Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo apríl 2018

Mesiac apríl bol pre mesto čo do počtu akcii početný. V meste sa konala významná prezentácia SMART CITIES KYSUCE, ktorá môže predznamenať ďalší rozvoj mesta. Kysucký komorný orchester absolvoval umelecky zájazd v Taliansku. Boli osadené podzemné kontejnery, ktoré svojim účelom vnášajú do mesta novú kvalitu zberu odpadu a estetizujú prostredie. Mesto si uctilo učiteľov. Škoda, že  obyvatelia spolu s poslancami nevyužili možnosť získať detské ihrisko v súťaži od OD LÍDL. Kritika smerovala na vodičov, ktorí parkuje mimo miest na to vyhradených, čím sťažujú čistenie mesta. Mesto ako jedine na Slovensku privítalo proti drogový vlak. Spolu so Žywcom získalo mesto mimorozpočtový zdroj vo výške 2,4 mio € na cestnú infraštruktúru. V závere mesiaca sa konal 51.ročník národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných úborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Prajme mestu, aby naďalej obohacovalo kultúrne a verejný priestor zmysluplnými aktivitami.

Neuniklo nám že 27.3. sa v Dome kultúry konalo podujatia  SMART CITIES KYSUCE.  Smart citi predznamenáva budúcnosť inteligentných miest v Európe. Koncepcia v sebe spája využitie informačných technológii, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií, čisté životné prostredie. Posledným príspevkom, ktorý obohacuje projekt je správa vecí verejných, ktorá je podmienená aktívnou účasťou obyvateľov na rozhodovaní, kvalitou verejných a sociálnych služieb, transparentnosťou vládnutia a dlhodobou stratégiou rozvoja miest.

Primátor na podujatí priblížil aktivity mesta, ktoré realizovanými technológiami budú slúžiť obyvateľom. Spomenul realizáciu najväčšej investície mesta akou bola obnova a modernizácia verejného osvetlenia alebo zavedenie polopodzemných kontejnerov. Mesto plánuje vybudovanie digitalizovaného územného plánu, spracovanie digitálneho passportu miestnej zelene a cintorínov a začínajú sa práce na inteligentnom priechode pre chodcov, čím naznačil ďalšie smerovanie mesta v rámci projektu. 

Po skončení primátor mesta M.Gura vyjadril aj názor ostaných miest a obcí:„Je to téma, ktorá je pre samosprávy zaujímavá. Všetko je o peniazoch a kompetenciách, ktoré máme. Tu musí byť v popredí štát. Netvárme sa, že vymýšľame koleso, stačí sa pozrieť do vyspelých štátov. Čo všetko už existuje a vieme si to predstaviť aj u nás. Ale opäť sa dostávame k štátu a peniazom.“ 

Blahoželáme oceneným pri príležitosti Dňa učiteľov 2018  MŠ • D.Švábiková • V.Podsklanová •  ZŠ • Mgr.A.Dinisová • Ing.E.Gurová • PhDr.M.Habčáková Samsonová • Mgr.V.Helešová • Mgr.V.Prengelová • Ing.J.Huntošová • Mgr.A.Tomašcová • V.Cyprichová • ZUŠ a CVČ • Mgr.Peter Bytčanek • Mgr.A.Gavlasová,Dis. art. • Mgr.V.Cabuk • Mgr.J.Staník • pedagógovia na dôchodku • M.Drobilová • E.Vavricová • F.Franek • A.Durajová  • J.Hargašová  • G.Pišteková •

Zarmucuje  že obyvatelia hlavne zo sídliska Kýčerka nevyužili možnosť získať čo najviac hlasov v hlasovaní, aby mesto uspelo a vyhralo bezplatne nadštandardné detské ihrisko. V kategórii miest od 20.000 do 33.000 obyvateľov zvíťazilo Brezno 136.667 hlasmi pred Rimavskou Sobotou s počtom hlasov 126.055. Mesto urobilo propagáciu formou plagátov, článkov v miestnej tlači a web stránke mesta. Všetko ostatné mali na pleciach obyvatelia a poslanci. Účinok sa minul cieľa a zostali leda tak slzy pre plač. Dočkáme sa obratu v budúcom roku?

