Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Poplatky za zber odpadu sú u ľudí stále citlivým problémom
Poplatok za odpad je jeden z najcitlivejších poplatkov, ktoré mesto vyrubuje obyvateľom. V roku 2009 platenie za komunálny odpad tak drastické, ako to bolo v roku 2008.
Celý článok...
 
Mesto má 60 miliónov !!!
O čo ide? V komuniké zo zasadanie mestskej rady  29.1.2010 prednosta MsÚ Ing. J.Husár informoval, že zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2009 sú takmer 60 mil. Sk  (2 mil .€). Podľa prednostu ide o najväčšie zdroje, aké kedy mesto vytvorilo a to v čase hospodárskej krízy.
Celý článok...
 
Majitelia psov sú šetrnejší k prostrediu ako mesto

Mesto v minulom volebnom období v rámci udržiavania čistoty verejných priestranstiev inštalovalo špecializované odpadové koše na psie exkrementy.  Každá novinka si vyžaduje čas, aby sa vžila. Psičkári tento počin mesta privítali pozitívne.

Mesto vyčlenilo nemalú čiastku na montáž špecializovaných kontejnerov. Zdravý rozum káže, aby mesto okrem vysvetľovacej kampane pravidelne vyprázdňovalo plné nádoby.

Pre pozorného obyvateľa, ktorý má záujem o čisté verejné priestranstva neuniklo správanie sa mesta.

Celý článok...
 
Rozpočet mesta Čadca na rok 2010 schválený
Rozpočet je základný schválený dokument pre finančné hospodárenia mesta v roku 2010. Manuál zahŕňa 87 strán popisu, tabuliek, zdôvodnení. Obsahuje celkom 733 položiek ekonomickej klasifikácie, z toho 636 výdajových. Už iba tieto čísla hovoria, že naštudovať rozpočet nie je jednoduché. Navrhnutý rozpočet je miestami neprehľadný. Názvy mnohých položiek sú  všeobecné, z ktorých sa nedá presne identifikovať konkrétny obsah položky. V dôvodovej správe k výdajom v ekonomickej klasifikácii je mnohokrát kumulovaná jedna suma pre viac od seba odlíšených položiek, čím sa dôvodová správa vyhýba presnosti. Celý rozpočet si možné prezrieť na webovej stránke mesta.
Celý článok...
 
Úvaha prečo mladí ľudia používajú toľko oplzlých výrazov ?
Každý skutok je následkom niečoho z minulosti a príčinou niečoho v budúcnosti. Mladý človek je bytosť na polceste medzi dieťaťom a dospelým. Do ktorej kategórie ho zaradiť. Už nie je dieťa. Ale dospelý ešte nie je. Nachádza sa na rázcestí života a rozhoduje sa, ktorou cestou sa vyberie. Či už človek svojimi skutkami zostupuje  do marasu špiny  a blata, alebo stúpa do sfér čistého ducha, v obidvoch prípadoch jeho cestu ovládajú zákonitosti, ktorými nemôže uniknúť.
Celý článok...
 
... aj " dobrého " veľa škodí

(úvaha ako si mesto samo sebe škodí svojou antireklamou)

Začiatok roku 2010 zastihol mesto v znamení „ťažkej“ informačnej ofenzívy proti tým, ktorí sa „mýlia“ a nezdieľajú rovnaké názory ako vedenie mesta. Čadčan obmieňajúce sa čo týždeň ako príloha oboch regionálnych novín, občasník Naša Čadca, Mestská televízia a webová stránka mesta sú hlavné informačné zdroje mesta.

Aby tomu nebolo dosť, vedenie mesta za účelom vytvoriť protiváhu OZVENE ČADCE nasadilo ťažký kaliber. Celostránkovú pravdepodobne platenú inzerciu v Kysuckom ECHU (celá inzertná strana stojí 820 €). Počin s Echom má jedno pozitívum. Vypovedá o nervozite vo vedení mesta, ktorá pramení z rozhodnutí, ktoré boli prijaté v tomto volebnom období. Najmarkantnejšie sa to prejavilo po rozhodnutí Najvyššieho súdu na mimoriadne dovolanie v 30 miliónovej kauze, ktoré museli podať poslanci, pretože primátor bol v tejto veci nečinný.

