diskusiách sa dostanú na povrch fakty a na základe nich  sa môže o 2-3 roky rozhodnúť. Nestalo sa, lebo vedenie v čele s pánom primátorom nechce riešiť problém odborne ale účelové od „zeleného“ stola, kedy „vôňa „ atraktivity pozemkov je viac ako výchovno – vzdelávací  proces.

Porušenie verejného prísľubu primátora
Nedá mi, aby som znovu nepripomenul volebný sľub primátora, citujem z jeho volebného programu „Udržím súčasný počet základných škôl a zameriam sa na ich špecializáciu“. Ak by trval na svojom verejnom prísľube, potom by nepodpísal predmetné uznesenie, ale ty si ho podpísal (t.j. primátor Ing.J.Vražel) a porušil si svoj sľub. História vie byť krutá aj voči primátorovi, lebo história zrušenia školy na ulici A.Hlinku nebude spájaná s poslancami, ale s primátorom.

Prečo Cirkevná základná škola?
Vznik Cirkevnej základnej školy nechcú tí, ktorí jej neprajú ako možnú konkurenciu v meste, alebo spochybňujú význam cirkvi v spoločnosti, alebo vyznávajú iný svetonázor. Opak je pravdou. Na základe uznesenia zastupiteľstva č. 36/2007, kde sa zrušila škola, rodičia spontánne reagovali a iniciovali petíciu, ktorú podpísalo neuveriteľných 6743 ľudí čo predstavuje 35% voličov v meste (v roku 2005 to bolo cca 6400 podpisov) a podali mestu pomocnú ruku v podobe vzniku novej školy – Cirkevnej základnej školy v priestoroch zrušenej školy. Ak si uvedomíme, že na posledných komunálnych voľbách sa zúčastnili niečo nad 7000 ľudí a terajší primátor dostal 2100 ? hlasov tak číslo 6743 je neuveriteľné a má svoju vypovedaciu hodnotu. Ak mandát poslanca je odvedený od počtu hlasov, ktoré dostal od voličov a mi poslanci ich nerešpektujeme, tak to je sila arogancie. Ak k tomu ešte pripočítame vrelý záujem  otca biskupa Mons.prof.ThDr.Viliama  Judáka, PhD., kysuckého rodáka o zriadenie prvej cirkevnej základnej školy v meste, tak tomu nerozumiem, a hanbím sa za naše napredovanie. Prečo v Rakovej, na Skalitom áno, ale v Čadci nie? Prečo v Martine zanikli slovom TRI školy, ale ich budovy dostala cirkevná a súkromná škola. Vlastne aj viem, vôňa pozemkov je silnejšia ako vôňa Písma svätého. Pritom Biskupský úrad obhospodaruje cca 300 cirkevných škôl.

Financovanie škôl na území mesta
Hovorí sa, že mesto dopláca na školy. V tomto roku je to podľa vedenia mesta 13 mio Sk. Toto číslo je zo strany vedenia škôl spochybňované. Myslím si, že z celkového rozpočtu 350 mio Sk keď odpočítame cca 160-170 mio Sk ako príspevok štátu na funkcie presunuté na obce ešte zostáva cca 170 mio Sk a tých 10 mio Sk mesto nezruinuje.

Vo verejnosti, ale aj medzi niektorými poslancami pretrváva názor, že mesto sa má správať ako fabrika, kde príjmu prevyšujú výdaje. Zaiste je to prianie, ale mesto bolo, je a aj bude sa správať ako prosociálny systém, kedy výdaje nebudú smerované pre tvorbu zisku. Lebo aj v trhovej ekonomike sa považuje vzdelanie, ale aj kultúra a zdravotníctvo za externality, t.j. úžitok zo vzdelania nemá iba konkrétna osoba, ale úžitok má celá spoločnosť. Zdôrazňujem, že hovorím o trhovej ekonomike.

Možno zámerne sa zakrýva, že mesto dostáva aj podielové dane t.j. dane, ktoré v podobe daní produkujú fyzické a právnické osoby. Celkovo pre mesto to činí cca 20 mio Sk a do školstva ide iba 9 mio Sk.

A propo hovoríme o nedostatku peňazí. Pritom na zasadaní zastupiteľstva 25.5.2007 sme si dovolili luxus v podobe odpredaja lukratívneho pozemku oproti hotelu Lipa, kedy sme 7038 m2  odpredali za „smiešnych“ 800 Sk.

Využitie jestvujúcich priestorov
Teraz poviem niečo, čo môže byť zneužité proti mne. Preto dejinne sa odosobnite a uvažujte o tom, čo poviem. Pred rokom 1989 sa uvažovalo, že pri prognóze a očakávanom úbytku deti sa budú rozširovať vtedy Domy pionierov a mládeže do škôl, kde úbytok bude najväčší a tým štát svojou školskou politikou ponúkne alternatívu pre využívanie voľného času. V súčasnosti tento proces prebieha napríklad vo Fínsku, kedy sa zriaďujú obdobne ako u nás Centra voľného času. Ale mi mám dojem, že vidíme si iba na špičku nosa a chceme byť „originálny“ a rušíme posvätný stánok vzdelania, najstaršiu školu na území mesta.

Záver
Nebudem hlasovať za žiadne zrušenie ktorej akokoľvek školy na území mesta. Komunálne som činný od roku 1990 a viem svoje. V mnohých situáciách mnou vyslovená myšlienka nebola akceptovaná, a časom sa ukázalo, že som mal pravdu. A práve teraz ma napadá myšlienka, ktorú vyslovil podľa  mňa erudovaný a obsahovo plnohodnotný človek slova a myšlienky, spisovateľ J.Jaroša, ktorý by na toto zmetočné konanie za mňa vyjadril môj pocit  „Mať privčas pravdu, značí sa mýliť sa“. Ďakujem za pozornosť..