Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Čo očakávam od novín Ozvena Čadce?

V týchto dňoch si verejnosť mohla prečítať druhé číslo OZVIEN ČADCE. Sám seba sa pýtam, sú Ozveny potrebné? Pomôžem si slovami Hilela, či práve jeho slová nie sú stále platné aj dnes a práve v Čadci?

„ Toľko už bolo povedané,

a predsa stále nemôžeme mlčať “.

Celý článok...
 
Rozprávka O troch grošoch aj po rokoch stále aktuálna .....

( zamyslenie sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším)

Ľudové rozprávky patria k najstarším a najrozšírenejším formám ústnej slovesnosti. Kto by nepoznal Andersenové, Grimové alebo Dobšinského rozprávky. Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života. Hrdinovia prekonajú útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov, ... .

Preto práve v Mesiaci úcty k starším si pripomeňme hĺbku myšlienky O troch grošoch, ktorá je stále aktuálna svojim mravným étosom.  

Celý článok...
 
Je v meste rýchla a efektívna informovanosť obyvateľov?

Mesto okrem prílohy Čadčan v regionálnej tlači, zatiaľ nevýraznej Mestskej televízie distribuje občasník „Naša Čadca“, kde okrem ďakovných ód sa čitateľ podstatného nič nedozvie. A práve tento občasník by mal byť do slova „pravou“ rukou mesta v priamej, rýchlej a efektívnej informovanosti o výzvach, nariadeniach, ktoré musí cielená osoba splniť, lebo ináč jej hrozí pokuta.

Celý článok...
 
Zostanú obyvateľom Žarca oči iba pre plač ?

(o možnej výstavbe bytov na ulici J.Kráľa, kde je zákaz stavať byty)

Primátor zvolal poradu na prerokovanie zmeny účelu využívania základnej školy na bytový dom v budove bývalej Jazykovej školy na ulici J.Kráľa na Žarci aj napriek tomu, že územný plán mesta

z a k a z u j e

v tejto oblasti stavať nové byty. Prístup je pre každého, ktorý chce byť prítomný a predniesť svoje pripomienky.

Celý článok...
 
Pretrvávajúca kauza aj vďaka mestu sa prehlbuje
Futbalisti FK Čadca nevycestovali z dôvodu pretrvávajúcich finančných problémov na ligové stretnutie do Spišskej Novej Vsi.
 
Kto vie, nech pomôže ......
Moderoval som reláciu Hodina s ... v Kysuckej televízii vyše 150 krát.  Vždy sa snažím byť pripravený na tému s hosťom. Poznám veľa o hosťovi, o téme, ale aj o tom, o čom sa v meste nehovorí. Posledná relácia s bývalým primátorom Ing.J.Pohančeníkom ma "zdvihla" zo stoličky. Otázku, ktorú poslal divák ma prekvapila. Dovolím si ju v plnom znení citovať:

„ Prenajalo ZZO a.s. parkovací systém v Čadci dolnokubínskej spoločnosti?
Ak áno, akej ... ? “

Obraciam sa na všetkých obyvateľov, ktorí vedia niečo o prenájme, aby si ju nenechali pre seba, a poslali mi ju. Ja obratom ju zverejním, a tým vylúčim všetky šumy, ktoré sa v meste začínajú šíriť.
 
Postrehy z vystúpenia bývalého primátora mesta Ing.J.Pohančeníka v Kysuckej TV.

Počas prípravy na moderovanie relácie Hodina s ... v Kysuckej TV v stredu 30.9.2009 som si pripomínal čínske príslovie, že existuje moja pravda, tvoja pravda, a pravda ...

Práve preto relácia bola verejnosťou očakávaná s veľkým, záujmom. Ak by sa merala sledovanosť, som presvedčený, že prekoná všetky regionálne rekordy. Hosťom relácie bol bývalý primátor mesta Ing. Jozef Pohančeník.

Celý článok...
 
Pavol Hrtus Jurina – básnik, ktorý si zaslúži, aby sme o ňom vedeli
Výstup na Golgotu

Koľkíže šli pred nami
a koľkí idú s nami
tou cestou tvrdou, krížovou
s vlastnými krížami.
Kríže sú ťažké niekedy,
a predsa nik tu nie je,
kto by chcel  kráčať v sľapajach
Šimona z Cyreneje.
A niet tu ani Veroniky,
hoci dosť práce pre ňu,
čo by vám utrpela vašu tvár zarosenú,
niet ich tu – sami kráčame,
iba tešíme sa,
že cesta z tvrdej Golgoty
smeruje na nebesá.

