Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo máj 2018

Obyvatelia mesta si pripomenuli 73.výročie od skončenie 2.svetovej vojny. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil pri pamätnej tabuli na Mestskom dome. Položením kvetov si prítomní uctili vojakov a obyvateľov, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta. Následne sa uskutočnila pietna spomienka pri Pamätníku deportovaných Kysučanov v Parku zmierenia, na mieste bývalého židovského cintorína. Česť ich pamiatke.

Chválime národnú prehliadku ochotníckych súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikovu Rakovú. V dňoch 23.-27.4.2018 sa po 51 krát otvorili divadelné scény v Čadci a Rakovej. Celkom sa zúčastnilo súťažnej prehliadky 5 súborov, pohostinne vystúpilo 5 súborov, z toho zo zahraničia obchodnícke divadlo Kultúrneho centra Kysáč so Srbska a na záver sa predstavilo Divadlo A.Bagára z Nitry hrou DOBRO od Laca Kerata.

Víťazom s právom zastupovať slovenské ochotnícke divadlo na festivale dolnozemských autorov Dida v Pivnici v Srbsku stalo sa Medzibrodské kočovné divadlo z Medzibrodia s hrou Jozefa Mokoša - Jánošík podľa Jozefa. 

Chválime akciu Deň pre naše mesto - upracme si spoločne. V priebehu niekoľko dní sa po zime Čadca stala čistejšia. Obyvateľom mesta, školám, organizáciám na požiadanie  radnica poskytla vrecia na odpad a zabezpečila zvoz vyzbieraného odpadu. Množstvo vyzbieraného odpadu je dôkazom, že zúčastneným  záleží na prostredí v ktorom žijú. Akciu aktívne podporili v nestránkový deň zamestnanci úradu. Na akciu reagoval primátor mesta: “Minulý rok sa vyzbieralo takmer 15 ton odpadu, apríl každoročne vyburcuje stovky ľudí, ktorí sa do čistenia zapájajú.“ Po čistení mesta sa radnica pustila do obnovy zelene a kvetinovej výzdoby v centre mesta.

Aj na cintoríne platia pravidla zberu komunálneho odpadu. Zásadou zberu je, že čím viac budeme separovať, tým bude menej netriedeného odpadu, za ktorý mesto musí platiť. Ak budeme triediť, poplatok za odpad bude lacnejší. Na cintoríne je veľký kontejner na netriedený odpad a pri ňom sú vrecia na plasty a plastové obaly z kahancov. Nechce sa veriť, že aj napriek tomu v kontejneroch je množstvo nežiaducich plastov a obalov z kahancov ktoré predražujú odpad. Kto za to môže? Odpoveď je jednoduchá, MY občania a návštevníci cintorína !!!

Zaujalo nás že 1.mája lietala v Čadci helikoptéra. Dôvodom bolo  montovanie  stožiarov  pre nové spoľahlivejšie a bezpečnejšie diaľkové vedenie. Celkom bude namontovaných 70 stožiarov v celkovej investícii 6 mio €. Každý stožiar váži od 3,5 do 9 ton. Staré vedenie nestačilo, nakoľko do priemyselného parku prišli noví investori a súčasne množstvo elektriny už nestačí.  

Neuniklo nám že v rámci jarného upratovania MPS upravuje 11 detských ihrísk, ktoré potrebujú obnovu. Vykonáva sa dezinfekcia pieskovísk, v prípade potreby sa doplnia o nové hracie prvky a prevedie sa obnova poškodených prevádzkových poriadkov, ktoré boli vandalmi poničené. Súčasne sa začína budovanie dvoch nových ihrísk pri OD LÍDL a v priestoroch mestského kúpaliska, komplexnou obnovou  prejde ihrisko na ul.SNP. 

