Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo v marci 2017

„Je zahanbujúce, že sa v iných náboženstvách  dodržiava pôst oveľa prísnejšie ako u nás. Malo by nás to naladiť na zamyslenie sa, keďže svet veľmi intenzívne znovu objavili pôst“ napísal v pastierskom liste kysucký rodák nitriansky biskup Viliam Judák.

Zaregistrovali sme že DOMBYT Čadca spravuje 320 mestských nájomných bytov. Celkový dlh za nájom a služby spojené s bývaním činí 130 tisíc €, z toho nájomné 79 tisíc € a dlh za služby 51 tisíc €. V roku 2016 DOMBYT podal 42 súdnych podaní na vymoženie istiny za nájom a služby, 14 podaní na vypratanie bytov a na základe  súdnych rozhodnutí  v roku 2016 vypratal 7 bytov.

Oceňujeme že mesto každoročne oceňuje športovcov,  ktorí sa podieľali na propagácii mesta doma i v zahraničí. Za rok 2016 boli ocenení:  Dospelí •  Marián Jurčík  Slávia CAISSA Čadca • Ladislav Sventek  ŠKP Čadca Mládež  • Nina Holeštiaková Kysucká šachová škola • Jakub Goldír MSK Čadca • Alex Maták Žabka Čadca • Mládež – družstvo (starší žiaci) • MŠK Čadca: Filip Delinčák, Martin Kapusta, Michal Kapusta, Jakub Goldír, Radoslav Šramo, Samuel Cyprich •

Zistili sme že cestné premostenie I/11 ponad železničnú trať na Horelici dostáva konečnú podobu. V súčasnosti finišujú práce na poslednej najzložitejšej operácii, premostenie železničnej trate. Po dokončení hrubej stavby sa  začnú práce s úpravou cesty tak aby v plánovanom termíne v polovici roku 2017 bol most odovzdaný do užívania. 

Chválime že v dňoch 24.-25.2.2017 na mestskej plavárni v Čadci sa uskutočnila 24 hodinová plavecká štafeta. Každá pohybová aktivita, ktorá zapája do akcie čo najviac ľudí si zaslúži verejné poďakovanie organizátorom a sponzorom. Plaveckej štafety sa zúčastnilo 309 plavcov, ktorí spoločne preplávali 609.936 m. Každý plavec si zaplával svoju vzdialenosť, podľa svojich možnosti. Aj keď dĺžka nebola rozhodujúca, treba sa zmieniť o tých, ktorí zaplávali najviac. Tu bude mať Čadca na Slovensku na dlho jedno prvenstvo. Prvým plavcom, ktorý odštartoval štafetu bol Čadčan F.Nehaj, ktorý preplával Lamanšský prieliv (15:29/48 km). V bazéne preplával 30.000 m čím zaplávať neuveriteľných 1200 dĺžok 25 m bazénu. Podobne aj J.Jendinák a A.Maták uplávali po 17.000 m a L.Schejbalová a G.Tatarková 15.000 m. 

Neuniklo nám že Kysučania zbierajú podpisy pod petíciu na urýchlenú dostavbu D3 na úseku Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca. Gestormi petície sú mesta a obce Kysúc spoločne so Združením podnikateľov Kysúc. Súčasný stav je neúnosný, neustále zápchy s dennou frekvenciou 30 tisíc vozidiel trápia vodičov. Sporný úsek je súčasťou záväzku Slovenskej republiky voči EÚ, jedná sa o dôležitý európsky dopravný koridor  sever - juh.  (www.d3pekysuce.sk)

Chválime mesto ktoré dňa 15.2.2017 na lyžiarskych svahoch v Športcentre v Oščadnici usporiadalo 2.ročník zimných hier pre základné školy v meste pod záštitou primátora mesta. Celkom sa zúčastnilo 250 žiakov. Akcia sa stretla s pozitívnou odozvou zúčastnených. Záujem o šport je u žiakov veľký, čím sa podporuje záujem o lyžovanie na Kysuciach.

Víťazom II.,ročníka Zimných hier obhájila ZŠ J.A.Komenského (190 bodov). Na ďalších miestach skončili školy ZŠ ul.Rázusova (133), ZŠ s MŠ Podzávoz (123), ZŠ MRŠ Žarec (107) a ZŠ s MŠ Horelica (92).

