„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Božie Slovo, ktoré sme počuli pri dnešnej slávnostnej príležitosti, zaznieva ako povzbudenie, ale aj ako pripomienka. Nech to, čo konáme, je dobré: nech sa naše skutky dobre vydaria, ale nech sú predovšetkým dobré vo svojej podstate. Na to je potrebné, aby ich motivácia i cieľ smerovali k skutočnému dobru.

Vážená pani prezidentka, stojíte na začiatku nového, dôležitého obdobia vášho života. Občania Slovenskej republiky vám prejavili svoju dôveru a slobodne rozhodli, že teraz preberáte najvyšší občiansky úrad v našej vlasti. S úctou voči tomuto rozhodnutiu dnes prichádzame do katedrály svätého Martina, aby sme sa modlili a prosili Boha za to, nech je vaše pôsobenie čo najlepšie pre skutočné dobro všetkých ľudí.

A z pohľadu veriacich, ako nám to pripomenulo aj evanjelium svätého Matúša, dodávame, že sa modlíme i za to, aby vaše úsilie viedlo k oslave nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď náš nebeský Otec je najhlbší prameň každého dobra, a keď celý svoj život úprimne zameriame na jeho oslavu, urobíme to najlepšie rozhodnutie, ktoré nám bude stále pomáhať, aby sme sa správne rozhodovali v každodenných situáciách.

Prezidentský úrad prináša so sebou aj nevyhnutnosť sledovať dianie v krajine, rozvážne naň reagovať a viesť ľudí dobrým príkladom. O potrebe tejto schopnosti sme počuli v čítaní z Prvej knihy Kráľov. Šalamún, teda ten, ktorého meno sa do dnes používa takmer ako synonymum múdrosti, si nežiadal bohatstvo, ani porážku svojich nepriateľov, ale dar rozlišovať medzi dobrým a zlým – a to práve preto, aby vedel správne viesť svoj ľud.

Boh na Šalamúnovu prosbu odpovedal darom múdreho a rozvážneho srdca. A z dejín vieme, že práve obdobie Šalamúnovho kráľovstva bolo výnimočným časom pokoja a požehnania, obdobím mieru a zlepšenia vzťahov s okolitými národmi. To všetko vďaka pokore dobrého kráľa, ktorý nebažil po moci ani po majetku, ale z Božej milosti sa učil rozvíjať múdrosť srdca.

V tomto duchu sme prosili aj v responzóriovom žalme: „Nauč nás, Pane, rátať naše dni, aby sme získali múdre srdce.“ Aby sme pamätali na to, že sme tu len do času, že počet našich dní nie je nekonečný, a raz sa budeme musieť zodpovedať pred naším Stvoriteľom. Toto pripomenutie, toto „počítanie dní“ nám pomáha, keď chceme robiť rozvážne rozhodnutia, a múdro viesť aj ostatných.

Štedrým darcom múdrosti a ďalších darov je Boží Duch Svätý, o ktorého príchod a pomoc sme prosili v speve na začiatku našej slávnosti. A práve zoslanie Ducha Svätého na 50. deň po Veľkej noci sme oslávili aj v liturgii v našich chrámoch minulú nedeľu. Svätý Otec František pri tej príležitosti vo Vatikáne predniesol krásnu homíliu, z ktorej krátky úryvok by som rád ponúkol aj na tomto mieste.

Pápež František sa zamyslel nad rôznorodosťou, ktorá preniká náš svet, avšak pre Ducha Svätého nepredstavuje prekážku, keď dáva veci do súladu a vytvára obdivuhodnú harmóniu. Tento súlad a spájanie je dielom jeho múdrosti, a my ľudia sme pozvaní s Duchom spolupracovať: nenechať sa pomýliť, ani znechutiť tým, keď naokolo vidíme množstvo rozličnej disharmónie.

„V dnešnom svete sa disharmónie stali skutočnými rozdeleniami,“ podotýka Svätý Otec a dodáva: „Sú takí, čo majú priveľa, a takí, čo nemajú nič. Sú takí, čo chcú žiť sto rokov, a takí, čo sa nemôžu ani len narodiť. V čase počítačov sme si vzdialenejší: stali sme sa viac „social“, ale menej sociálni. Preto potrebujeme Ducha jednoty, aby nás znovu zrodil: ako Cirkev, Boží ľud, aj ako celé ľudstvo.“

„Veľmi často sa ľudia snažia definovať svoju identitu proti niekomu alebo proti niečomu,“ hovorí pápež František, a môžeme k tomu s trpkosťou skonštatovať, že tento postup je stále častejší nielen v politickom, ale aj v spoločenskom a kultúrnom živote. „Boží Duch Svätý, naopak, spája rozdelených, privádza bližšie vzdialených… pretože vidí na prvom mieste dobro: pozerá skôr na človeka, než na jeho chyby.“

„Možno povedať, že žijeme v kultúre adjektív, prídavných mien, ktorá zabúda na substantíva, teda na podstatné mená,“ podčiarkuje pápež – a pritom si môžeme uvedomiť, že už náš jazyk nám tu pripomína, čo by malo byť podstatné. „Dnes je v móde adjektivizovať,“ pokračuje, sústrediť sa na prídavné mená, „a žiaľ aj urážať. Žijeme v kultúre urážok, ktoré sú prvou odpoveďou na názory odlišné od našich.“

„Až neskôr si uvedomíme, že to škodí – a nielen tomu, kto je urážaný, ale aj tomu, kto uráža. Keď sa zlo odpláca zlom, z obetí sa stávajú páchatelia – a nežijeme dobre. Naopak, kto žije podľa Božieho Ducha Svätého, prináša pokoj tam, kde je nesúlad, porozumenie tam, kde sú konflikty. Duchovní ľudia oplácajú zlo dobrom, na aroganciu odpovedajú miernosťou, na hurhaj tichom, na ohováranie modlitbou, na pesimizmus úsmevom.“

„Aby sme boli duchovní, aby sme zažili harmóniu Ducha Svätého, potrebujeme jeho pohľad posunúť pred ten náš,“ hovorí František. „Potom sa veci zmenia! Boží Duch Svätý stvárňuje Cirkev, stvárňuje svet ako miesto pre synov a dcéry, pre bratov a sestry: to sú substantíva, podstatné mená, ktoré majú prednosť pred akýmkoľvek adjektívom.“ Milí priatelia, drahí bratia a sestry: dobre si všimnime tieto slová a pamätajme na ne pri tvorení našich vzťahov!

Vážená pani prezidentka, vo svete plnom rozdelení a konfliktov sa mnohé pohľady budú od dnes upierať práve na vás, s nádejou, že nedopustíte, aby nad vami zvíťazila kultúra adjektív, ale že si zachováte pokoj, múdro budete rozoznávať, čo je skutočne podstatné a stanete sa dobrou prezidentkou Slovenskej republiky, so srdcom otvoreným pre všetkých. Azda práve srdce ženy a matky, má na to tie najlepšie predpoklady!

Dovoľte mi, prosím, na začiatku Vášho pôsobenia v úrade popriať Vám i Vašim spolupracovníkom hojnosť darov Božieho Svätého Ducha, dobré zdravie, silu, láskavosť a trpezlivosť. Nech sa vaše úsilia dobre vydaria, a nech sú všetky skutočne dobré, osožné pre obyvateľov našej vlasti. A dovoľte mi ako veriacemu človeku a biskupovi dodať želanie – povzbudenie v duchu Božieho Slova: aby Vaše skutky viedli Vás i ostatných k oslave nášho Otca, ktorý je na nebesiach.