Tlak na alternatívne média u nás vzrastá. Posledným atakom na území demokratického Slovenska je nechcené „dieťa“, geopolitický a kultúrny mesačník Zem a Vek. Mesačník bol vyradený z predaja OD Billa a Tesco. Trnavský samosprávny kraj zrušil zase predplatné pre knižnice v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a politická strana OĽaNO podporila TTSK v jej úsilí hľadať alternatívnu „čistotu“ v krajoch.

Pripomeňme si históriu. Reťazce Billa a Tesco pod nátlakom tretieho sektora vyradili z predaja časopis Zem a Vek tvrdiac, že dôvody sú výlučne obchodné. Na proti tomu Kaufland a Terno takýto postup naopak odmietli a označili ho za cenzúru. OD by urobili lepšie, keby sa venovali obchodu a nie politike. Ľudia v krčme majú na rozdiel od nich iné vysvetlenie, je ľahko cudzími rukami chytať hady. 

Otázkou je, či postupy neboli porušením článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, ale o tom musí rozhodnúť súd.

„Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. Cenzúra sa zakazuje. Slobodu prejavu a právo vyhľadať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“

Od 4.12.2018 knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja -  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede a Galantská knižnica v Galante už nekupujú a čitateľom neponúkajú časopis Zem a Vek.

„Rozhodli sme o zrušení predplatného konšpiračného a propagandistického časopisu Zem a Vek v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja“ informoval agentúru predseda TTSK J.Viskupič (OĽaNO) pri hodnotení prvého roka vo funkcii. A propo, kto rozhodne, že mesačník je konšpiračný a propagandistický, predseda alebo súd?

Pritom časopis  je riadne zaregistrovaným periodikom na Ministerstve kultúry SR a má plné právo podieľať sa na názorovej pluralite. Preto sa vynárajú rôzne otázky.

• Nevychádzajú výroky predsedu o nekupovaní časopisu zo subjektívneho  politického videnia sveta?

• Nepôsobí to ako novodobá mediálna „masáž“ na personál pracujúci v TTSK v oblasti kultúry deštruktívne? Predpokladá sa, že politické zmýšľanie zamestnancov v TTSK je rôznorodo, úmerne výsledkom volieb. Preto u názorovo „druhých“ môže vyvolať nevôľu a obavu. Ešte, že je tu jedna možnosť. Že by výsledkom „kvalitnej“ práce na TTSK sa podarilo ideovo zjednotiť zamestnancov knižníc do jedného ideového prúdu?

• Neuvedomuje si predseda, že nechtiac robí najlacnejšiu a najúčinnejšiu reklamu časopisu?  A propo, prečo predseda ako predstaviteľ pravice v politickej praxi odsudzuje regulácie a zákazy a v TTSK robí opak? Že by pod lampou bola tma?

• Nie je pre súdneho čitateľa domyslieť, ako by sa správal terajší predseda ako minister kultúry SR?

Po zákaze predsedu TTSK J.Viskupiča (OĽaNO) nakupovať do knižníc časopis Zem a Vek pritvrdila strana OĽaNO s posilnením rozhodnutia kraja. Vyzýva všetkých predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest a starostov obcí na Slovensku, aby po vzore TTSK prestali do knižníc odoberať menovaný časopis

OĽaNO to zdôvodnilo, že považuje časopis Zem a Vek za propagandistické médium, ktoré svojimi konšpiráciami podsúva ľuďom zámerne nepravdivé informácie, hoaxy a účelové klamstvá, často krát pochádzajúce z mimoriadne pochybných zdrojov. Ďalej dôvodí, že okrem medicínskych nezmyslov, ktoré vážne ohrozujú zdravie ľudí, či nechutného antisemitizmu, šíri tiež nehorázne klamstvá spochybňujúce členstvo SR v EÚ a NATO. Aj tu je otázka, kto rozhodne  o tvrdeniach OĽaNO alebo súd?

Demokracia je predsa o tom, že toleruje iné názory a súťaží s nimi o voliča v slobodnej a otvorenej súťaži. V budúcnosti, keď sa dostanú k moci inak naladené politické strany, môžu kľudne podľa tohto vzoru zakázať predaj všetkých novín a vysielanie všetkých médií, ktoré im nebudú názorovo vyhovovať vrátane tých maistreamových.

Aspoň v zime prišiel závan politického alternatívneho „tepla“ k nám, aby sme premýšľali, pre koho je dobre mať iba verbálne zákazy a príkazy?