( * 1.10.1909 Turzovka, … 31.12 1994 Melbourne )
 
Keď nevieme ako ďalej, zriadime komisiu
Presne tak konal primátor mesta na zasadaní zastupiteľstva 28.8.2009. Inak suverénny vo svojich názoroch, pri rozprave o výške tepla-TÚV a pomeru akcii v spoločnosti MTS s.r.o. zapochyboval. Navrhol zriadiť nič hovoriacu komisiu na vyšetrenie oprávnenosti výšky ceny tepla v meste. Je pravda, že všetko čo robí „musí byť“ mediálne medové, že on primátor sľúbi, že on bude konať, že je to on, ktorý chce pre mesto to najlepšie. Primátor zabudol vo svojej horlivosti sám pre seba si položiť niekoľko otázok o zmysle a význame zriadenia takejto komisie. Sú jeho sľuby a činy reálne? Zdá sa, že nie.
Celý článok...
 
Nehrozí ZZO a .s. konkurz, alebo úvaha, na čo nám je spoločnosť, ktorá produkuje stratu?

Na zasadaní zastupiteľstva 29. apríla 2009 pri prerokovaní Správy o hospodárení ZZO a.s. a transformácii FK Čadca do ZZO a.s. za rok 2008 sa konštatovalo, že hospodárenie spoločnosti za rok 2008 je stratové.

Pre objasnenie vyprodukovanej straty uvádzam čísla, ktoré majú svoju vypovedaciu hodnotu. Nech si každý sám pre seba urobí svoj názor, ako sa hospodárilo za predchádzajúceho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Pohančeník – za spoločnosť M.Poláček) a terajšieho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Vražel – za spoločnosť V.Malík).
 
Pozitíva hospodárenia

·       bývalé vedenie odovzdalo novému vedeniu ZZO a.s. na čele s Vladimírom Malíkom finančné zdroje na účte vo výške cca 99 582 € (3 000 000,- Sk)
·       bývalé vedenie bolo v podnikaní finančne zaťažená, splácaním úveru za parkovací systém, vo výške cca 3 319 € (100 000,- Sk) mesačne t.j. 39 832 € (1 200 000 Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie keby nesplácalo parkovací systém v meste, spoločnosť by športovým klubom vyplatila o uvedenú sumu viac t.j. cca 49 790 € (1 500 000,- Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie podporilo športové kluby v meste na ich športovú činnosť sumou od 6 63í € do 13 27á € (200 do 400 tisíc Sk)

Negatíva hospodárenia

·       nové vedenie zvýšilo nárast  výdajov za mzdy v spoločnosti sa zvýšil o cca 33.191 € (1 000 000,- Sk) za rok !!!
·       nové vedenie spoločnosti by mala ročne tvoriť zisk okolo 49 790 € (1 500 000,- Sk), namiesto toho však vytvára stratu !!!

Čísla napovedajú, že vedenie ZZO a.s. začalo ambiciózne svoje úradovanie v roku 2008 na úkor „budúcnosti“.

Celý článok...
 
Slnko lásky v meste dlho nezasvieti
Časom sa vyliečia všetky slová.
Nie je možné trvalo im vnucovať význam podľa našich záujmov
(Ján Balaban)


( O úspechu mažoretiek EVITA z Čadce na ME v Poľsku  )

V dňoch 28.-30.8.2009 sa uskutočnili v poľskom Opole 6. Majstrovstva Európy mažoretiek. Za účasti 105 súborov sa nestratil ani reprezentantky súboru EVITA z Čadce. V kategórii BATON KADET DUO Nikol Kicošová a Beata Cudráková umiestnili sa na 4. mieste. Súbor vznikol v septembri 2008, a od svojho počiatku vedúcou súboru je Eva Gurová.

Každý úspech poteší. Ak je úspech spojený s reprezentáciou mesta, je to o to významnejšie. Práve teraz v radosti z dosiahnutého úspechu by sme nemali zabúdať, ako  mesto necitlivo si váži tých, ktorí propagujú mesto v zahraničí.  