Celý článok...
 
Niekedy menej znamená viac
(úvaha o havarijnej situácie s dodávkou tepla a teplej vody na sídlisku Kýčerka)

Každá havária je krízová, ak dopady sú na nevinných, ako to bolo s obmedzením dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v čase najväčších mrazov v závere januára 2010. Práve tí, ktorí sú v tom nevinne, najviac trpia. Zvlášť tam kde sú malé deti a starší ľudia.

Pochopiť, čo sa odohrávalo počas výpadku, možno  porovnávať s minuloročnou plynovou krízou. V takýchto prípadoch mesto nie že môže, ale musí byť iniciátorom všetkých aktivít, ktoré smerujú k jedinému cieľu, chrániť a minimalizovať dopady na obyvateľov. Vtedy opozícia nechcela nič viac nič menej len napomôcť zjednotiť sa pri riešení situácie, keď na Slovensku bol vyhlásený stav núdze.

V minulom roku primátor nezvládal situáciu, nebolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo iba preto, že ho navrhla zvolať opozícia. V tomto roku bolo badať, že je učenlivým žiakom a mesto začalo aktívne.  Zdalo sa, že nenastanú žiadne negatívne turbulencie, ale mýlil som sa.  
Celý článok...
 
Stretnutie čadčianskych rodákov si zaslúži viac ako iba 600 €

Medzi žiadosťami na príspevok mesta pre rok 2010 Komisia kultúry pri MZ prerokovala žiadosť na 3. Stretnutie čadčianskych rodákov. Organizátori žiadal 1000 €, ale dostali iba 600 €. Pri prerozdeľovaní príspevkov som namietal, že výška príspevku je nedôstojné tomuto podujatiu.

Čudujem sa, že sa šetrí tam kde sa nemá. Takto mesto sa dopúšťa odsúdeniahodného trochárenia, ktoré má oveľa väčšiu vypovedaciu hodnotu, ako tisíc slov.  

Hlavne, že mesto má plné ústa, ak sa jedná o kultúru. Asi sa zabúda, že  krásne vzletné reči pri prejavoch ešte nie sú kultúrou, ale iba snahou ukázať sa na verejnosti. Posledným príkladom nech je Novoročný trojkráľový koncert, kedy zodpovední z neho „vyhodili“ čestné oceňovanie  OSOBNOSŤ KYSÚC. Na miesto toho zaradili vzletné nič hovoriace nudné predslovy, ktoré potlačilo zmysel Novoročného trojkráľového koncertu a dokázali, že takto  nechtiac dali znať o svojom tiež nekultúrnom étose.

Celý článok...
 
Príspevky športovým klubom v meste pre rok 2010
Situácia vo športových klubov je z roka na rok komplikovaná, a každé euro aspoň trochu môže oddialiť krach. Pre rok 2010 zastupiteľstvo schválilo pre športové kluby v Čadci 61.957 €, z toho ako rezerva pre primátora sa vyčlenilo 3.300 €.
Celý článok...
 
Príspevky pre obč. združenia, nadácie a nezisk.org. pre rok 2010

Pre rok 2010 bolo občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám, ktoré si riadne podali žiadosť o príspevok v rámci rozpočtu mesta schválené 27 tisíc €. Zastupiteľstvo schválilo príspevky vo výške 25.670 €. Zostala rezerva 1330 €.

Celý článok...
 
New vitae town ?
( Úvaha o 12. januári 2007, kedy bola pošliapaná slušnosť )

Keď ideš po schodoch hore,
všímaj si ľudí, ktorí stoja okolo,
aby raz, keď pôjdeš dole,
si sa im mohol pozrieť priamo do očí.


Každé vládnutie má svoje zákonitosti, ktoré sú podmienené osobnosťou toho, ktorý má moc. Práve moc, narábanie s ňou, jej zvládnutie a využívanie v prospech dobra charakterizuje vládnutie.

