(fakta o plate a odmene primátora, december 2007)

Na zasadaní mestského zastupiteľstva 14.12.2007 poslanci schválili primátorovi zvýšenie doterajšieho platu a odmeny na dvojnásobok. Po úprave jeho mesačný príjem (plat 120.600 Sk, odmena 60.300 Sk) s účinnosťou od 1.1.2008 činí 180.900.- Sk.

Za zvýšenie platu a odmeny primátorovi a poslancom hlasovali títo 14 poslanci

RNDr.A.Belousovová, MUDr.S.Drexler, Mgr.M.Fúrik, Ing.Š.Holeščák, PhDr.P.Holeštiak, Mgr.R.Kaličák, MUDr.J.Kanaba, Ing.J.Klučka, O.Kostková, Ing.P.Krkoška, JUDr.J.Macura, MUDr.J.Marec, Mgr.V.Strýčková, P.Štrba

Proti zvýšeniu platu a odmeny primátorovi mesta a poslancom hlasovali 4 poslanci

Ing.P.Glasnák., Ing.M.Gura, MUDr.A.Korduliaková, Ing.J.Pohančeník

Zdržali sa 4 poslanci

J. Beleš,PaedDr.D.Jašurková, Mgr.M.Klimek, Ing.F.Prívara

Nehlasovali 2 poslanci: Mgr.T.Urbaník, PaedDr.J.Velička

Neprítomný: MUDr.J.Kožák

Pri výpočte platu primátora sa vychádza zo zákona č.253/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Základom je zákonom stanovený koeficient podľa počtu obyvateľov mesta, t.j. Čadca má stanovený koeficient 3,21. Tento sa vynásobí priemernou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve. K tomu môžu poslanci stanoviť odmenu najviac do 50% schváleného platu.

Základný plat a odmenu primátorovi sa stanovil po jeho nástupe do funkcie zastupiteľstvo uznesením č.83/2007 zo dňa 13.júla 2007:

1.  plat primátora mesta Čadca Ing. Jozefa Vražela vo výške 60 300,- Sk mesačne
2.  odmenu vo výške 50 % mesačne z platu
3.  úprava platu a odmeny bude vykonávaná po zverejnení priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve    SR Štatistickým úradom SR
4.   Za hlasovalo uznesenie hlasovalo 22 poslancov,  proti: 0 a zdržal sa 1 poslanec

Na zasadaní mestského zastupiteľstva 14.12.2007 poslanci dostali tesne pred začatím zasadania návrh uznesenia o úprave odmien poslancom a úprave platu a odmeny primátorovi mesta. Pre dôležitosť návrhu si dovolím podstatnú časť navrhovaného uznesenia citovať: Schvaľuje s účinnosťou od 01.01.2008

1.  mesačnú odmenu poslanca MZ vo výške 6000,-Sk  (pozn.zvýšenie o 1000 Sk)
2.  poslancovi, ktorý vykonáva funkciu člena MR sa mesačná odmena zvyšuje o 2500,-Sk za každú účasť na rokovaní MR  (pozn. zvýšenie o 2000 Sk)
3. neposlancovi, ktorý je členom komisie pri MZ Čadca patrí odmena vo výške 300,-Sk za každú účasť na zasadaní komisie
4.  v prípade neúčasti poslanca na rokovaní MR a MZ sa výška mesačnej odmeny kráti o 100% za každú neospravedlnenú neúčasť a o 50% za každú ospravedlnenú neúčasť
5. výplatný termín odmien poslancov MZ a MR a členov komisií, ktorí nie sú poslancami sa stanovuje na základe skutočnej dochádzky na nasledujúci mesiac po uplynutí kalendárneho mesiaca
6.  doterajší plat a odmena primátora mesta Čadca schválené uznesením MZ č.83/2007 zo dňa 13.júla 2007 sa zvyšuje na dvojnásobok

Uznesenie bolo bezo zmeny schválené a po podpísaní primátorom je aj účinné a vykonateľné. Na otázku v záhlaví tohto článku "Je dvojnásobné zvýšenie odmeny  primátorovi Čadce primerané?" nech si každý pre seba odpovie svoju pravdu.