Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
V Čadci bude ďalší tunel - železničný

Kysuce 20.12.1870 boli svedkom historickej udalosti. Prvýkrát prešiel po jej územím vlak. Trať Tešín - Žilina bola súčasťou budovanej Košicko - bohumínskej železnice, ktorá po dobudovaní 355 km dlhej trati patrila medzi najvýznamnejšie železnice v Rakúsko - uhorskej monarchie. Po 141 rokoch začína na trati medzi Krásnom n/K - Čadca - štátna hranica s ČR znova stavený ruch.

Mesto Čadca bude jedným z miest, kde sa začnú prelínať práce na modernizácii dopravného prepojenia diaľnice D3 a súčasne sa začínajú práce na modernizácii dopravnej železničnej trate v koridore Krásno n/K - Čadca - štátna hranica s ČR. Modernizáciou železnice dostane Čadcu do povedomia, že okrem cestného tunela na Horelici sa plánuje pod Horelickou kýčerou vybudovať železničný tunel. Navrhovaná trasa bude súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Navrhovaná rýchlosť

Modernizácia na úseku Krásno n/K - štátna hrania s ČR je určený rýchlosťou zmodernizovaného úseku Žilina - Krásno n/K, ktorého záverečný úsek je upravený na rýchlosť 120 km/h.

Variant

Krásno n/K - Čadca

ŽST Čadca

Čadca - št. hranica s ČR

Nulový

70 -   90 km/h

60 km/h

80 km/h

Červený

120 - 200 km/h

120 km/h

120 - 160 km/h

Modrý

120 - 160 km/h

120 km/h

120 - 160 km/h

Varianty  

sú vypracované štyri, ktoré budú pripomienkované. Po výbere sa s modernizáciou železničného koridoru plánuje v rokoch 2014 - 2017.

Nulový variant
je súčasný stav, situácia, ak by sa zámer neuskutočnil, existujúca trať má dĺžku 16,506 km.

Variant č.1
Celková dĺžka červeného variantu je 14,224 km, dochádza ku celkovému skráteniu trate oproti nulovému o 2,282 km. Modernizovaný variant je v úseku Krásno n/K - Čadca vedený tunelom „KÝČERA“ v dĺžke 4650 m, čím dochádza k zrušeniu zástavky Oščadnica. Pred zástavkou Čadca mesto sa dostáva do súbehu s modrou variantom. Na úseku Čadca - štátna hranica SR/ČR dochádza k dvom preložkám trate a posunu zástavky Svrčinovec o 70 m západne od súčasnej polohy (zhodné pre všetky varianty).

Variant č.2

Celková dĺžka modrého variantu je 14,436 km, dochádza ku celkovému skráteniu trate oproti nulovému variantu o 2,07 km. Modrý variant rieši návrh novej zastávky Krásno n/K - mesto, za ktorú sa odkláňa a tunelom dĺžky 3810 m prekonáva vrch Horelická kýčera, pričom rovnako ako červený variant, ruší existujúcu zástavku Oščadnica. Za tunelom sa dostáva do súbehu s červeným variantom, v súbehu pokračujú do konca úseku.
 
Variant č.3  
červený so zachovaním prevádzky na pôvodnej trati v úseku Krásno n/K - Čadca. Modernizovaný úsek je totožný s variantom č.1 - červeným , oproti technickému riešeniu navrhovanom vo variante č.1 zostáva jestvujúca železničná trať v úseku Krásno n/K - Čadca zachovaná v prevádzke v pôvodnom stave s napojením do modernizovaného úseku pred a za novo navrhovaným  železničným tunelom „KÝČERA“. Dĺžka modernizovanej trate je 14,224 km, dĺžka pôvodnej trate ponechanej v prevádzke trate je 7,4 km.

Variant č.4  
Modrý so zachovaním prevádzky na pôvodnej trati v úseku Krásno n/K - Čadca: modernizovaný úsek je totožný s variantom č.3 - modrým, oproti technickému riešeniu navrhovanom vo variante č.2 zostáva jestvujúca železničná trať v úseku na novo navrhovanou železničnou zástavkou Krásno n/K - mesto až po Čadcu zachovaná v prevádzke v pôvodnom stave s napojením do modernizovaného úseku. Dĺžka modernizovanej trate je 14,436 km, dĺžka pôvodnej trate ponechanej v prevádzke trate je 6,6 km.

Investičné a prevádzkové náklady (euro)

Financovanie bude zabezpečené obvyklým spôsobom z EÚ fondov za spoluúčasti štátu.

 

Variant č.1

Variant č.2

Variant č.3

Variant č.4

 

červený

modrý

Červený s prevádzkou exist.trate

Modrý

s prevádzkou exist.trate

 

 

 

 

 

Investičné náklady

327 281 943

334 389 455

333 823 269

341 141 593

 

 

 

 

 

Prevádzkové náklady

2 864 395

2 915 735

3 661 184

3 608 595

Modernizácia železničnej trate

o    zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h vrátane, v čo najdlhších úsekoch bez náhlych rýchlostných skokov
o    nový železničný zvršok a spodok
o    úprava mostných objektov pre požiadavku prietoku 100 ročnej vody
o    nahradenie úrovňových krížení s cestnými komunikáciami nadjazdmi, resp. pod jazdami
o    budovanie podchodov s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich a s úpravou všetkých komunikácií pre chodcov v priestoroch staníc a zastávok aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
o    prestavba železničných staníc (nástupištia dĺžky 250 m vo všetkých zastávkach a staniciach, v staniciach s pravidelnými zástavkami vlakov EC, IC, Ex alebo R dĺžky 400 m, zastrešené v dĺžke do 300 m)

Výhody pre mesto

o    Modernizáciou sa zníži hluk a vibrácie, vybudujú sa proti hlukové steny.

o    Modernizáciou sa plánuje obnova peších lávok u Ševca a na Podzávoze.  

o    Vybudovaním a sprevádzkovaním tunela a zrušením terajšej trate sa plánuje upraviť pôvodný železničný zvršok na cestu, čím sa vyriešia problémy s cestnou dostupnosťou, napríklad v časti u Mravca.

o    Modernizáciou traťovej rýchlosti sa skrátia jazdné časy, zvýši sa kultúra a pohodlie prepravy, čím sa skvalitnia poskytované služby ŽSR.

Nevýhody plynúce z modernizácie

o    Modernizácia trate prinesie mnohé dočasné obmedzenia, ako sú stavebné práce, dočasná hlučnosť, zriadenie stavenisko pri trati, dočasné zásahy do vodných tokov počas rekonštrukcie mostov.

o    Trvalé zábery pozemkov, výrub stromov

o    Zmeny v dopravnej obslužnosti územia.

Článok je zverejnený so súhlasom  redakcie Ozvena Čadce (č.3/2011)

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.