Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Inými očami
Víťazný február 1948 .......

Kardinál Miloslav Vlk sa vo svojom  článku zamýšľa nad  víťazným februárom 1948. Nabáda svojich čitteľov jeho osobnej webovej stránky k tomu, aby si uvedomili, jeho hrozivé následky si naša spoločnosť stále v sebe nosí. Nech je podnetom na zamyslenie sa, čo bolo, a čo nám zanechal.


„ Naše společnost opět vzpomíná na „únor 1948“, na jeho důsledky, které přinesly našemu národu nesmírné utrpení a velké škody mravní i materiální. Každoročně se vzpomíná, aby mladá generace, která to nezažila, nezapomněla. Zdá se ale, že to není schopna pochopit. Nevidí totiž zvláště duchovní a hodnotové škody způsobené národu. Tyto škody určitým způsobem ovlivňují také dnešní neblahý duchovní, mravní stav naší společnosti.

Naše revoluce byla příliš sametová. Nemyslím, že jsme měli komunisty, hlavně ty zodpovědné, pověsit. Tomuto zlu se ale bohužel nedostalo ani onoho minimálního morálního odsouzení. A komunisti sami se od něho nikdy nedistancovali a nesou ho dál. Naopak, působí v našem systému skrytě. Nebyla provedena žádná hluboká analýza hodnotových základů zla komunistického systému: nenávisti a lži. Nový režim jsme nezaložili na pravdě, právu, spravedlnosti a duchovních hodnotách ani na pořádných zákonech, které měly naši transformaci řídit a chránit. Naivně se mnozí politici (s komunismem v hlavách) domnívali, že nejprve je důležitý hmotný základ, ekonomická transformace, a to „ostatní“ prý přijde „samo“. Marxistický názor o základně a nadstavbě, způsob myšlení minulé doby, mnohdy zůstává ...

Utrpení všeho druhu tolika lidí, ztráty na životech, které zločinný režim způsobil, jsou nevyčíslitelné. Duchovní škody – ty jsou ovšem naprosto nespočitatelné! Pronásledování, které jsem od komunistů ve svém životě zažil (nebyl jsem vězněn ani týrán, patřím k mladší generaci), jsem díky své víře dokázal zpracovat tak, aby to jako veliká zkušenost posloužilo k mravnímu upevnění mého života a posílilo mou víru. Vím, že bylo mnoho lidí, kteří se tomuto režimu zla stavěli na odpor a dokázali nasazovat i své životy, šířit naději a povzbuzovat v beznaději. Ano, i církev tohle dělala. Je třeba na naše hrdiny nezapomínat ...

Když čtu dnes vzpomínky na naši minulost a různá hodnocení komunistického totalitního období, mrzí mě, že právě ta stránka duchovních škod není dostatečně vyhodnocena. Vím, jak je to těžké, ale ani pokus o to tu není. Komunismus jako systém padl, ale mnoho z něj zůstalo (často neuvědoměle) v hlavách a myšlení postižené generace. Bylo by záslužné, kdyby se při letošním dvacátém výročí pádu systému zla někdo chopil toho úkolu a udělal důkladnou analýzu morálních škod a učinil pokus o návrh revize kultury života naší současnosti, která s sebou vleče těžké dědictví minulosti ...

kardinál Miloslav Vlk


Článok je zverejnený a vychádza s láskavým zvolením webového portálu www.kardinal.cz (25. február 2009)

 
Otvorený list občanom
Vážení spoluobčania,                   

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré primátor stanovil na 13. januára 2009 o 19:00 hodine s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA

V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE

V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI

NA ÚZEMÍ SR

Na mimoriadnom zastupiteľstve sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Konanie neprítomných poslancov sme nechápali, a boli sme z ich konania zaskočení.

Vzhľadom na vyhlásenie stavu núdze neúčasť poslancov považujeme za nezodpovedné vo vzťahu ku svojim voličom. 

