Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Mestská rada a komisie MZ začali pracovať

Vo volebné obdobie 2018–2022 bude Mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva pracovať v tomto zložení

• Ing. Peter Lariš (NOVA) • Marián Kubala (NOVA) • MUDr. Anna Korduliaková (NOVA) • JUDr. PhDr. Peter Strapáč  PhD (NEKA) • Vladimír Malík (NEKA) • Mgr. Marcel Šulo (NEKA) • Mgr. Slávka Zelníková (NEKA) • Mgr. Jozef Rucek (NEKA) •

Mestské zastupiteľstvo schválilo komisie ako svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

Komisie sa riadia Rokovacím poriadkom, ktorý upravuje prípravu a priebeh rokovania komisii, spôsob uznášania sa a prijímanie uznesení. Uznesenia majú odporúčací charakter. Zo zasadania komisie sa spisuje zápisnica. Zápisnicu sekretár komisie doručuje zástupcovi primátora, ktorý má v kompetencii daný odbor.  V záujme informovania verejnosti do 3 dní od jej podpísania zabezpečí sekretár komisie jej zverejnenie na web stránke mesta.

Komisie sú schválené, začínajú pracovať. Kľúčovým obrazom akcieschopnosti komisii bude, aby boli uznášania schopné. Po komunálnych voľbách hlavne pre nových poslancov sa ukáže, či horlivosť je zlým pánom. Po čase vyprchá nadšenie, oddelí sa kukol od pšenice, ukáže sa koho práca baví, venuje komisie dostatok času  a pre koho ostane funkcia otázkou iba prestíže  ...  (www.mestocadca.sk/files/rokovací-poriadok-komisii.pdfMestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie)

1.Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov

Predseda Marián KubalaPoslanci PhDr. Pavol Holeštiak PhD  Ing. Peter Lariš Vladimír Malík Mgr. Marcel ŠuloExterní Ing. Ján Drobil Ing. Jozef Babuliak Bohdan Fidyk Dana TománkováSekretárka Mgr. Erika MAZANCOVÁ

2. Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností

Predseda Mgr. Marcel Šulo • Poslanci Peter Zverec Marián Kubala Ing. Peter LarišExterní Anna Blahová Ján Jarošík Bc Michal Urbán Ján Grochál Jozef Krasňan Štefan PytelSekretár Ing. František ŠČURY

3. Komisia dopravy a správy mestských komunikácií

Predseda Peter ZverecPoslanci Mgr. Tomáš Urbaník Mgr. Xénia Šurhaňáková Jozef Kupka Externí Vladimír Varmus Rudolf Jarabica Pavol Krupik Ing. Martin Kováč Pavol Latka Sekretár  Ing. Ferdinand GONŠČÁK

4. Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda Mgr. Peter ŠimulákPoslanci Ing. Peter Lariš Mgr. Slávka Zelníková Mgr. Xénia Šurhaňáková Externí PaedDr. Jaroslav Velička JUDr. Peter Jakubčák Ing. Peter Laš  Pavol LatkaSekretárka Ing. Emília ĎURANOVÁ

5. Komisia školstva

Predseda Mgr. Xénia ŠurhaňákováPoslanci Mgr. Dana Jašurková Mgr. Slávka Zelníková Mgr. Jozef Rucek Mgr. Martin Klimek Mária BadurováExterní Ing. Milan Liščák Ing. Anton Freiwald Mgr.Miriam BzdilikováSekretár PaedDr. Ján POLÁK

6. Komisia športu a voľnočasových aktivít

Predseda JUDr. PhDr. Peter Strapáč PhD • Poslanci Jozef Kupka Vladimír Malík Peter Zverec Mgr. Jozef Rucek Mgr. Tomáš UrbaníkExterní Dano Román Bc. František Ujházi Marián Kapusta Milan Pollák Mária HrudálováSekretár PaedDr. Ján POLÁK

7. Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda MUDr. Anna Korduliaková • Poslanci Marián Kubala Mgr. Dana Jašurková Ing. Rudolf CyprichExterní PaedDr. Danka Jašurková Oľga Kostková Mgr. Iveta Ligačová Román Hapčák Mgr. Dana Jantuliková Jaroslava Miníková Ing. Ján DrobilSekretárka  Ing. Božena CVEČKOVÁ •

8. Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

Predseda Jozef KupkaPoslanci Marián Kubala Peter Zverec Vladimír Malík Mgr. Jozef Rucek Externí Román Hapčák Ladislav Blahovec Alžbeta Jacková Peter Staškovan Bc Peter RusnákSekretár mmjr.Mgr. František LINET

9. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

Predseda Mgr. Dana JašurkováPoslanci Mgr. Slávka Zelníková  PhDr. Pavol Holeštiak PhD Mgr. Martin Klimek Mgr. Xénia ŠurhaňákováExterní Mgr. Silvia Petreková Stanislav Cyprich Mgr. Viera Strýčková Mgr. Martin Turóci Ing. Peter Glasnák Mgr. Vladimír AdámekSekretárka Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ

10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov  je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. • Predseda Mgr. Marcel ŠuloPoslanci Mgr. František Kučák Mgr. Michal Duraj Mgr. Martin Klimek Mgr. Peter Šimulák PhDr. Pavol Holeštiak PhD. JUDr. PhDr. Peter Strapáč PhD •

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.