Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Aktuality
Správa o plnení uznesení MZ v Čadci za prvý polrok 2005
 Na zasadaní Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 27.októbra 2005 hlavná kontrolórka predložila Správu o plnení uznesení MZ v Čadci za prvý polrok 2005, kde konštatovala porušenie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Celý článok...
 
Bude exekúcia nemocníc všeliekom?
 (Peter Glasnák, 6.11.2005)

Prvá január 2006 sa blíži krokmi, ktorý nedáva spať minimálne vedeniam nemocníc, ktoré sú pod správou VUC – iek. Podľa zákona od 1.1.2006 budú všetky nemocnice zaradené zo zákona pod exekúciu. Štát znova dokázal svoju nadradenosť, ako aj svoj nezáujem riešiť problémy tých druhých, občanov tohto štátu. Štát svojou fiškálnou decentralizáciou pod diplomatickou rétorikou robí všetko preto, aby priblížil vládu bližšie tam, kde ľudia vedia najlepšie čo potrebujú, ale opak je pravdou. Znova reči, reči, reči .... psi brechajú a karavána ide ďalej. Preložené do reči mlčiacej slušnej väčšiny, nie je to nič iné, ako kompetencie áno, ale peniaze NIE a k už peniaze, tak peniaze občanov. Lebo čo je vlastne reforma v zdravotníctve? Väčšia záťaž na domáce rozpočty.
Celý článok...
 
Program zasadania Mestského zastupiteľstva v Čadci 27.10.2005
  1) Otvorenie, scválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice.
2) Úprava rozpočtu na rok 2005 (P: Ing.Ján Husár)
3) Mestský operačný plán zimnej údržby na obdobie 2005/2006 (P: Ing.F.Gonščák)
4) VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikne na území mesta (P: Ing. Ľ.Vojár)
5) Odsúhlasenie spoločného separovaného zberu s obcami Svrčinovec – Čierne – Skalité (P: Ing. Ľ.Vojár)
6) Žiadosť o zníženie ceny bytov v bl.208 na ul.Hurbanovej a úprava VZN o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (P: Ing.Jaroslav Hacek)
7) Správa o plnení uznesení MZ za 1.polrok 2005 (P: A.Zbojanová)
8) Informatívna správa o plnení úloh vo výchovno – vzdelávacom procese na školách a školských zariadeniach v šk.roku 2004/2005 (P: Mgr.J.Polák)
9) Voľba prisediacich na Krajskom súde v Žiline pre funkčné obdobie 2005-2009 (P: J.Halvoník)
10) Odpredaj vodovodu v osade u Huľany (P: Ing.F.Ščury)
11) Kúpa a predaj pozemkov (P: Ing.J.Kubanka)
12) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mestA (P: Ing.M.Goreková)
a) budova ZŠ + výmeníkova stanica súp.č.2667 na Mierovej ul
b) rekreačno – ubytovacie zariadenie s.č.873 (údolna stanica sankárskej dráhy)
13) Informatívna správa o príprave volieb do samoprávných krajov dňa 26.11.2005 (P: Ing. M.Goreková)
14) Vysporiadanie inventarizačných rozdielov za rok 2004 (P: A.Kozoň)
15) Diskusia, interpelácie, rôzne
16) Záver
 
Peniazmi sa dá všeličo vyjadriť, ale nie zmerať alebo ....

 ...... Ako sa rušia školy v Čadci

(Peter Glasnák, Kysuce č.10/9.3.2005)
Vedenie mesta predložilo poslancom Mestského zastupiteľstva návrh zrušiť na území mesta základné školy Milošová u Prívary, ZŠ na Hlinkovej ulici a ZŠ a MŠ na Horelici. Zasadanie Mestského zastupiteľstva (MZ) vo štvrtok 23.februára ale aj mimoriadne 3.marca bolo zvlášť búrlivé práve pri prejednaní tohto citlivého bodu.

Celý článok...
 
List ústred. riaditeľovi SRo Bratislava vo veci počuteľnosti vysielania v Čadci
(Peter Glasnák, október 2004)

V jednom nočnom dialógu ste ako ústredný riaditeľ SRo jasne a zrozumiteľne vysvetlili dôvody prečo SRo prechádza na vysielania na VKV. Pre mňa ako poslucháča a platiteľa koncesionárskych poplatkov to bola informácia, ktorú som vzal na vedomie Zároveň som si položil otázku, aký dopad bude na bežného koncesionára pri prechode staníc SRo zo stredných vln na VKV? Zdôrazňujem, že nemám námietky na zmenu frekvencii SRo z dôvodu znižovania nákladov, ani nenamietam proti prípadnému zvyšovaniu koncesionárskeho poplatku. Ten v vnímam ako prostriedok na zabezpečenie verejnoprávneho charakteru vysielania SRo, ako protiváhu komercii súkromných médií
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 71 72 73 74 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 658 - 663 z 663
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.