Prítomní poslanci (12)                                     Neprítomní poslanci (13)

Jozef Beleš,                                                  RNDr. Anna Belousovová,

MUDr. Silvester Drexler,                                  Mgr. Marián Fúrik,

Ing. Peter Glasnák,                                        PhDr. Pavol Holeštiak,

Ing. Milan Gura,                                             Mgr. Rastislav Kaličák,

Ing. Štefan Holeščák,                                     MUDr. Jozef Kanaba,

Ing. Vladimír Hruška                                        Ing. Ján Klučka,

Mgr. Danka Jašurková,                                    Oľga Kostková,      

Mgr. Martin Klimek,                                        Ing. Peter Krkoška,

MUDr. Anna Korduliaková,                               JUDr. Ján Macura,

MUDr. Ján Kožák,                                          MUDr. Jozef Marec,

Ing. František Privára,                                    Pavol Štrba,

Mgr. Tomáš Urbaník,                                      Mgr. Viera Strýčková,

                                                                 PaeDr. Jaroslav Velička

Treba si uvedomiť, že aj naši obyvatelia sú závislí od dodávok plynu. Na mimoriadnom zastupiteľstve sme chceli hľadať riešenie, ktoré by v prípade nedostatku energii (plyn, elektrina) zmiernilo negatívne dopady na občanov. Jediným cieľom na mimoriadnom zasadaní zastupiteľstva bolo vypracovanie krízovej smernice, ktorej zásady sme mali pripravené.

Vychádzali sme z poznatku, že verejnosť je znepokojená mlčaním vedenia mesta v tejto závažnej situácii. Chceli sme na rokovaní zastupiteľstva navrhnúť riešenia, ktoré môžu negatívnym následkom predísť, alebo ich zmierniť. Zároveň sme chceli primátora vyzvať, aby oboznámil poslanecky zbor s krokmi, ktoré previedol v čase stavu núdze. Takto sme chceli vyvrátiť rôzne šumy, ktoré boli negatívne smerované práve proti primátorovi. 

Chceme byť naďalej vo svojom výkone mandátu poslanca čitateľní, a svojou prácou sa nespreneveriť mandátu, ktorí sme dostali od vás voličov vo voľbách.

S úctou

 

Čadca 14. januára 2009                                    Ing. Milan Gura

                                                                    za poslancov

 
Žiadosť o zvolanie mimoriadného zastupiteľstva

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon A č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami žiadajú primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva na 13. januára 2009 s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI NA ÚZEMÍ SR

Výzvu na zvolanie podpísali  (10 poslancov)

Ing. Milan Gura – autor výzvy na zvolanie M-MZ

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Štefan Holeščák, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, Ing. František Privara, Mgr. Tomáš Urbaník

 

 
Kto je Juraj Mesik?

Pre lepšie poznanie a pochopenie, kto je Juraj Mesík, dovolím si zverejniť jeho životopis, tak ako je dostupný bežne na internete. Potom možno jeho hodnotenie môže byť aj diametrálne odlišné od zaužívaného mediálneho stereotypu jeho prezentácie. Možno aj niekomu sa „otvoria“ oči ...a mnohé jeho prezentované myšlienky budú jasnejšie a transparentnejšie v súvislostiach.

Celý článok...
 
Žigmund Vavrín - Wertheimer
(Životopis a tvorba projektanta Mestského domu v Čadci)

 Žigmund Vavrín - Wertheimer patrí k dosiaľ neprebádaným architektom svojho obdobia. Charakterizuje ho predovšetkým Mestský dom v Čadci, ktorý mal na svoje obdobie objemný koncept. Architekt projektoval v Žiline vyše 25 rokov, jeho tvorba by si preto určite zaslúžila podrobnejšie zmapovanie a dôkladnejšiu pozornosť.

Žigmund Wertheimer patril k veľmi činorodým a vyťaženým architektom – rovnako projektoval a zabezpečoval realizáciu vlastných stavieb, ale aj stavieb iných kolegov. Jeho meno rezonuje tiež pri výstavbe Žilinskej neologickej synagógy od nemeckého architekta Petra Behrensa. Svedkom tejto skutočnosti sú fotografie v albume z Wertheimerovej pozostalosti aj fotografia kupoly počas procesu torkrétovania betónu.

