Končiaci žiaci základných škôl po celom Slovensku si v utorok 6.4.2016 konečne vydýchli, absolvovali totiž obávané testovanie Monitor 9. Výsledky sú pre nich dôležité pred prijímačkami na strednú školu, v testoch zo slovenského jazyka, z literatúry, matematiky a vybraných predmetov sa overujú ich zručnosti na ďalšie štúdium. Ako by ste v Monitore obstáli vy, porazili by ste rozum deviataka? Vybrali sme pre vás 20 otázok.

S L O V E N S K Ý   J A Z Y K

1. V ktorej možnosti je na základe ukážky NEsprávne použitý tvar slovesa blinkotať?

A. Mama v kuchyni pri pečení koláčov len tak blinkot B. Snehové vločky blinkotajú v žiari zubatého slniečka. C. Babka s dedkom mi kúpili blinkotajúcu svetelnú hračku.  D. Na krku jej blinkotal nádherný zlatý náhrdelník.

2. V ktorej možnosti sú len dokonavé slovesá?

A. mihať, mrkať, chvieť sa B. mrknúť, kmitnúť, chvieť sa C. bliknúť, mihnúť sa, poskočiť D. mrknúť, mihnúť sa, poskakovať  

3. V ktorej možnosti sú len akostné prídavné mená?

A. olejová, prerušovane, slabý B. bosý, malá, slabé C. slabý, svetelných, malá D. väčšími, televíznych, slabo

4. V ktorej možnosti je metafora so slovom žmurkať vo význame mihať, sliepňať?

A. žmurká ako žaba z prachu B. žmurklo na neho šťastie C. žmurkať na dievčence D. žmurkajúce uhlíky v pahrebe

5. V ktorej možnosti sú všetky pojmy charakteristické pre povesť?

A. fantázia, reálny základ, epika B. fantázia, tragický koniec, próza C. vymyslený základ, fantázia, epika D. reálny základ, personifikácia, lyrika

6. Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru

A. pekný B. stroj C. ulica D. cudzí

7. V ktorej možnosti je v oboch slovných spojeniach nezhodný prívlastok?

A. vlnila sa slnečná obloha, ostrým letom ponad cestu B. studený horský vzduch, haluze lesných obrov C. klepot vtáčích krídel, haluze lesných obrov D. klepot vtáčích krídel, krehké vtáčie telo

8.V ktorej možnosti sa všetky predložky viažu s akuzatívom?

A. počas prehliadky, pri prevádzkovaní, nad 60 rokov B. pre aktuálny rok, do 15 rokov, bez použitia C. na požiadanie, nad 60 rokov, pre aktuálny rok D. do 6 rokov, po objednaní, na požiadanie

9. V ktorej ukážke sú všetky slová a slovné spojenia napísané pravopisne správne?

A. Anglický občan, Sherlockove detektívky, angličtina B. angličan, stanica v Paríži, Angličtina C. Angličan, sherlockove detektívky, Francúzsky taxikár D. anglický občan, francúzsky taxikár, angličtina

10. V ktorej možnosti nie je personifikácia?

A. nezbedník pýr sa pýri B. sivá ranná hmla si sedí C. slnko vie čítať medzi riadkami D. zem je ešte od včerajška teplá

M A T E M A T I K A

1. Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eura. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?

A. 15,12 B. 12,28 C. 10,98 D. 19,12

2. Pri tovare B bola ponuka: Ak si zoberiete 6 kusov, zaplatíte len za 4 kusy. Jeden kus tohto tovaru stojí 7 eur. Mária si zobrala do košíka 31 kusov tohto tovaru. Koľko eur zaplatila za tento tovar?

A. 95 B. 121 C. 147 D. 215

3. Aké číslo treba doplniť do okienka, aby platila rovnosť? 2hl + 30dl + dm³ = 206,7 dm³.

A. 3,7 B. 3,1 C. 4,2 D. 2,9

4. Na polici je uložených 27 atlasov, 29 slovníkov, 8 učebníc a 16 encyklopédií. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná kniha z tejto police je encyklopédia? Výsledok uveďte v percentách.

A. 16 B. 35 C. 28 D. 20

5. Do nádoby tvaru kocky sa zmestí presne 8 cm³ kúpeľnej soli. Koľko cm³ kúpeľnej soli sa zmestí do nádoby tvaru kocky s hranou dvakrát dlhšou?

A. 24 B. 64 C. 96 D. 16

6. Na nástenke je kruhový diagram, na ktorom je znázornené zastúpenie počtu členov atletického oddielu podľa pohlavia. O koľko stupňov sa zväčší uhol kruhového výseku znázorňujúci počet chlapcov v kruhovom diagrame, ak do oddielu pribudnú dvaja chlapci a počet dievčat sa nezmení?

A. o 10° B. o 12° C. o 15° D. o 24°

 7. Pre súčet s veľkostí vnútorných uhlov mnohouholníka, kde n je počet jeho strán, platí vzťah s = (n-2).180°. Koľko strán má mnohouholník, ak súčet veľkostí jeho vnútorných uhlov je 900°?

A. n = 7 B. n = 6 C. n = 5 D. n = 4

8. Súčin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50 - krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.

A. 112 B. 136 C. 100 D. 122

9. Na tenisovom turnaji sa zúčastnilo 8 tenistov. Boli rozdelení do dvoch skupín po štyroch. V každej skupine hral každý s každým jedenkrát. Víťaz prvej skupiny hral s víťazom druhej skupiny vo finále. Iné zápasy sa nehrali. Zistite, koľko zápasov sa na tomto turnaju spolu odohralo.

A. 11 B. 13 C. 15 D. 17

10. Ktoré číslo treba doplniť do rovnice tak, aby jej koreňom bolo číslo 3? 2x - 3.(5 - x) - 1 = x - ...... 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Správne odpovede

slovenský jazyk 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6c, 7c, 8c, 9d, 10d

matematika 1b, 2c, 3a, 4d, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10d

http://www.cas.sk/clanok/385367/zvladli-by-ste-tohtorocny-monitor-9-vyskusajte-si-test-zo-slovenciny-a-matematiky/