Na zastupiteľstve 28.1.2009 v rozpočte pri rozdelení finančných príspevkov občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám bol návrh referátom kultúry súboru EVITA navrhnutý vo výške 5.000 Sk. Potom zasiahla neviditeľná ruka a doporučila  komisii neschváliť príspevok.  

P r e č o  ?

Celý článok...
 
Sv. Bartolomej, apoštol patrón mesta Čadca
Svätec je dobrý človek,
naplnený kresťanskou láskou.
Žije medzi inými a neponecháva si nič pre seba,
ale využíva všetky svoje dary na všeobecný úžitok;
pozerá na seba ako na dlžníka všetkých priateľov i nepriateľov,
múdrych i nerozumných.

( Sv. Bernard z Clairvaux)
 
Patrónom mesta Čadca je Sv. Bartolomej, ktorý si pripomíname vždy 24.8. Pôvod mena pochádza z aramej.bar Tolmai – syn Talmaiov, syn zbrázdeného, syn oráča.
Celý článok...
 
Právne služby ako indikátor zdravého vývoja samosprávy mesta
Poslanec Ing. Milan Gura na zastupiteľstve 29.4.2009 vyslovil otázku, či výdaje mesta na právne služby nie sú drahé, a či sú opodstatnené? Ak pre rok 2009 sa na právne služby počítalo  56.430 € (1,7 mio Sk), v II. zmene rozpočtu raketovo sa zvýšili o 100 %, na 112.859 € (3,4 mio Sk).

Poslankyňa RNDr. Anna Belousovová emotívne, miestami až neadekvátne reagovala na jeho vystúpenie a povedala od srdca všetkým, ako ináč svoju pravdu. Pre lepšie pochopenie, ona diskusiu považuje za správnu vtedy, keď je potvrdením jej pravdy bez ďalšej diskusie.   

Dlhšie pozorujem jej verejné vystúpenia. Dávam za pravdu tým, ktorí vidia vždy v jej emotívnom vystúpení spôsob, ako zakryť deficit obsahu. Preto, ak by táto úvaha bola správna, môžem sa domnievať, či takto stanovené výdaje na právne služby nie sú iba elegantným „tunelom“?  Kde je pravda vie asi iba ten nad nami.

Prítomným dala najavo, že osobná reflexia je pre ňu neznáma. Upozornila na neúmerný vzrast výdavkov na právne služby, ktoré neboli náhodné. Podľa nej sú dôsledkom chybného konania v minulosti súvisiace s transformáciou tepelného hospodárstva v rokoch 2000-2002. Ale už nepovedala, že práve ona ako primátorka začala s transformáciou tepelného hospodárstva v meste, a všetci vieme ako to dopadlo.
Celý článok...
 
Ako môžu ľudia strácať dôveru k politike a politikom

( Úvaha, ako sa možno mohlo predísť havárii mosta na Podzávoze )

Zo soboty na nedeľu (1.-2.8.2009) sa na ceste I/11 nad železničným prejazdom v oblasti Podzávozu stala sa havária, ktorá si na šťastie nevyžiadala žiadnu ľudskú obeť.  Most nespĺňa parametre na dnešnú záťaž, je už stavebne „vyžmýkaný“. Situácia na moste bola vyhodnotená ako kritická a havarijná. Okamžite kompetentné orgány začali konať. Kamiónovú dopravu presmerovali, semaformi sa usmerňuje  premávka v jednom dopranom pruhu (v druhom sa pracuje), a robia sa opatrenia na skoré sprevádzkovanie mosta.

Na Slovensku je to tak.  Ak sa nič nestane, nepostupuje sa koncepčne, lebo nie sú peniaze. Ak sa stane havária, tak kompetentní „behajú“ sťa brownov pohyb molekúl,  a všetko sa dá.

Všetko nemuselo byť, keby sa bolo po roku 1998 pokračovalo v Mečiarovej vízii výstavby diaľnic včítane prepojenia sever – juh a obchvatu mesta. Práce sa postupne utlmovali a začala sa presadzovať koncepcia „Jantárovej“ cesty smerom cez Oščadnicu. Posledná informácia hovorí, že v rokoch 2013 – 2014 možno aj motyka strelí, a diaľničný obchvat Čadce uzrie svetlo sveta.

