Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Biskupi politikom pred voľbami ponúkli Desatoro

Medzi priority KBS patrí napríklad úplné dofinancovanie cirkevného školstva. Žiada tiež o nevyhnutnú reformu v rezorte.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa stretla krátko pred parlamentnými voľbami s predstaviteľmi politických strán, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu. Politikom predložila Desatoro pre lepšie Slovensko. Týka sa rokov 2016 – 2020, teda nastávajúceho volebného obdobia, ktoré začne plynúť po 5. marci.

Medzi priority KBS patrí napríklad úplné dofinancovanie cirkevného školstva. Žiada tiež o nevyhnutnú reformu v rezorte. „Školstvo potrebuje systémovú zmenu. Cítime sklamanie z ovocia decentralizácie v školstve, ktorej výsledkom je prehlbovanie nerovnosti medzi školami a dlhodobo nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom sú cirkvi. Sme presvedčení, že financovanie základného a stredného školstva by sa malo vrátiť pod ministerstvo,“ povedal pre Konzervatívny výber tajomník KBS Anton Ziolkovsky.

Cirkvi však na srdci leží aj obmedzenie nedeľnej práce. Ľudia podľa Ziolkovského totiž v produktívnom veku často pracujú viac ako osem hodín a majú málo času na seba, rodinu a rozvíjanie vzťahov. Určenie nedele ako voľného dňa je prejavom kultúry, ktorá má korene v judaizme a kresťanstve a doteraz je spoločnosťou akceptovaná. Sme presvedčení, že na obmedzení nedeľnej práce je možné dohodnúť sa tak s politickými stranami, ako aj s odbormi a ďalšími sociálnymi partnermi,“ zdôraznil tajomník KBS.

Do desatora cirkev zaradila aj ďalších osem námetov. KBS navrhuje prijať národný demografický plán a rodinnú politiku. Slovensko totiž už viac ako desaťročie čelí hlbokej demografickej kríze, ktorá sa odrazí aj v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej situácií. Politické elity túto tému dlhodobo podceňujú. KBS sa však domnieva, že toto by mala byť absolútna priorita akejkoľvek vlády, ktorá vzíde z volieb. KBS rozoberala s politikmi aj možnosť prijatia ústavného zákona o adopciách.

V mnohých európskych krajinách sa totiž pod vplyvom politiky gender mainstreamingu šíria proti rodinné ideológie, ktorých cieľom je zmena definície manželstva a rodiny. SR by podľa biskupov mala pokračovať v ústavných zmenách, ktoré zabránia poškodzovaniu našej spoločnosti a posilnia našu kultúrnu identitu. V KBS sú presvedčení, že v najlepšom záujme dieťaťa je narodiť sa v rodine, ktorého základom je manželstvo muža a ženy a toto presvedčenie by malo obsahovať aj ústavný zákon o adopciách.

KBS tiež požaduje spravodlivé financovanie zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa. Zároveň upozorňuje, že zariadenia založené Katolíckou cirkvou sú dlhodobo vo svojom segmente najlacnejšie. Je v záujme všetkých obyvateľov tejto krajiny, aby boli zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb široko dostupné a financované spravodlivo bez ohľadu na zriaďovateľa.

V návrhu Desatora sa objavuje aj požiadavka na väčšiu solidaritu s vojnovými utečencami a migrantmi, najmä s prenasledovanými kresťanmi. Podľa KBS by Slovensko malo venovať väčší priestor rozvojovej pomoci. Rovnako by sme sa mali viac zamerať svoju pomoc do regiónov, ktorých obyvatelia trpia núdzou ako sú Sýria a Irak. Naša solidarita s migrantmi by sa mala podľa biskupov prejaviť vo väčšej otvorenosti pomáhať každému, kto je v skutočnej núdzi a v pripravenosti prijať na Slovensku ďalších prenasledovaných kresťanov z Blízkeho východu.