Pripomíname že Mestská polícia v meste v roku 2017 popri hlavnej činnosti, ktorou je ochrana života, zdravia, majetku občanov a mesta, udržiavanie verejného poriadku  zabezpečuje ďalšie činnosti. Oznamuje orgánom činným v trestnom konaní, keď vznikne podozrenie, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Celkom MP zaregistrovala 28 podozrení, najviac bolo poškodzovanie cudzej veci - sprejerestvo a výtržníctvo.  

V minulom roku zadokumentovala a postúpila na ďalšie konanie 28 správnych deliktov. Jedná sa o protispoločenské konanie, ktoré nie sú označené ako priestupok. Najviac bolo podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov a stavebný zákon. 

Gratulujeme čadčianskemu rodákovi, bývalému aktívnemu športovcovi, reprezentantovi Česko-slovenska, majstrovi športu, trénerovi a veliteľovi Armádneho strediska Dukla Banská Bystrica, brig. gen. Ivan Čierny. Jubilant oslávil významné životné jubileum 80. narodeniny. Pri tejto príležitosti mu vedenie Mesta Čadca vyjadrilo úctu  a poďakovalo za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí. Primátor M. Gura mu odovzdal pamätnú plaketu, poprial veľa zdravia a úspechov v ďalšom živote. Oslávencovi želáme veľa zdravia a životného optimizmu.

Kritizujeme „novodobých“ vandalov, ktorí ničia to, čo druhí postavili. Poničené fasády cintorína a iných budov „umeleckými dielami“ sprejerov (naposledy podchod na zástavke Čadca mesto), porozbíjané autobusové zástavky, poškodené prvky detských ihrísk, neporiadok  v okolí stojísk na TKO a separovaných komodít, či rozkopané smetné koše po víkendoch, to je výsledok úsilia týchto tiež obyvateľov mesta. Keď už oni nevedia sa spratať do kože, ich rodičia by mali byť zodpovednejší, tlmiť ich nežiaduce aktivity. Takto na to dopláca rozpočet mesta a s nimi slušná väčšina obyvateľov mesta.             

Blahoželáme Galérii ČADCA, ktorá už 5 rokov obohacuje kultúrny život v meste. Cieľom je upriamovať pozornosť na tvorbu slovenských umelcov  s dôrazom na kysuckých výtvarníkov. Za svoje trvanie usporiadala 20 výstav a prezentácii. Garantmi a organizátormi výstav a tematických podujatí je Mesto Čadca a Dom kultúry. Galériu za toto obdobie navštívilo 12.835 návštevníkov. Najnavštevovanejšou výstavou bola prezentácia diel svetoznámeho sklára, Slováka žijúceho vo Francúzsku Jána Zoričáka, ktorú navštívilo  1000 návštevníkov.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Z.Stavrovská 16.mája zavítala na pozvanie primátora do Čadce. Stretla sa so zástupcami spoločností a zariadení, ktoré prichádzajú do kontaktu so zdravotne postihnutými. Navštívila špecializované zariadenie Stružielka a Dom dôchodcov v meste. Na záver sa stretla s občanmi.  

Fenomén IGRÁČEK v našom meste Po úspešnej výstave LEGO bola otvorená ďalšia výstava - legendárna figúrka IGRÁČEK. Návštevník si môže pripomenúť populárnu figúrku IGRÁČEK, jeho históriu, súčasnosť i výrobu. Po 42. rokoch od svojho vzniku sa predstavuje generácii detí, ktoré ho už pravdepodobne nepoznajú. Výstava je inštalovaná  v priestoroch Kysuckého múzea, potrvá do 31.8.2018.

Blahoželáme  ku udeleniu Trofeje  Slovenského olympijského výboru za prínos v propagácií olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť  udelená Ivanovi Čiernému, čadčianskemu rodákovi.  

Všimli sme si že finišujú práce pred otvorením letnej sezóny na kúpalisku. Osadili sa ping pongový stôl, tri zostavy na posilňovanie, štyri prvky doplnia detské ihrisko. Areál obohatia drevené sochy - Piráti z Karibiku.