V meste zásadnou výpoveďou, aký bude štýl práce s mocou bol piatok 12.januára 2007. Na zasadaní zastupiteľstva prebehla voľba mestskej rady, komisii zastupiteľstva a delegovanie do školských rád. Pri voľbe boli pošliapané elementárne zásady slušnosti. Spôsob ako prebehla voľby sa dá nazvať „Dňom meča“, kedy noblesná arogancia pošliapala možnosť nádeje spolupráce.

A výsledok? Mestská rada nezodpovedá výsledkom volieb. Na miesto troch miest v Mestskej rade iba jediný opozičný poslanec Ing.M.Gura, ktorý po čase na návrh poslanca JUDr.J.Macura bol z nej „vyhodený“ a tým rada sa stalo „jednofarebná“.

 

Celý článok...
 
Povie poslanec Štefan Holeščák pravdu o futbale ?

Na zastupiteľstve  18.12.2009 poslanec Štefan Holeščák informoval poslancov, že sa vzdal funkcie viceprezidenta a jediného štatutára FK Čadca bez udania dôvodu. O svojom kroku informoval len úzky okruh ľudí v klube. Takto po primátorovi (odišiel z funkcie, do ktorej sa v podstate sám dosadil, ako prvý), poslancovi Rastislavovi Kaličákovi, predsedovi predstavenstva Vladimírovi Malíkovi, je to ďalší muž s priamym prepojením na mesto Čadca, ktorý odišiel z vedenia FK.
 
Ozrejmenie skutočných dôvodov nechutných intríg okolo FK Čadca by verejnosť prijala práve od neho, vysokopostaveného funkcionára, ktorého delegovala do výboru FK zastupiteľstvo. A to aj z toho dôvodu, že okrem funkcie v klube je aj členom Mestskej rady a je predsedom Komisie výstavby a  ÚP, a Komisie dopravy a správy MK.

Práve on by mohol povedať, keďže je už v postavení "mimo hry" ako sa futbal v Čadci postupne dostával na dno.

Celý článok...
 
Údiv, ako sa dá všetko urobiť v záujme občana proti občanovi
Telefónne číslo 159 mestských polícii bolo do teraz zaradené  medzi tiesňové volania, tak ako linky záchranného integrovaného systému 112 a štátnej polície 158 To znamenalo, že boli bezplatné.

Na základe rozhodnutia  Telekomunikačného úradu SR číslo mestskej polície bolo vyňaté zo zoznamu tiesňových volaní pre pevné linky. V praxi to bude znamenať, že za každú pre volanú minútu si Slovak Telekom bude účtovať 0,075 € (2,26 Sk s DPH) !!!  Mobilný operátori zatiaľ budú volanie na 159 poskytovať zadarmo.
Celý článok...
 
Slovo robí chlapa
( úvaha o možnom začiatku konca čadčianskeho futbalu ?)

V dobe futbalového temna dobrou správou pre futbal v Čadci je, že záujem o dobrý futbal stále trvá. Príkladom nech je  3 tisícová návšteva na Štefanskom turnaji 27.12.2009.

Menej dobrou správou sú rétorické cvičenia na posledných dvoch zastupiteľstvách (27.11. a 18.12.2009) na tému futbal, ktoré vždy o dôsledkoch, a nie o príčinách  tejto pre mesto nechcenej kauzy. Tí, ktorí verili, že čadčiansky futbal sa môže dať na cestu vzostupu po zvolení primátora prezidentom FK, očakávali od záchrancu pomoc, sa sklamali.

Nádej zmenená na beznádej ukázala vo svojej nahote na paradox čadčianskej futbalovej „epochy“ po 2.1.2007. Takto manipulovaná nádej má svoju vypovedaciu hodnotu a asi v Čadci sa dobre cíti.