Požiadavkou biskupov je aj obmedzenie interrupcií prinajmenšom na žiadosť ženy a zo sociálnych dôvodov, pretože potrat je zabitím nevinnej ľudskej bytosti, a z tohto dôvodu za žiadnych okolností ho nie je možné akceptovať. Slovensko by malo podľa cirkvi viac investovať do centier pre ženy, ktoré neočakávane otehotnejú. Rovnako by sa mala nájsť v parlamente dohoda naprieč politickým spektrom na obmedzenie potratov.

KBS tiež požaduje odstúpenie od Istanbulského dohovoru. Rovnako aj upravenie zloženia Rady vlády pre ľudské práva a ich výborov tak, aby pomerne rešpektovala názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva. „Istanbulský dohovor je vlajkovou loďou šírenia rodovej ideológie v Európe a nateraz odložilo jeho ratifikáciu. Tento dokument by zásadne prispel k rozvratu nášho kultúrneho prostredia a viedol k liberalizácii rodinného práva, preto je neprijateľný,“ povedal Ziolkovsky. Ľudskoprávne dokumenty by podľa neho nemali pod rúškom nastolenia legitímnej témy, ako je ochrana žien pred násilím, presadzovať ideológiu, ktorá je v rozpore s našimi kultúrnymi a náboženskými tradíciami.

„Dozrel aj čas, aby bola zásadne zrekonštruovaná Rada vlády pre ľudské práva a aby jej zloženie reálne zodpovedalo názorom obyvateľov Slovenska,“ dodal. Biskupi tiež venujú pozornosť ochrane životného prostredia. Vplyv klimatických zmien na náš život je totiž stále väčší. Pripomínajú, že stvorenstvo treba chápať ako dar, ktorý treba chrániť, nie zneužívať. Treba preto prijať nielen praktické opatrenia, ale najmä venovať väčší priestor šíreniu informácií. Zmena postoja k ochrane životného prostredia musí vychádzať z osobného presvedčenia, informácii a chápania súvislostí.

Desatoro pre lepšie Slovensko

podnety Konferencie biskupov Slovenska pre roky 2016-2020

1. Národný demografický plán a rodinná politika

Slovensko už viac ako desaťročie čelí hlbokej demografickej kríze, ktorá sa odrazí aj v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej situácií. Spoločnosť bez detí nemá budúcnosť. Politické elity túto tému dlhodobo podceňujú, my sa však domnievame, že toto by mala byť absolútna priorita akejkoľvek vlády, ktorá vzíde z volieb.

2. Väčšie spoločenské ocenenie a ochrana matiek, zvlášť z mnohopočetných rodín; rodinná doložka ku každému zákonu

O rodine sa veľa hovorí, ale v skutočnosti inštitúcia manželstva a rodiny nie je spoločensky ocenená. Za mimoriadne dôležité považujeme zavedenie tzv. rodinnej doložky ku každému novému zákonu. Spoločnosť by mala viac vyzdvihnúť matky, ktoré porodili a riadne vychovávajú viac ako dve deti. Legislatívna úprava rodinného práva by síce mala pamätať na neočakávané životné situácie, v každom prípade by však mala zvýhodňovať manželstvá a úplné rodiny.

3. Úplné dofinancovanie cirkevného školstva, reforma školstva

Školstvo potrebuje systémovú zmenu. Cítime sklamanie z ovocia decentralizácie v školstve, ktorej výsledkom je prehlbovanie nerovnosti medzi školami a dlhodobo nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom sú cirkvi. Sme presvedčení, že financovanie základného a stredného školstva by sa malo vrátiť pod ministerstvo.

4. Ústavný zákon o adopciách

V mnohých európskych krajinách sa pod vplyvom politiky gender mainstreamingu šíria proti rodinné ideológie, ktorých cieľom je zmena definície manželstva a rodiny. SR by mala pokračovať v ústavných zmenách, ktoré zabránia poškodzovaniu našej spoločnosti a posilnia našu kultúrnu identitu. Sme presvedčení, a rovnako to vníma väčšina obyvateľov, že v najlepšom záujme dieťaťa je narodiť sa v rodine, ktorého základom je manželstvo muža a ženy a toto presvedčenie by malo obsahovať aj ústavný zákon o adopciách.

