(Reakcia na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Čadci zo dňa 19.11. 2010)

Určite mi dáte milí čitatelia za pravdu, že primátor a zastupiteľstvo sú tu od toho, aby zabezpečili rozvoj mesta. Bohužiaľ naše vedenie mesta si z mestského  zastupiteľstva urobilo arénu, kde si chce vybavovať účty s ľuďmi, ktorí  nesúhlasia s riadením mesta a jeho zdlžovaním ( Franek M., Glasnák P., Gura M., Holeštiak P.). Tak sa aj dialo na poslednom zastupiteľstve dňa 19. 11. 2010, kde takzvaný dobrý primátor so svojou družinou (tá je veľmi ľahko rozpoznateľná, sú to poslanci, ktorí majú zamestnané manželky na MsÚ, alebo sami pracujú v nejakej funkcii na meste) už neviem ani koľký krát zaútočili voči spoločnosti BYTY Čadca s.r.o. a to kvôli mojej osobe.

Primátor nemôže zabudnúť, že patrím do skupiny, ktorá sa kriticky stavia voči jeho primátorovaniu, preto neustále útočí voči spoločnosti BYTY Čadca s.r.o. v ktorej vykonávam funkciu riaditeľa a to čoraz zúrivejšie. Na spomínanom zastupiteľstve sa prejednával bod, podania trestného oznámenia a žaloby voči BYTY Čadca s.r.o.  z dôvodu, že  ku dnešnému dňu nebola zrealizovaná kontrola  z dôvodu absencie dokladov o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti ako aj dokladov poukazujúcich s nakladaním finančnými prostriedkami mesta za obdobie 2002 až 2007 pri správe mestských bytov  spoločnosťou BYTY Čadca, s. r. o.

Chcem touto cestou pripomenúť pánovi primátorovi, že skôr ako začne komunikovať smerom von v  odborných otázkach, mal by sa poradiť s príslušnými odborníkmi, lebo komuniké o zasadnutí mestského zastupiteľstva a následné kroky hovoria o tom, že vedenie mesta absolútne nevie o tom, že pohľadávky a záväzky BYTY Čadca s.r.o. môže    kontrolovať len organizácia k tomu určená štátom a to Daňový úrad Čadca. Ďalej mi nedá podotknúť, že keby sa pán primátor poradil s právnikmi dozvedel by sa, že voči právnickým osobám trestné oznámenie nie je účinné, lebo právnická osoba nemá trestnoprávnu zodpovednosť. A čo sa týka správy bytov mesta našou spoločnosťou v rokoch 2002 až 2007, tu musím pripomenúť pánovi primátorovi, že každý rok od roku 2002 až do roku  2007    boli ročné Výročné správy o správe bytového fondu mesta našou spoločnosťou predkladane mestskému zastupiteľstvu a vždy bez pripomienok vzaté na vedomie.

Z uvedených Výročných ročných správ vyplýva, že Mesto Čadca dĺži našej spoločnosti 37 tisíc €, tak čože to chce pán primátor kontrolovať!

Na koho to chce dávať trestné oznámenie? Skôr by mal vysvetliť prečo mestský podnik Dombyt, ktorý spravuje mestské byty, dotujú občania mesta zo svojich daní každoročne sumou cca 5 mil. Sk.

BYTY Čadca s.r.o. tohto roku prešli zásadnou transformáciou, zaviedli nový informačný systém, ktorý má spriehľadniť finančné toky a zároveň sme vytvorili stredisko prvého kontaktu, aby sme zlepšili prístup k naším zákazníkom.

V spolupráci s vlastníkmi bytov a hlavne konateľmi bytových domov sa nám  podarilo zatepliť 6  panelových domov v hodnote asi 20 mil. Sk, ďalej sme zateplili a celkovo  zrevitalizovali 7 striech a schodíšť vo výške 10 mil. Sk a v poslednom rade sme vymenili na niektorých bytových domoch  horizontálne a vertikálne rozvody na dodávku tepelnej energie vo výške 7 mil. Sk.

Ďalej spoločnosť BYTY Čadca s.r.o. požičala vlastníkom bytov z vlastných zdrojov na drobné rekonštrukčné práce 5 mil. Sk. Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval za spoluprácu vlastníkom bytov a konateľom, ktorí nám svojou obetavou prácou pomohli tieto činnosti zrealizovať.

Ďalej sa chcem  spýtať pána primátora, čo urobil Dombyt v mestských bytoch, ktoré spravuje. Dovolím si odpovedať za Vás „takmer nič“, dlh 5 mil. Sk, ktorý musia zaplatiť občania tohto mesta.

A ešte taká malá pripomienka k tomu trestnému oznámeniu. Mesto po nástupe súčasného pána primátora dalo na BYTY Čadca s.r.o. trestné oznámenie. Vtedy vyšetrovateľ konštatoval, že BYTY Čadca s.r.o. nadštandardne spravovalo byty mesta Čadca v rokoch 2002 až 2007, ale šetrením sa zistilo, že mesto Čadca požiadalo našu spoločnosť o rekonštrukciu bytu pána poslanca Kaličáka z peňazí mesta, čo sme aj urobili. Čiže opakuje sa to istá situácia, ako na začiatku primátorovania pána primátora a  to  uverejnením bombastických tituliek v regionálnej tlači o trestnom oznámení na spoločnosť Byty Čadca, s. r. o., aby  v predvolebnom boji boli prehlušené kauzy pána primátora (Palárikov dom, plat 180 000,- Sk, predražená úradovňa prvého kontaktu, odpredaje pozemkov pod cenu, zvyšovanie poplatkov za smeti a parkovné), ale to je už o inom.

Preto sa pán primátor schováva za zastupiteľstvo a opäť posúva svoje kompetencie na hlavného kontrolóra, keď to má povinnosť urobiť sám? Aby znova mohol povedať : To ja nie to poslanci?

Ing. Marián Franek, riaditeľ Byty Čadca, s.r.o.

S povolením autora zverejnené KYSUCE č.47 zo dňa 24.11.2010