Mesto športovým klubom vyčlenilo v rozpočte mesta 90 tisíc € na príspevky. Výška všetkých žiadosti bola 137.670 €. Pre úplnosť treba pripomenúť, že mesto napomáha činnosti a rozvoju športových klubov v meste aj tým, že im počas celého roka poskytuje bezplatné užívanie oboch športových hál, ktoré sú v majetku mesta, bezplatne sa poskytujú priestory Domu kultúry a krytej plavárne čo ročne mesto stojí 80 tisíc €. Okrem toho zabezpečuje celoročnú prevádzku krytej plavárne vo výške cca 250 tisíc €.

Mesto na kultúru rozdelilo dotácie organizáciám a spolkom pre rok 2017. Počet žiadosti o dotáciu pre kultúrne organizácie v roku 2017 využilo 11 žiadateľov v úhrnnej sume 10.100 €. V rozpočte mesta 2017 bolo vyčlenených pre kultúru financie v celkovej výške 5.000 € . Pre úplnosť treba povedať, že mesto v kapitole kultúra vyčleňuje 390 tisíc € ročne na chod Domu kultúry. K tomu ešte treba pripočítať mimorozpočtové zdroje, ktoré v roku 2016 boli vo výške 25.859 €, za čo patrí vďaka pracovníkom Domu kultúry.

Chválime organizátorov iniciatívy BEZ IGELITIEK. Na Slovensku aj napriek snahe znižovať počet igelitových tašiek z obehu je stále ročná spotreba na Slovensku vysoká. Priemer EÚ je 466 tašiek/obyvateľ. V súčasnosti sa k iniciatíve z Čadce pripojili obchodné reťazce COOP Jednota a Kaufland. 

Zamýšľame sa prečo až polovica Slovákov spláca úver. V roku 2017 sa plánuje, že každý 10 Slovák bude splácať úver. V súčasnosti vyše 1/3 z nich nemá zamestnanie. 

Pripomíname ďalší protest za dostavbu diaľnice D3. V utorok 14.3. pri Kysuckom Lieskovci sa konal protest v znamení „Nechceme kolóny, chceme diaľnicu“. Stovky ľudí zablokovalo premávku na frekventovanej ceste do Česka a Poľsko. Zodpovední od poklepania slávnostného kameňa v roku 1996 neustále posúvajú termín začatia výstavby, v súčasnosti sa predpokladá až v roku 2026. Organizátori protestov  zo Združenia podnikateľov Kysúc a primátori a starostovia miest a obcí Kysúc plánujú v prípade nečinnosti ďalšie protestné akcie.

Chválime Mestskú políciu v Čadci, ktorá mala zastúpenie na medzinárodnej prehliadke o prevencii kriminality (EUCPA) s víťazným projektom z národnej prehliadky. Celkom sa podujatia zúčastnili zástupcovia z 20 členských štátov EU. Od roku 2001 EUCPA je zdrojom informácii o prevencii a znižovaní kriminality. Podnety, ktoré zástupcovia získali poslúžia pri skvalitnení práce MP v meste. Ten kto si myslí o aktivitách MP niečo iné, nech si preštuduje správy o stave verejného poriadku v Čadci a pochopí, koľko mravenčej práce si vyžaduje práca v teréne, aby MP bolo cítiť v meste. (www.policia.mestocadca.sk)

Chválime Dobrovoľný hasičský zbor mesta, za činnosť, ktorú odvádza pre mesto. Počet členov zboru je 40. Svoju činnosť vykonávajú na základe dobrovoľnosti v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. V minulom roku boli členovia DHZ privolaný k 32 požiarom na území mesta. V preventívnej činnosti na ochranu pred požiarmi vykonali 150 prehliadok v rodinných domoch. V súčinnosti s mestom sa zúčastňujú, asistujú a organizujú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia a akcie. Veliteľom DHZ je kpt.Ladislav Oravec.

Všimli sme si že v týchto dňoch v meste pracovníci MPS vykonávajú výrez drevín a stromov. Poradie výrezu sa vykonáva podľa poradia žiadosti ako boli doručené na MsÚ. Každá žiadosť je odborne vyhodnotená a v prípade opodstatnenosti je zaradená do zoznamu výrubu. Potom pracovníci MPS v čase vegetačného kludu vykonajú výrub.  