Pravdu mal zástupca primátora Mgr.M.Fúrik, keď povedal, že keby nezainteresovaný sedel na zastupiteľstve, prišiel by k poznaniu, že jediný problém mesta je čadčiansky futbal.  Áno, mal pravdu.  Otázka ale znie, prečo? Kto sľuboval a po  prvých problémoch odišiel z potápajúcej sa lode čadčianskeho futbalu?

Téma ktorá rezonuje vo verejnosťou je tak závažná, nie už iba pre futbal, ani pre šport ako taký v meste. Vypovedá o štýle práce primátora.
Celý článok...
 
Hlavu máme na nosenie, alebo na rozmýšľanie?

Pri vstupe  do roku 2010 som si položil otázku, či je dobre,  keď človek sa vie smiať sám na sebe. Na smiech je práve ten človek, ktorý sám seba berie veľmi vážne ... a vážny človek je náchylný byť závislý.

Čítaj, a v duchu si sám pre seba odpovedaj, ako si na tom ty so svojim smiechom pripravený vstúpiť do roku 2010.

Celý článok...
 
Povolebná úvaha o debakli voličov od politikov
Vdýchnime myšlienkam život,
dajme Kysuciam myšlienky
(Ján Podmanický)


Voľby do VUC–iek (14.11.2009) majú svojich víťazov. Zúčastnené politické subjekty hodnotia svojou optikou výsledky volieb ako svoj úspech. Pre verejnosť jasná správa, ktorá v sebe má zašifrovanú informáciu, aby voliči naďalej mali nedôveru k voľbám. Toto je prvý najdôležitejší poznatok, ktorý sa vlečie s voľbami od roku 2001.

Predvolebná kampaň ešte ako tak zaujme voliča, ale ich účasť aspoň do VUC – iek ešte stále nie je primeraná významu týchto volieb. Pritom napríklad iba Žilinský samosprávny kraj rozhoduje o 158 mio € (4.8. mld Sk).

 

Celý článok...
 
Vianočná úvaha o živote 2009
V čase vianočnom možno ešte viac ako po iné dni rozmýšľame o zmysle svojho žitia.
Objaviť v sebe svoju odpoveď na svoje smerovanie životom si vyžaduje od každého z nás, že sa oddá hľadať ju silou svojej odvahy a skúsenosti.

Možno sa v nás  práve v čase vianočnom prebudí túžba zmocniť sa myšlienky, ktorá je hlavnou ideou príbehu, a každý vo svojej pokore prijme ju za svoju, aby v nás začala  „žiť“. 

„ Keď budete strácať čas a energiu na drobnosti, materiálne veci,
nikdy nebudete mať čas na veci,
ktoré sú skutočne dôležité. "
 
Celý článok...
 
... politici nesľubujte nesplniteľné, lebo zemeguľa by sa prevrátila !
Regionálne televízie zo zákona nemôžu vysielať oficiálnu predvolebné kampaň strán a kandidátov pre voľby do VUC – iek. Je to skutočnosť, ktorú musia pod hrozbou sankcii všetky mestské, obecné, súkromné, ale aj regionálne televízie dodržiavať. Hlavné je, že ak tieto nemôžu, tak STV môže, veď ona je najbližšie k občanovi.

Nemajú pravdu tí, ktorí hovoria, že prístup do STV majú niektoré politické subjekty, čo sa nedá povedať na miestnej úrovni? Asi tu niekde treba hľadať paradox doby v ktorej žijeme, že podľa poslancov, Bratislava je bližšie mestám a obciam, ako sú mestá a obce k svojim obyvateľom.
Celý článok...
 
Bojíme sa kresťanského symbolu Vianoc?

Pri úvahe odpovedať si, prečo bol odstránený kresťanský symbol z tohoročného plagátu Kysucké Vianoce 2009 a bol nahradený nič hovoriacimi žoviálnymi postavičkami ma napadla myšlienka Alberta Schweitzera. Všetkým horlivcom vyznávajúci novodobí štýl života, ktorý zabúda na človeka odkázal: „Nadmerná zamestnanosť moderného človeka vo všetkých spoločenských vrstvách má za následok, že v duchovnej sfére upadá ...“.

