Jedným z hlavných predvolebných sľubov primátora mesta Čadca bolo zníženie poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu o 50%. Tento sľub nebol dodržaný. Naopak, ceny sa zvýšili.
Pre pochopenie tejto kauzy by bolo vhodné pripomenúť niektoré súvislosti.

Nevhodná náhrada paušálneho zberu množstevným

Pre celé mesto z pohľadu solidarity je výhodnejší paušálny systém ako množstevný. Tí, ktorí majú skúsenosti s oboma systémami tvrdia, že paušálny systém vyhovuje bytovkám, kde je väčšia anonymita. Množstevný je spravodlivejší pre prímestské oblasti a rodinné domy.

Terajšie zastupiteľstvo vedené primátorom Ing. J. Vraželom presadilo, aj napriek argumentom proti, že mesto prejde z paušálneho na množstevný zber. Ak porovnáme ceny s predchádzajúcim systémom zberu (paušálnym), ktorý vykazoval vysokú mieru solidarity, tak vďaka tomuto množstevný zberu sa cena predražila. Podstatným zistením zostáva, že výška ceny bola zmenená v dôsledku zmeny systému zberu a likvidácie odpadu a nie z dôvodu zmeny zákonov. Bola to nevhodná náhrada paušálneho zberu množstevným.

Zvýšila sa cena, vznikajú  pirátske skládky

Po zverejnení všetkých informácií o tvorbe ceny, obyvatelia začali hľadať možnosti, ako si znížiť cenu za odpad. Reagovali znížením počtu kontajnerov a znížením frekvencie odvozu odpadu, čím sa skutočne znížila cena za komunálny odpad. Ale odpadky ostali a okolo kontajnerov sa hromadí neúmerne množstvo igelitových vriec. Zvýšila sa cena za dozber, vznikajú pirátske skládky. Aby tomu nebolo konca, v okrajových častiach mesta sa v zimných mesiacoch  odpad aj spaľuje.

Dôkazom, že systém má svoje slabé miesta je súčasné rozmiestňovanie veľkoobjemových kontejnerov na voľné priestranstvá.  Pozornému neuniklo, ako rýchlo sa naplnia nie iba veľkoobjemovým odpadom. Ak takýto zber odpadu je pozitívnym konaním mesta, tak súčasne je to aj preto, že ľudia sa legálne zbavujú aj klasického odpadu vo vidine, že za to neplatia.

Separovaný zber je 4,5 krát drahší

Separovaný zber hrá prioritnú úlohu v odpadovom hospodárstve. Podľa celoslovenského priemeru je separovaný zber cca 4,5 krát drahší ako je klasický zber a jeho uloženie.
Významnou podporou pre separovaný zber pre mestá sú finančné zdroje z Recyklačného fondu, ktorý ale zároveň deformuje jeho cenu. Utlmovanie Recyklačného fondu bude mať v súvislosti aj s cenami výkupu separovaného materiálu negatívny vplyv na efektivitu separovaného zberu v meste a pre mestá to bude znamenať danajský dar.

Tým, že do špeciálnych kontejnerov separujeme, naozaj sa znižuje objem klasického odpadu. Súčasne sa ale zväčšuje objem separovaného odpadu. Tento neúmerne zvyšuje cenu jeho likvidácie (zberná technika, zberné triediace miesto, odvoz odberateľovi) a celková cena za odpad sa predražuje.  

Ak niekto napíše, že za separovaný zber sa neplatí, neverte mu, zavádza nás všetkých. Aj keď v poslednom období výkupne ceny vďaka kríze išli hore, aj tak náklady na separovaný zber v súčasnosti činia cca 199,2 € za tonu (6.000 Sk/t) čo v konečnom dôsledku neúmerne zaťažujú rozpočet mesta. Tým aj cena za odpad rastie.  

Mesto môže dávať zľavy

Pre úplnosť treba uviesť, že zákon č. 17/2004 Zz. O poplatkoch za uloženie odpadov na skládke stanovuje, za každú tonu odpadu (nezáleží z ktorej obce bol na skládku privezený) musí správca skládky, na ktorom území sa skládka nachádza, odviesť mestu Čadca mesačne 4,98 € za tonu. Ročne mesto takto dostane do rozpočtu cca 82 985 €.

Preto mesto môže dotovať cenu za odpad, inými slovami, môže dávať zľavy. V súčasnosti majú zľavy len seniori nad 65 rokov. Tí ostatní sa žiadnej zľavy nedočkali, hoci primátor J. Vražel pred voľbami v roku 2006 sľuboval zníženie poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre všetkých obyvateľov Čadce o 50 %. Bohužiaľ, aj tento sľub, tak ako množstvo ďalších, zostal len prázdnym gestom.

Článok bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 5/2010