Neuniklo nám, že na detských ihriskách v meste sa obnovili tabuľky ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM, ktoré sú náhradou za pôvodne zničené vďaka tiež niektorým “zanieteným“ obyvateľom. Treba sa nádejať, že obnovené tabuľky budú slúžiť účelu, pre čo tam boli osadené. Budú vystríhať  majiteľov psov, že psi nepatria na detské ihriská. Celkom má mesto 11 detských ihrísk. Obnova tabúľ bola nad rámec plánu práce. Treba pripomenúť, že každoročne sa koná jarná obnova ihrísk, tak aby spĺňali hygienické a iné prepisy.

Chválime Galériu Čadca, ktorá 10.3. usporiadala  vernisáž výstavy RYBY, VTÁKY A INÉ STVORY od ak.sochára Jozefa Mundiera  a fotografa Ivana Kőhlera. Kurátorkou výstavy je A.Ondrušeková na margo jedinečnej výstavy vyslovila motto, že v ich tvorbe je hľadanie, hravosť a huncútstvo. O tom sa môže presvedčiť každý, ktorý osobne do 12.mája navštívi jedinečnú výstavu v priestoroch Mestského domu. Treba sa zahĺbiť, nechať na chvíľu stres, zhon a nepokoj v duši pred bránou galérie, v sebe nechať plynúť nerušený tok myšlienok a potom možno pochopíme prečo vystavené diela v sebe nesú posolstvo tvorby inšpirované svetoznámym umelcom Viktorom Vassarelym.

Pripomíname si 20.marec ako Svetový deň divadla pre deti a mládež. Tento deň je výrazom podpory prác deti a mládeže na voľný deň, je uznaním ich práv pri umeleckom  a kultúrnom obohatení prostredníctvom divadelnej kultúry. Práve toto dominuje v práci 

Detského a mládežníckeho súboru EVA pri Dome kultúry. Súbor pracuje pod vedením V.Mudierovej a E.Matysovej. Súbor so svojou dramaturgiou snaží sa byť divadlom, ktoré je najtvorivejšou výpoveďou blízkej mladým divákom. Dôvodom je, že divadlo pre mladých je súhrnom všetkých komunikačných prostriedkov. Sú to slová, pohyb, farby, hudba, reality a tiež sny, emócie a idey. Deti sa učia žiť pomocou divadla, porozumieť svetu pomocou divadla.    

Neuniklo nám že DOMBYTu Čadca nájomcovia mestských nájomných dlžia 130 tisíc €. Podľa bytoviek stav dlhov je nasledovný: • Moyzesova č.1917 27.446 € • 17.novembra  č.2700 2.287 € • Okružná č.2685 15.664 € • Okružná č.2685 15.664 € • Okružná č.10.291 € • Okružná č.2984 28.348 €  • Okružná č.3001 26.526 € • Okružná č.148 11.413 €.

Ostané zmiešané byty: Májová č.1582, č. 1579 -  Štúrova č.1832, Kukučínova č.33, Okružná č.111, Chalupkova č.157, Okružná č.688, Gočárová č.1506, Rázusová č.754, Školská č.111, Chalupkova č.157, Okružná č.688, Gočárova č.1506, Rázusová č.754, Školská č.2288, A.Bernáloková č.2611 dlh činí 8.494 €

Všimli sme si že v roku 2016 Mestská polícia zadokumentovala 20 prípadov použitia alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, čo je nárast voči predchádzajúcemu roku. Bolo by zaujímavé počuť „obhajobu“ tých rodičov, ktorých detí požívajú alkohol, či si uvedomujú, že majú nemalý podiel na zvrátenej výchove svojich deti. Je potešujúce, že za spomínané obdobie nebol zaznamenaný prípad použitia alkoholu maloletou osobou mladšou ako 15 rokov.

Pripomenuli sme Svetový deň jódu (6.3.). Jód patrí medzi prvky potrebné pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Jód je potrebný pre správnu funkciu štítnej žľazy. Podľa odhadov expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) cca 800 – 900 milióna osôb má vplyvom nedostatku jódu závažnú poruchu štítnej žľazy.

Pripomíname polygrafickú raritu, ktorá je v zbierke SNN v Bratislave eviduje ako najväčšia kniha na Slovensku, publikáciu The Birds of America, ktorá je reprintom starej nemeckej knihy a má rozmery 100x68 cm a hmotnosť 15 kg. Knihu Feyenoord Rotterdam - De Grootste, ktorú tlačili v Neografii Martin a ručne knihársky spracovávali v špecializovanej knihárni v Taliansku má spolu s doskami formát 52x52 cm, hrúbku 8,5 cm a hmotnosť 25 kg. Predajná cena knihy je 990 €.
 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
2 Hostí
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.