Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo (október 2017)

Mesiac  október je mesiac úcty k starším. Staroba na nikoho nepočká. Vďaka mladým šacuje starobu jemne povedané nádychom zbytočnosti. Pritom staroba neznamená nemohúcnosť. Paradoxom staroby nie sú subjektívne pocity, ale staroba sa stáva z reakcii okolia. Najdôležitejšie okrem zdravia v ich živote sa stáva „výška“ dôchodku. On ich predurčuje žiť ak nie v chudobe, tak aspoň pri jej hranici. Takto vzniká stres, stres vyvoláva nové choroby, čím sa znižujú mentálne rezervy, ktoré bránia spokojnej starobe. Mesto si to uvedomuje, snaží sa po celý rok pomáhať Jednote dôchodcov Slovenska bezplatným poskytovaním priestorov v Dome kultúry ako aj finančne v rámci kultúrno - spoločenských akcii.

Chválime že v dňoch 26.-29.9.2017 po siedmy krát sa konalo Rezbárske sympózium. Jeho vznik sa spája s veternou kalamitou pred siedmymi rokmi, kedy sa zrealizovala myšlienka vrátiť kalamitné drevo do parkov v meste. Pripomíname si aký záujem vzbudil vyrezávaný Betlehem, ktorý je súčasťou vianočných trhov. Na tohoročných podujatí sa zúčastnili rezbári z Poľska, ČR a domáci. Tohoročné sympózium sa konalo na Žarci na miestnych kurtoch.  

D3 je plánovanou diaľnicou smerujúca do ČR a Poľska. Na úseku Bukov- Svrčinovec súčasnosti je denne zahltená komunikácia na 41 % nákladnými autami. Výstavba D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec v dĺžke 5,7 km a cene 239 mio € sa má dostavať v roku 2020, aj keď vrabce na streche čvirikajú o niečom inom. Najnovšie zaznievajú šumy z juhu vzbudzujúce obavy, že peniaze nepôjdu iba na D1. Dôvodom je, že v zozname 9 pripravených projektov 6 je na rýchlostnej cesty R2 na juhu stredného a východného Slovenska.

So smútkom sme zaznamenali, že František Dejčík (1938 - 2017), rodák, novinár, publicista a výtvarný fotograf zomrel. Je autorom mnohých regionálnych publikácii o Svrčinovci alebo Vlkolinec - perla Svetového dedičstva či Klenot Váhu. Česť jeho pamiatke.

Vítame Univerzitu tretieho veku v Čadci. Mesto si je vedome, že na štúdium nie je neskoro ani v dôchodkovom veku. Preto s Mestskou polícia vytvorila podmienky pre začatie vzdelávania prostredníctvom detašovaného pracoviska Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Čadci. Podmienkou prijatia je vek od 45 rokov. (0918/971 108).

Volejbalistky z Čadce najlepšie medzi krajinami V4. Na prvých hrách V4 v Poľskej Wegierskej Górke v dňoch 19.- 21.9.2017 Slovensko reprezentovali volejbalistky z Lokomotívy Čadca. Pod vedením trénerky E.Grambličkovej vybojovali si I. miesto.

Stružielka po 25 krát ponúka pre zdravotne postihnuté deti v priestoroch Domu kultúry svoje aktivity. Formy sú primerané, dominuje detská terapia s využívaním výtvarných, pohybových, slovných, dramatických techník a tanca (0908 911416).

Neuniklo nám po 13 krát sa v dňoch 10.-13.10.2017 uskutočnila celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby JURINOVÁ JESEŇ.

