Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Storočnica Pittsburskej dohody

V máji 30.5.1918 uplynulo sto rokov od podpísaná Pittsburskej dohody. Táto potvrdila cieľ amerických Slovákov postaviť spoločný štát s Čechmi na rovnocennosti dvoch národov vo federálnom usporiadaní, ale ...

"Vďaka spoločnému štátu s bratským českým národom sme sa vymanili spod maďarskej poroby. Netreba zabúdať, že za naše národné oslobodenie spod Uhorska v prvom rade vďačíme lídrom vtedajších veľmocí, ktoré prišli s myšlienkou sebaurčenia národov. Ako prvý s ňou prišiel V.I. Lenin a sovietske Rusko, vzápätí nasledoval W.Wilson a USA. Bez tohto medzinárodného kontextu by Slovensko nikdy  nedosiahlo na svoju slobodu“ povedal Ľ.Bláha, poslanec. 

Českí predstavitelia nikdy dohody z Clevelandu a Pittsburghu nebrali dohodu vážne. Sám T.G.Masaryk o nej hovoril ako o osobných iniciatívach krajanov v Amerike, ktoré mali skôr propagačný ako štátotvorný význam. Dokonca spochybňoval svoju podpis na Pittsburskej dohode. Americká historička Margita Mac Millanová konštatuje, že českí politici a najmä signatár dohody prof.Masaryk odmietali autonómiu Slovákov. Báli sa  rovnakých požiadaviek zo strany Nemcov, čo by už ohrozilo stabilitu štátu.

O dôvodoch a motivácii českých politických elít, keď opakovane porušovali naše vzájomné dohody povedal  J.Paška, poslanec "V čase sa ich motivácia mohla meniť podľa aktuálnych podmienok a potrieb. Za oveľa dôležitejšie považujem zvýrazniť skutočnosť, že v rokoch 1992 a 1993 už boli slovenské politické elity natoľko zrelé, že dokázali pohotovo zareagovať na vývoj vo svete a doviesť Slovensko k samostatnej štátnosti, čím naplnila stáročné úsilie a dovtedy nenaplnený sen mnohých generácií najlepších synov slovenského národ".

Bez ohľadu, že medzi dvoma svetovými vojnami prvá republika a po nej len niekoľkoročné obdobie samostatného slovenského štátu, pri všetkých vážnych problémoch a okolnostiach - od veľkej hospodárskej krízy, k masovému vradeniu  v druhej svetovej vojne, malo to pre budúci štátotvorný národ svoj aj keď jediný význam. Stihli sme dozrieť, vybudovali sme vlastné školstvo, súdnictvo, štátnu administratívu.

Význam Pittsburskej dohody je však inde, vo vágnej forme načrtla filozofickú koncepciu  česko-slovenského  (nezamieňať československého) súštatia, ktorú v prvej republike  plne prijali slovenskí autonomisti. Stala sa protipólom oficiálnej štátnej koncepcie jednotného štátu založeného na jednotnom československom národe, o ktorú sa ČSR v rokoch 1918-1938 opierala. Pritom poslanci FZ zo Slovenska chceli iba to, čo bolo v Pittsburskej dohode.         

Omnoho významnejší pre Slovensko bol dokument  - Martinská deklarácia slovenského národa. Preto vláda schválila jedno rázový štátny sviatok, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100.výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30.10.1918 v Turčianskom Sv.Martine.

Česko-Slovenská Dohoda bola uzavretá v Pittsburghu dňa 30. mája 1918

" Predstavitelia slovenských a českých organizácií vo Spojených štátoch, Slovenskej ligy, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov, prerokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady  prof. Masaryka o česko-slovenskej otázke a o našich doterajších programových prejavoch a uniesli sa nasledovne:

             Schvaľujeme politický program usilujúci sa o Spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.

             Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.

             Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.

             Česko-slovenský štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demokratická.

             Organizácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom porozumení, prehĺbená a upravená.

             Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom. "

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.