Keď sa tvorila koncepcia Kysuckých Vianoc, nečakaným darom bol osobný dar akademickej maliarky E.B.Linhartovej. Venovala mestu a jej obyvateľom a zároveň aj podujatiu originálny graficky list „Svätá noc“ ako logo Kysuckých Vianoc. Svojim darom chcela napomôcť vytvárať atmosféru podujatia, a zároveň vyjadriť oddanosť Kysučanov k viere.

Grafický list „Svätá noc“ mal, má a verím že bude mať aj po tomto duchovnom lapsuse ambíciu v čase od adventu po Zjavenie Pána byť zjednocujúcim prvkom, aby Vianoce bolo cítiť v každom kúte mesta, v každom pľaci v meste.  

Ak ruka moci zasiahla, že na plagát sa nedostal symbol Vianoc, potom sa nádejam, či organizátori tohoročných Kysuckých Vianoc považujú aj vianočnú pieseň Tichá noc aspoň v roku 2009 za tuctovú vianočnú pesničku, iba preto, že vo svojom obsahu ma to čo grafický list - symbol Vianoc?

Tichá noc, svätá noc,
všetko spí, všetko sní,
  sám len nebeský svätý bdie pán stráži dieťatko,
nebeský dar zlatý Ježiško spí,
sní nebeský ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc,
anjeli zleteli najprv pastierom podali zvesť,  
ktorá svetom dnes dáva sa niesť,
Kristus Spasiteľ je tu,
tešiteľ sveta je tu.
 
Záleží iba na nás, či dovolíme, aby sa vrátili „staré dobré časy“
Piatok 14.12.2007 sa uchová v čadčianskom „bláznivom“ kalendári ako Deň straty súdnosti. V tento deň sa stalo to, čo sa stať nemalo. Moc sa nadradila rozumu a poslanci schválili to, čo sa medzi slušnými ľuďmi nerobí. Schválili plat primátorovi vo výške 6004 €.

Je dobré, že na takéto tiež rozhodnutia sa nezabúda. Pripomíname si ich, lebo opakovanie je matka múdrosti. Keby sa to nedialo, keby sme my občania mali krátku pamäť, potom by sme nechtiac  podporovali skutočný zámer tvorcov tohto nepremysleného činu (alebo správnejšie by bolo pomenovanie hanebného činu?). A tým myslím, aby za pár rokov sa rok 2007 a zvlášť piatok 14.12.2007 v histórii mesta pomenoval ako „staré dobré časy“.

Práve preto každý, kto zmýšľa konať dobro tomuto mestu by mal byť v strehu, aby sme vedeli vždy a vo všetkom odhaliť, oddeliť a pomenovať čo je kúkoľ a čo jačmeň, aby sa na udalosť, ktorá mesto negatívne preslávilo, nezabudlo.
 
Predvianočné posolstvo primátorom, starostom a zastupiteľstvám miest a obcí Vianoce 1991
Vážení,

Očakávaním najkrajších sviatkov v roku, ktoré sú oslavou znovuzrodenia pokoja, dobra a lásky, otvorili sme v Čadci cyklus kultúrno – spoločenských podujatí pod spoločným názvom „Kysucké Vianoce“.

S radosťou môžeme konštatovať, že do cyklu, ktorý zahŕňa 17 podujatí slovenských a kresťanských zvykoslovných tradícií, a iných podujatí ktoré sa konajú v čase vianočnom v meste, bez honorárových nárokov zapojili všetky kultúrne ustanovizne, 13 kolektívov amatérskej umeleckej tvorivosti, pôsobiacich v našom meste a 41 súkromných podnikateľov – sponzorov.

Týmto počinom chceme vyjadriť naše odhodlanie objavovať a tvorivo rozvíjať naše kresťanské a národné dedičstvo, ktoré je nevysychajúcim životodarným žriedlom nového vzostupu kultúry, o jej národné a kresťanské hodnoty môže dnes opäť oduševňovať a k životu a naplňovaniu týchto hodnôt.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1123 - 1144 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.