Celý článok...
 
Za čistotu okolo kontejnera zodpovedá vlastník

(O našej ľahostajnosti, o neporiadku okolo kontejnerov )

V utorok 28.7.2009 ráno po 7 hodine auto Mestského podniku služieb s pracovníkmi robili dozber okolo kontejnerov. Ani nie za pol hodinu mali plné auto odpadu zo šiestich  kontajnerových stanovíšť. Prevažovali vyhodené kuchynské skrinky, časti umakartovej kúpeľne, rozlámané staré skrine, matrace, množstvo starého šatstva a neprimerané množstvo odpadu v igelitkách – iba pripomínam, že všetko bolo zozbierané mimo kontejnerov !!! Nie je podstatné že dnes to bolo na ulici J.Kráľa, a zajtra v iných častiach mesta, ani nie, že sa to stalo, ale že sa to stáva.

Prevažujúcim odpadom okolo kontejnerov sú igelitové tašky s odpadom. Napadá ma, či toto nie je dôsledkom „solidárneho“ systému množstvového zberu, ktoré mesto realizovalo so súhlasom primátora, keď ľuďom poskytlo liberálny prístup si určiť počet kontejnerov a počet vývozov? Ak k tomu pripočítame zvyšujúce sa počty tajných skládok, hlavne v prímestských častiach, nie je množstvový zber vlastne legalizáciou, ako v meste robiť neporiadok? Lebo ak človek pochopí, že môže získať, je nenahraditeľný v kreativite hľadania výhod pre seba.

Kde je problém?

Celý článok...
 
O jednom (navrhovanom) protestnom zhromaždení
Žijeme vo veku, kedy nepatrné a čisto teoretická menšina dokáže ovládnuť nevedomú a nie iba teoretickú väčšinu, to sú slová G.K. Chestertona, ktoré ma napadli, keď na zastupiteľstve 26.6.2009 vo svojom vystúpení poslankyňa RNDr. A.Belousovová sa verejne zamýšľala zorganizovať protestné zhromaždenie  nespokojných občanov proti vysokej cene za teplo a TÚV.

Ako občianka má právo organizovať takéto stretnutie nespokojných, ako občianke nikto nebráni využiť základné práva občana

·     slobodu prejavu,
·     slobodu vyjadrovania sa
·     slobodu zhromažďovania sa
 
Ak uvažujem o protestnom zhromaždení, tak ako to proklamovala pani poslankyňa, napadajú má dve možné dôvodové alternatívy konania. Jedna priamejšia, či to nesúvisí s možnou jej kandidatúrou za poslankyňu Žilinského samosprávneho kraja ? alebo tá druhá absurdnejšie a pre mňa nepochopiteľná a zvrátená, či v hre nie sú až na prvom mieste fondy?
Celý článok...
 
Úvaha o prekročení prahu zodpovednosti
Niet tajnejších nástrah, ako sú tie,
čo sa skrývajú pod úradnou zámienkou
(Cicero)

Obaja zástupcovia primátora, JUDr. J.Macura a Mgr. M.Fúrik tým že prijali návrh primátora byť overovateľmi  uznesení na zastupiteľstve 26.6.2009 posudujem ako druh poníženia, ktoré má zaiste v taktike primátora svoju vypovedaciu hodnotu.

Nezabúdajme, že demokracia  predstavuje slobodu, ale to najpodstatnejšie zostáva, že miera našej demokracie v nás odhaľuje ľudskú povahu. Demokracia nežiada cnosti, demokracia vyžaduje, aby sme boli zodpovední. To je niečo, čo by nám malo byť vlastné a sväte. Ale nástroj „čerta“  - moc je veľkým pokušením aj pre tých, ktorí sa hrajú na demokratov.

Ale k veci.
Celý článok...
 
O čom je spor? O teple, alebo o niečom inom?

Posledné zastupiteľstvo 26.6.2009, ale aj zastupiteľstvo 29.4.2009 mali spoločného menovateľa. Ak si odmyslím vnášanie nedemokratických prvkov pri vedení zastupiteľstva zo strany primátora, tak na oboch zastupiteľstvách boli prítomní „ohromení“ emotívnym vystúpením poslankyne RNDr. A.Belousovovej, ktoré nenechalo u väčšiny prítomných pokoj v duši.  