Mesto plní ďalšiu prioritu zo svojho programu. Na Chalupkovej ulici v rámci pilotného projektu pripravuje prvé stanovište pre polopodzemné kontejnery. Každé stanovište pozostáva z 5 kontejnerov na zmesový komunálny a triedený odpad. Kontejnery na sklo ostanú pôvodné. Predpokladá sa zefektívnenie manipulácie s nimi, zníži sa množstvo porozhadzovaných odpadkov v okolí kontejnerov a zabráni sa prístupu zvierat  a hmyzu. Celkom sa predpokladá, že sa zruší 14 stojísk. Náklady na vybudovanie z rozpočtu budú vo výške 28 tisíc €. Ing. Milan Gura povedal „Pilotný projekt na Chalupkovej ulici prinesie poriadok a čistotu. Chceme pokračovať v meste a postupne budovať nové stojiska. Len pre predstavu 1 ks nového kontajneru dokáže nahradiť až 6 ks pôvodných. Nové stojiská prinesú okrem komfortu a čistoty aj nové parkovné miesta, ktoré vzniknú na pôvodných stojiskách.“

Chválime mesto že pre Materskú školu na SNP v rámci projektu zvyšovania počtu nových miest v škôlkach z pomedzi 152 projektov Čadca získala mimorozpočtový zdroj. Takto v škôlke sa zvýši počet miest o 35 a zmodernizuje sa škôlka.  Primátor M.Gura povedal „Uvedomujem si akútny nedostatok miest v materských školách. Aj preto sa mesto Čadca zapojilo do výzvy, v ktorej zabodovalo a získalo dotáciu 700 tisíc €. V týchto dňoch mesto pristúpi k podpisu zmluvy a môžeme začať robiť reálne kroky.“

Upozornenie vedenie plavárne aj na jeseň pripravila pre verejnosť obľúbené plavecké kurzy pre deti od 6 do 15 rokov a jesennú školu plávania (0918 993 080).

Voľby do VUC 4.11 sa blížia, čím sa zvyšujú v meste počty reklám kandidátov na poslancov a župana. Ak každý chce presvedčiť programom, neuvedomuje si, že nezodpovedným prístupom umiestňovania inej reklamy môže nechtiac poškodiť svoje meno. Mesto vyčlenilo pre každého kandidáta priestor pre politickú reklamu na reklamných paneloch. Ako je možné, že nemenovaný subjekt bez povolenia mesta prelepí reklamu kandidáta? Je to zbytočné, nevytvára to v čase predvolebnom tak potrebný pokoj. 

Zmena v autobusovej doprave v meste súvisí s dokončením mostu na Horelici. Autobusové linky boli presmerované na malý obchvat. Dôvodom presunutia liniek bola neúnosne dopravné zaťaženie v strede mesta. Taktiež dôvodom bolo 8 prechodov pre chodcov, čím cesta cez stred mesta sa radila medzi najnebezpečnejšiu komunikáciu v okrese.  Ing. Milan Gura: „Našim úmyslom nebolo ľuďom sťažiť dostupnosť do centra mesta. Mesto sa bude i naďalej zaoberať všetkými podnetmi a pripomienkami. Situáciu monitorujeme a sledujeme či si občania a návštevníci mesta si na zmeny zvyknú.“ Mestský podnik služieb v týchto dňoch kompletizuje chýbajúcu autobusovú zástavku v smere od Horelice do mesta v blízkosti železničnej zástavky Čadca stred.

Mesto prichádza s ponukou e-mailov pre každého, kto chce byť informovaný o dianí v meste. Raz týždenne môže dostávať súhrnný prehľad noviniek z www.mestocadca.sk na svoju e-mailovu adresu. Na to je potrebné na web stránke mesta si otvoriť jednu zo správ a na konci je kolónka pre zadanie e-mail adresu. 

Vítame aktivitu mesta, ktoré pokračuje v obnove ciest do osád, kde doteraz boli vozové cesty, bez kvalitného podložia a asfaltu. Z príjemnej jazdy autom sa dnes môžu tešiť obyvatelia osád U Matlucha, U Nemčáka, v Čadečke u Šimčiska, U Kyska. Stav komunikácii vylepšila radnica i na Školskej a Hurbanovej ulici. Počas leta zveľadilo mesto svoj majetok i na sídlisku Kyčerka, kde pribudlo 24 nových parkovacích miest pri obchodnom dome ABC. Vedenie mesta si dlhodobo uvedomuje nelichotivý stav mestských vozoviek, ktoré zápasia s modernizačným dlhom. Primátor mesta Ing. Milan Gura preto plánuje komplexnú opravu ciest, ktorá by sa mohla podariť i vďaka plánovanej podpore projektov z európskych fondov. Tie by mohli vykryť opravu sídliskových komunikácii. Vedenie radnice zvažuje i ďalšie cesty financovania komplexnej opravy mestských ciest.