Mesto dáva možnosť obyvateľom, aby využili v súčasnosti prebiehajúci zber objemných a nebezpečných odpadov na území mesta. Jedna sa o odpad, ktorý do bežnej zbernej nádoby nevojde a nebezpečné odpady. Harmonogram zberu je na web stránke mesta.

Prebúdzajúcou sa jarou mesto začína plniť sľuby pri skvalitnení vybavenia vonkajšej plavárne pred sezónou. Budú namontované ďalšie prvky, ako sú ping pongový stôl, prírodné posilňovne a ďalšie prvky na detské ihrisko.

Chválime Kysuckú knižnicu, ktorá spolu s Centrom voľného času a Mestom Čadca sa zhostila už po 14 krát na výbornú ďalšieho pokračovania NOC S ANDERSENOM 2018.  Na počesť slávneho rozprávkara deti nocovali v knižniciach a zapájali sa do čítania  a počúvania jeho rozprávok.

Pripomíname že problematika opustených, túlavých a zabehnutých zvierat  na území mesta je stálou úlohou Mestskej polície. MP v roku 2017 odchytila 30 psov, 25 mačiek, 1 domáceho zajaca a 1 bociana. V porovnaní s rokom 2016 klesol počet odchytených psov na úkor mačiek. V piatich prípadoch sa podarilo psa identifikovať a odovzdať majiteľovi . Ostatní, ktorí neboli identifikovaní, boli umiestnení na Ranči v Korni. Celková suma vyplatená za umiestnenie zvierat do útulku činí 3.960 €.

Kritizujeme vodičov  ktorí parkujú aj tam kde je to zakázané, čím obmedzujú plynulosť dopravy, komplikujú pohyb mamičkám s kočíkmi a mnohokrát zlým zaparkovaním sa zužuje priechodnosť vozovky. Najviac na to doplácajú hasiči, polícia, sanitky, smetiari alebo auta vykonávajúce zimnú údržbu. Nie sú ojedinelé prípady, keď vodič - majiteľ predplatného miesta zaparkuje tam kde nemá. Takto zaberajú druhým voľné miesto. Nech je to zároveň apel pre vodičov, aby boli súčinní pri čistení ulíc po zime.

Informujeme že na základe zhodnotenia stavu detských ihrísk po zimnom období MPS začínajú prevádzať nutné opravy, poprípade dopĺňajú sa ihriska povinnými informačnými tabuľami a poriadkom. Mesto spravuje 11 detských ihrísk. Účelom jarnej revitalizácie je výmena piesku, premazanie hojdačiek, kontrola ukotvenia  poprípade iné opravy. Dôležitou úlohou je kontrola platnosti certifikátu, ktorý musí mať každý prvok umiestnený na ihrisku. V minulom roku na každé detské ihrisko boli osadené nový poriadok. Vďaka ich poškodeniam dokonca včítane aj viackrát do roka musí ich MPS aj na tých, ktoré neprešli do správy MPS obnovené. Celkové náklady sú plánované vo výške 5 tisíc euro.

Čadca zabodovala v Taliansku. Kysucký komorný orchester pracujúci pri Dome kultúry sa zúčastnil v dňoch 23.3.-1.4.2018 na známom Veľkonočnom festivale G.Martucciho v Taliansku. Pozvanie dostal na základe dlhodobej vysokej kvality orchestra pod dirigentskou taktovkou K.Kevického. Účasť na festivale je reprezentácia slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí. Vycestovanie na festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Protidrogový vlak v Čadci V pondelok 16.4. nadviazal vlak na minuloročný pobyt a zásluhou primátora znovu zavítal do jediného mesta na Slovensku. Účelová výstava umiestnená v putovnom vlaku je odradiť deti od drog. V šiestich vagónov sú inštalované výseky z tragédii ako je autohavária, bar, stará továreň či ordinácia, ktoré majú spoločného menovateľa DROGY.  Cieľom je, aby po odchode vlaku problematika a osveta drog v meste mala zelenú. Zárukou bude Mestská polícia, ktorá bude využívať získané poznatky na besedách na školách.