Chválime Galériu mesta za usporiadania výstavy - VÝBER Z TVORBY poprednej slovenskej výtvarníčky, výraznej predstaviteľky umeleckej keramickej tvorby  IVETT AXAMITOVEJ . Jej tvorba je rozsiahla, prezentovala sa na 50 samostatných výstav. Jej diela majú zastúpenie vo Vatikáne a v ďalších galériách a súkromných zbierkach v Európe. Je držiteľkou ocenenia SLOVENKA ROKA (2013) a prestížneho ocenenia Cena Fra Angelico (2018).

M.Šmihulová, kurátorka výstavy povedala „I.Axamitová ako zázračná vila premieňa hlinu na krásu. Vymodelovaná, vypálená hlina dotvára farebnými glazúrami, zlatými listrami, krištáľmi, drahými kameňmi. Diela sú pretkané precítenosťou, úprimnosťou, remeselnou poctivosťou, dobrým úmyslom a jemnou láskavou dušou autorky. Jednotiacim filozofickým zámerom bolo vždy a zostáva duchovno.“ Každý, kto chce objaviť nové nepoznané je pozvaný na výstavu, ktorá potrvá do 27.7.2018, vstup je voľný.

Primátor mesta pozval v nedeľu 13.mája pri príležitosti Dňa matiek mamičky, babičky, prababičky na slávnostné stretnutie do priestorov Domu kultúry. V kultúrnom programe sa predstavil Divadelný súbor Jána Palárika s hrou Láska na 3x od A.P.Čechova.

V Bukove vyčíňal oheň. Na mieste udalosti zasahovali príslušníci  OR HaZZ v Čadci, Záchrannej brigády zo Žiliny a členovia Dobrovoľných hasičských zborov. Následkom požiaru vznikla majiteľovi lesa materiálna škoda na 60 tisíc €. Včasným zásahom hasiči zachránili hodnoty za 80 tisíc €. Príčina vzniku požiaru s vyšetruje.

Všimli sme si že mesto v roku 2017 hospodárilo k 31.12.2017 s prebytkom 778 tisíc €. Celkový príjem bol vo výške 19.591 tisíc €, z toho boli 2.561 tisíc € kapitálové výdaje.

Mesto vypísalo výzvu na predloženie cenovej ponuky Revitalizácia lokality Geoparku Megoňky - Šance, exteriérové prvky.

Neuniklo nám že v Čadci prebehla celoplošná jarná deratizácia na verejných priestranstvách  a v budovách vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov.

Už dlhodobo je mesto úspešné Čadca sa radí podľa portálu FIN Stat medzi mestá, ktoré hospodári v plusových číslach.

V minulom roku sa podarilo vedeniu radnice dosiahnuť výsledok na úrovni roka 2014, kedy zaznamenala Čadca najlepší hospodársky výsledok v poslednej dekáde s kladným účtovným zostatkom 1,4 mio €. Je to protiklade, kedy po komunálnych voľbách v roku 2010 primátor M.Gura prevzal hospodárenie mesta v dezolátnom stave, na hranici nútenej správy. 

 „Úspešné 18. miesto v rebríčku úspešne hospodáriacich samospráv je výsledok osemročnej práce celého vedenia mesta. Som veľmi rád, že sa nám daria investičné rozvojové projekty, aj keď sme v mnohom museli škrtiť hlavne na začiatku, keď sme preberali mesto enormne zadlžené ,na úrovni nútenej správy . Správame sa ako dobrí gazdovia. Získavame mimorozpočtové zdroje, investujeme ich a zbytočne pritom nemíňame. Dlh mesta ešte stále nie je ideálny, je na úrovni 39,3%, ale je našou prioritou ho znižovať a hľadať pritom optimálnu cestu, aby škrtenie obyvatelia nepocítili, ale naopak, aby vnímali, že ideme v rozvoji dopredu.“ povedal  primátor mesta.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.