5. Spravodlivé financovanie zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa

Slovensko starne, preto budeme potrebovať stále viac sociálnych a zdravotníckych služieb. Zariadenia založené Katolíckou cirkvou sú dlhodobo vo svojom segmente najlacnejšie. Je v záujme všetkých obyvateľov tejto krajiny, aby boli zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb široko dostupné a financované spravodlivo bez ohľadu na zriaďovateľa.

6. Väčšia solidarita SR s vojnovými utečencami a migrantmi, najmä s prenasledovanými kresťanmi

Slovensko by malo venovať väčší priestor rozvojovej pomoci. Rovnako by sme mali viac zamerať svoju pomoc do regiónov, ktorých obyvatelia trpia núdzou (Sýria, Irak, atď.) Naša solidarita s migrantmi by sa mala prejaviť vo väčšej otvorenosti pomáhať každému, kto je v skutočnej núdzi a v pripravenosti prijať na Slovensku ďalších prenasledovaných kresťanov z Blízkeho východu.

7. Obmedzenie interrupcií prinajmenšom na žiadosť ženy a zo sociálnych dôvodov

Potrat je zabitím nevinnej ľudskej bytosti, preto ho za žiadnych okolností nemožno akceptovať. Najväčším pohoršením v našej spoločnosti sú potraty, ktoré sa vykonávajú na žiadosť ženy a zo sociálnych dôvodov. Pritom prežívame demografickú krízu a máme mnoho bezdetných párov, ktoré by si dieťa radi adoptovali. Slovensko by malo viac investovať do centier pre ženy, ktoré neočakávane otehotnejú. Rovnako by sa mala nájsť v parlamente dohoda naprieč politickým spektrom na obmedzenie potratov.

8. Obmedzenie nedeľnej práce

Ľudia v produktívnom veku často pracujú viac ako osem hodín a majú málo času na seba, rodinu a rozvíjanie vzťahov. Určenie nedele ako voľného dňa je prejavom kultúry, ktorá má korene v judaizme a kresťanstve a doteraz je spoločnosťou akceptovaná. Sme presvedčení, že na obmedzení nedeľnej práce je možné dohodnúť sa tak s politickými stranami, ako aj s odbormi a ďalšími sociálnymi partnermi.

9. Odstúpenie od Istanbulského dohovoru, nájsť iné nástroje ochrany žien pred násilím; upraviť zloženie Rady vlády pre ľudské práva a ich výborov tak, aby pomerne rešpektovala názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva.

Slovensko pristúpilo k tzv. Istanbulskému dohovoru, ktorý je vlajkovou loďou šírenia rodovej ideológie v Európe a nateraz odložilo jeho ratifikáciu. Tento dokument by zásadne prispel k rozvratu nášho kultúrneho prostredia a viedol k liberalizácii rodinného práva, preto je neprijateľný. Ľudskoprávne dokumenty by nemali pod rúškom nastolenia legitímnej témy, ako je ochrana žien pred násilím, presadzovať ideológiu, ktorá je v rozpore s našimi kultúrnymi a náboženskými tradíciami. Rovnako dozrel čas na zásadnú rekonštrukciu Rady vlády pre ľudské práva, aby jej zloženie reálne zodpovedalo názorom obyvateľov Slovenskej republiky.

10. Ochrana životného prostredia

Vplyv klimatických zmien na náš život je stále väčší. Stvorenstvo treba chápať ako dar, ktorý treba chrániť, nie zneužívať. Treba prijať nielen praktické opatrenia, ale najmä venovať väčší priestor šíreniu informácií. Zmena postoja k ochrane životného prostredia musí vychádzať z osobného presvedčenia, informácii a chápania súvislostí.

http://www.konzervativnyvyber.sk/biskupi-politikom-pred-volbami-ponukli-desatoro/38157/

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.