"Je to vlak, kde žiaci základných a stredných škôl, ale aj ich rodičia môžu na vlastné oči vidieť, čo droga dokáže urobiť s ľudským životom. Droga je pliaga, ktorá zmarí aj najzdatnejšieho človeka. A práve preto mesto bojuje proti drogám aj pomocou protidrogového vlaku," povedal primátor M.Gura.

Oceňujeme mesto že spolu s Powiat Zywiecki v rámci projektu „Lepšie spojenia pri rozvoji okresov Žywiec a Čadca“ spoločne získali grant vo výške 2.4 mio €.

Projekt bude riešiť zlepšenie stavu dopravy v poľsko-slovenskom pohraničnom regióne, vrátane zlepšenia dostupnosti cezhraničného územia z kvalitatívneho (zlepšenie stavu cezhraničnej cestnej infraštruktúry) aj kvantitatívneho hľadiska (prepojenie slovenských ciest s poľskými cestami).

Neuniklo nám že Mestská polícia v roku 2017 riešila 2059 priestupkov na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na území mesta. Bolo skontrolovaných 7500 vozidiel na vyhradených parkovacích miestach, bolo zistených 652 priestupkov, za ktoré boli uložené pokuty vo výške 9120 €.

Mesto Čadca pokračuje v tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim resp. pôsobiacim na pôde mesta za rok 2018. Ocenenie sa udeľuje  za celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný čin. Návrhy pre ocenenie treba posielať do 30.4.2018 na adresu Mestský úrad. Ďalšie informácie sú na web stránke mesta

Práce v meste po zimnej údržbe finišujú. Postupne sa čisti a odstraňuje posypový materiál z ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Čadca a spravuje ich MPS - nezamieňať s cestami v správe iných správcov (SSC,VUC,NDS). Tak ako zimná údržba aj následné upratovanie komunikácií a ostatných verejných plôch sa riadi plánom. Čistenie priestranstiev sa začalo v centre mesta, postupne sa prechádza do prímestských častí. MPS chce požiadať občanov a vodičov o trpezlivosť a istú určitú mieru tolerantnosti pri čistení komunikácií.

Hasičský a záchranný zbor v Čadci upozorňuje na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Projekt „Do práce na bicykli“ už aj v Čadci začína 1.5.2018 a bude prebiehať počas celého mesiaca. Po skončení sa údaje vyhodnotia a najlepší súťažiaci získajú ocenenia.

Ing. Milan Gura: „Verím, že tým, že sa mesto Čadca do celoslovenskej súťaže prihlásilo nájde u cyklonadšencov podporu a dáme spoločne najavo, že nám záleží na životnom prostredí a meste v ktorom žijeme či dochádzame za prácou. Verím, že podporu nájdem aj u svojich kolegov na úrade a aspoň štvrtky v mesiaci máj strávime cestu do práce aktívnym pohybom“. Viac informácií na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu

Chválime Mestskú políciu v Čadci za akciu POLICAJT, TVOJ PRIATEĽ. V rámci prevencie zameriava sa na deti prvého stupňa základných škôl. Jedna sa o prvý kontakt detí s políciou. Úlohou je priblíženie práce mestskej polície pri zvyšovaní dôvery voči polícii a naučiť deti bezpečne sa správať na ceste sa do školy. Deti dostanú reflexné prvky, omaľovanky s témami bezpečnosti na cestách ako aj prvý informačný materiál špeciálne určený pre najmenšie deti o bezpečnom správaní sa doma a na ulici.

Zaznamenali sme  konanie 24.ročníka Čadčianskej desiatky, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 8.4.2018. Za účasti 68 pretekárov vyhrali M.Chrascina (1.BežeckýJablunkov) 33:22 a A.Záwadská (AK Kysucké n/Mesto) 19:47. Najlepším bežcom z okresu bol P.Rehák  a najstaršou účastníčkou M.Marcibalová. 

Mesto pozýva na jedinečnú národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov, 51.ročník Palárikova Raková v dňoch 23.-27.4.2018 v Čadci a Rakovej.

 

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.