Wertheimerove aktivity siahali na Kysuce, Oravu aj Liptov. Ťažiskovo projektoval priemyselné budovy (Žilinská súkenná továreň, závod Nižná a pod.), nevyhýbal sa však ani iným typologickým druhom ako vily či nájomné domy. Aktívne sa zúčastňoval verejných anonymných či vyzvaných súťaží. V pozostalosti sa nachádzajú zmienky na vyzvanú súťaž na školu niekde v okolí Žiliny a skice v niekoľkých variantoch na kultúrny dom a jasle pre Slovenu (autorstvo na tento kultúrny dom sa dnes pripisuje architektovi Čapkovi). V anonymnej súťaži na letisko v Ruzyni v Prahe získal Wertheimerov návrh s heslom Červený štvorec z roku 1933 II. miesto, pričom I. cenu v tejto súťaži neudelili.

Mestský dom v Čadci

Z Wertheimerových diel vychádza z hľadiska lokálneho významu aj objemu ako najzaujímavejší Mestský dom v Čadci z roku 1937. Bezprostredne pred výstavbou tohto rozsiahleho komplexu autor spracoval v roku 1936 regulačný plán námestia, kde mal Mestský dom stáť. Na to obdobie ide o veľký komplex átriového typu, na ktorom sa už na fasádach pôsobivo premieta oficiálna architektúra. Autor tu umiestnil celý rad funkcií, ako sú pošta, telegrafický úrad, kartografický úrad, mestský úrad, cukráreň, krčmu, prechodné ubytovanie. Jednotlivé funkcie a aj rozličné výšky miestností sa premietajú na fasáde vo výške a tvare okien. Ide o istú interpretáciu modernej radnice – s vežou, hodinami a balkónom na 1. poschodí, to všetko komponované v osi dominujúceho rizalitu na fasáde.

Budova, umiestnená v miernom svahu, má 3 podlažia a sedlovú strechu, pričom jej tvar kopíruje parcelu. Nástup do budovy s hlavným vchodom v klasicizujúcom duchu akcentuje celý charakter budovy, najmä však čelná fasáda,  čím upozorňuje na svoju dôležitosť. Ústredný rizalit s plochou strechou delia pilastre na 5 častí, tie na prízemí prechádzajú do stĺpov. V strede nad vstupom v časti pod hodinami sa nachádza balkón – prvok vlastný oficiálnym budovám. Budova a jej architektúra je prekvapením v urbanizme aj v provinčnom charaktere mesta Čadca. Napriek jej súčasnej ošarpanosti sa na budove nerealizovali nové stavebné úpravy, vonkajšia hmota architektúry ostala takmer nedotknutá.

Expresívny výraz vstupnej časti architektúry pripomína budovu Finančných úradov v Žiline od M. M. Scheera z toho istého obdobia. Funkcionalistické koncepty v miestnej architektúre rezonovali najmä v tvorbe tohto autora, ktorému sa prisudzuje aj kľúčový vplyv na ďalších kolegov a architektov v medzivojnovej Žiline, medzi inými aj na Wertheimera. Z tohto dôvodu je teda celkom pravdepodobné, že práve Finančné úrady boli pre Wert­heimerovu architektúru Mestského domu veľkou inšpiráciou.

Pôvodný projekt žilinského hotela a kaviarne Astória v centre mesta vyšiel tiež z Wertheimerovej kancelárie. Išlo o výrazne funkcionalistický koncept hotela s jednoduchým, ale ťažiskovým skoseným rohom, ktorý prechádzal tam, kde bol vstup do kaviarne, v parteri, do štvrť kruhového pôdorysu. Dnes však po zásahu necitlivého investora budova stratila pôvab aj génius loci.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 31 32 33 34 35 36 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 307 - 315 z 324
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.