Vždy o tom istom, ale v rôznych variáciách. O Kysuckej TV, lebo asi mestská V-TV nie a nie sa rozbehnúť, o správnosti výšky výdavkov na právne služby, to je parketa „komunikácie“ s poslancom Ing. M.Gurom, o mestských akciách v spoločnosti MTS a.s., ale hlavne (podľa jej názoru) o neudržateľnom zvyšovaní ceny tepla, a pri poslednom zastupiteľstva aj tému tém – výzva k protestnej akcii.  

Celý článok...
 
Slávnostné otvorenie modernizovanej skládky 17.7.2009
(postrehy z otvorenia v súvislostiach)

V piatok 17. júla 2009 sa slávnostne otvorila zmodernizovaná skládka na Podzávoze, ktorej majiteľom je spoločnosť Jozef Kondek -  JOKO a syn (ďalej JOKO).

Pri slávnostných chvíľach my mysľou prebehli problémy, ktoré možno na okamih v momente slávnostného aktu idú do úzadia, ale zaslúžia si, aby neboli prehliadnuté.
Celý článok...
 
Hrozbám môže čeliť ten, kto nie je krátkozraký
( úvaha pred začiatkom jesennej časti a o zbytočnom medzičlánku pre čadčiansky futbal)

„ ... to že sa nám rozpočet  znova raz „rozbúral,
vyvoláva vo mne viac ako zmiešané pocity a verte,
že to nevnímam ako úder pod pás len ja.
To, či si za svojimi slovami budú verejne stáť aj ostatní predstavitelia klubu,
ktorí boli rovnako znechutení niektorými praktikami,
        nechávam na nich “

Eduard Gábriš, manažér FK Čadca
(Zdroj: Kysucké noviny 23.6.2009)

Ak slová premeníme na drobné, ako keby vo FK Čadca kameň na kameni neostal, a to prezidentom FK Čadca bol primátor mesta !!! Otázka znie, komu to poslúži? Viem, že to nebude ani futbal, ani futbalová verejnosť. Potom zostanú oči iba pre plač?

FK Čadca už od novej sezóny ako MFK (Mestský futbalový klub) prechádza do ZZO a.s., ktorá bude MFK zastrešovať. Od samého začiatku tvrdím, že je ZZO a.s. zbytočný medzičlánok. Ešte viac zahmli tok financií, a nepriamo posilni aj rozpočet ZZO a.s.

V diskusii na zastupiteľstve v bode Správa o činnosti ZZO Čadca a.s. odznelo, ako neefektívne sa vynakladajú finančné prostriedky. Iba za prepis akcii ZZO a.s. na mesto, mesto v rámci právnych služieb zaplatilo neuveriteľných 650 tisíc Sk. Ak poslanec zastupiteľstva Ing. M.Gura spochybnil neefektívnosť vynakladať finančné prostriedky, tak dobre, že nie poslankyňa RNDr. A.Belousovová ho nevyhlásila za nepriateľa mesta č.1. Nech si každý odpovie, či takéto efektívne vynakladanie finančných prostriedkov je správne?
Celý článok...
 
Facebook - o čem je vlastně řeč

( bez komentára )

Zhruba poslední 3 měsíce poslouchám, jak je facebook cool. Můžete si tam sdílet fotky, své stavy (třeba jiné stavy, stavy nálady…), můžete být v antiklubu pana Ratha či věrný člen klubu orgasmu. Výběr je jen na Vás. Zakládal jsem si na zkoušku profil s fiktivními údaji, vymyslel jsem si nový email a pustil se do projíždění profilů. Ale hned na první stránce registrace jsem pochopil, proč je na facebook čtvrt miliardy lidí. Důvod je prostý – vykrádá emailové schránky – a většina lidí mu to při registraci umožní. Mark Zuckerberg měl dobrý nápad a jistě i úmysl – vymyslet jednoduchý systém do škol, univerzit na sdílení dat a osobních údajů, zakládání skupin…ale přerostlo to v prakticky neovladatelné monstrum.

Pokud se chcete stát uživatelem facebook, přečtěte si názor ajťáka – člověka, který ví něco málo o tom, jak to vlastně je.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1167 - 1188 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.