Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Aký je stav používania slovenčiny v praxi?

V súvislosti so zvyšovaním koncesionárskych poplatkov sa konečne začala diskusia o verejnoprávnej službe RTVS v oblasti spravodajstva, publicistiky, histórie ale aj o jazykovej kultúre v médiách a až potom o výške koncesionárskeho poplatku.

Odborná (jazyková) verejnosť dlhodobo poukazuje na upadajúcu jazykovú kultúru redaktorov a moderátorov, ktorí nemajú osobnú ambíciu pracovať na sebe a nie sú profesionálne nútení svojimi majiteľmi alebo zriaďovateľmi zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Pripomeňme si ako sa dbalo v STV a SRo pred rokom 1989, aby jazyková kultúra bola v súlade s kodifikovanou slovenčinou. Kto si to nevšimol, potom treba spomenúť meno Karol Polák, potom je to každému jasne. Bard slovenských komentárov bude asi na dlho žiarivým príkladom ako on pri svojich komentovaniach dbal na správne využívanie správnosti a bohatstva slovenského jazyku a to nie iba preto, že vyštudoval herectvo.    

Dlhodobým bôľom vo vysielaní STV sú rozprávky pre deti, ktoré sa vysielajú aj v českom jazyku. A propo čo by sa dialo napríklad v pobaltských krajinách, keby sa tam vysielali rozprávky nie v materinskom jazyku ale v ruštine?

V týchto dňoch vyšla Správa o stave používania štátneho jazyka na území SR, ktorá dúfajme bude budíčkom pre RTVS. Spáva konštatuje ale zároveň dáva aj východiska z tejto mnohokrát bezvýchodiskovej situácie.

1.           Navrhuje sa zriadenie funkcie hlasového pedagóg RTVS a zavedenie funkcie redaktora vo všetkých médiách.

2.           Odporúča sa upraviť v zákone o RTVS povinnosť pre redaktorov, hlásateľov  a moderátorov používať vo vysielaní slovenský jazyk v kodifikovanej podobe. Súkromným médiám sa odporúča organizovať systematické jazykové vzdelávania.

3.           Odporúča sa ovládanie slovenského jazyka u zamestnancov štátnej správy, na ministerstvách a na úradoch miestnej štátnej správy. Podobne sa to bude týkať zamestnancov súdov.

4.           Osobitne si MK SR všíma zaraďovanie mien do kalendárov. V súčasnosti neplatia žiadne záväzné  pravidlá na pridávanie  a nahrádzanie mien v kalendári, čo spôsobuje problém u používateľov. Problémom je, že v jednotlivých kalendároch sa neuvádzajú mená rovnako a v rovnaký deň.

5.           Ukladá sa ministrom a vedeniam ústredným orgánom štátnej správy vytvoriť terminologické komisie.

6.           V rezorte školstva zlepšenie úrovne používania a ovládanie štátneho jazyka.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.