Na pamiatku zosnulých v zhone a v starostiach každodenného života by sme nemali zabúdať. Je to chvíľa si pripomenúť, že tí, čo odišli, sa nestratili, neprestali jestvovať. Sú to naďalej naši rodičia, bratia, deti, priatelia, aj to naši blížni. Všetci bez ohľadu na to, či sme ich poznali, príbuzenský, priateľský, ľudský, vzťah ostáva. Dokumentovať ho môžeme ešte lepšie ako kvetmi a sviečkami - modlitbou. Preto nezabudnime zájsť na jeden zo štyroch cintorínov v meste. Tam aspoň pi centrálnom kríži na chvíľu rozjímajme o súvislostiach života.  

Voľby do VUC za volebný obvod č.2 - okres Čadca sa bude uchádzať 47 kandidátov z toho v mesta Čadca 16. Zvolených bude 8 poslancov, ktorí budú zastupovať okres v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Pre voľby predsedu ŽSK sa zaregistrovalo 9 kandidátov. Jednokolová  voľba sa bude 4.11.2017.

Separovať sa oplatí. Za odpad sa platí a ten tvorí konečnú cenu, ktorú platí občan mesta. Za separovanie sa neplatí. Z toho plynie, čím viac bude separovaného odpadu o to menej sa vyvezie a uloží za odpad.  V roku 2016 sa uložilo na skládku 5720 ton

Pripomíname že Čadčania si môžu prenajať miesto na parkovanie v súlade znením VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.  Ročne využíva túto možnosť okolo 1600 Čadčanov a každý rok ich pribúda. Zmenou je, ak doteraz si vyznačovali čiary každý sám, mnohokrát nezodpovedali norme. Po novom sa bude značenie prevádzať vlastnými kapacitami. Radnica vypočítala, na základe skúseností z Hurbanovej ulice, kde MPS Čadca vyznačil parkovacie plochy v zákonných rozmeroch, na 50-tich parkovacích miest dokáže týmto opatrením získať ďalšie 2-3 parkovacie miesta.

Teší nás že mestu záleží na bezpečnosti školákov. Mesto spolu s Mestskou políciou usporiadala pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl v meste dopravnú súťaž pod názvom „ S radosťou a bezpečne na bicykli“. Súťaž bola zameraná na motivovanie  a zvyšovanie záujmu žiakov o dopravnú výchovu, overovanie vedomosti a schopnosti detí – cyklistov a chodcov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky. Víťazom družstvo s stali žiaci zo základnej školy na ul. Rázusovej pred ZŠ JAK na Kýčerke a škole M.R.Štefánika.

Neuniklo nám že 22.10. sa uskutočnilo pri areáli mestskej plavárne taktické cvičenie používania protipovodňových zábran a nacvičovala sa koordinácia Dobrovoľných požiarnych ochrán a Hasičských a záchranných zborov z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto pri týchto prácach.

Oceňujeme úsilie Galérie Čadca, ktorá z neutíchajúcim zanietením poriada podujatia pre verejnosť, čím obohacuje kultúrny život v meste. 19.10. usporiadala VEČER V GALÉRII pre priaznivcov, milovníkov umenia a netradičných zážitkov zaujímavý večer v atmosfére výstavy jedinečného diela sklárskeho umelca J.Zoričáka.

Neuniklo nám že na úvod šachovej sezóny mladí hráči Caissa Čadca, ktorí sú súčasťou Kysuckej šachovej školy úspešne reprezentovali klub na úvodnom šachovom turnaji v rámci GPX Spektrum Chess za účasti 91 šachistov z celého Slovenska z toho 19 z Čadce. 
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.