Na zasadaní zastupiteľstva 29. apríla 2009 pri prerokovaní Správy o hospodárení ZZO a.s. a transformácii FK Čadca do ZZO a.s. za rok 2008 sa konštatovalo, že hospodárenie spoločnosti za rok 2008 je stratové.

Pre objasnenie vyprodukovanej straty uvádzam čísla, ktoré majú svoju vypovedaciu hodnotu. Nech si každý sám pre seba urobí svoj názor, ako sa hospodárilo za predchádzajúceho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Pohančeník – za spoločnosť M.Poláček) a terajšieho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Vražel – za spoločnosť V.Malík).
 
Pozitíva hospodárenia

·       bývalé vedenie odovzdalo novému vedeniu ZZO a.s. na čele s Vladimírom Malíkom finančné zdroje na účte vo výške cca 99 582 € (3 000 000,- Sk)
·       bývalé vedenie bolo v podnikaní finančne zaťažená, splácaním úveru za parkovací systém, vo výške cca 3 319 € (100 000,- Sk) mesačne t.j. 39 832 € (1 200 000 Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie keby nesplácalo parkovací systém v meste, spoločnosť by športovým klubom vyplatila o uvedenú sumu viac t.j. cca 49 790 € (1 500 000,- Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie podporilo športové kluby v meste na ich športovú činnosť sumou od 6 63í € do 13 27á € (200 do 400 tisíc Sk)

Negatíva hospodárenia

·       nové vedenie zvýšilo nárast  výdajov za mzdy v spoločnosti sa zvýšil o cca 33.191 € (1 000 000,- Sk) za rok !!!
·       nové vedenie spoločnosti by mala ročne tvoriť zisk okolo 49 790 € (1 500 000,- Sk), namiesto toho však vytvára stratu !!!

Čísla napovedajú, že vedenie ZZO a.s. začalo ambiciózne svoje úradovanie v roku 2008 na úkor „budúcnosti“.

Včera iba 1 pracovník v trvalom pomere zabezpečoval chod spoločnosti (nepočítam krytú plaváreň), dnes ich je 4-5, čo spôsobilo  neúmerný vzrast miezd v spoločnosti. Nárast  výdajov za mzdy v spoločnosti sa zvýšil o cca 33.191 € (1 000 000,- Sk) za rok !!!

Je paradoxné, že za primátorovania Ing. J.Pohančeníka malo mesto v spoločnosti menšinu v počte hlasovacích práv, a ZZO a.s. bola zisková. Dnes mesto ma väčšinu, a spoločnosť je stratová. A to už nechcem pomyslieť na dopady v iných spoločnostiach, v ktorých má mesto väčšinu.

Je paradoxné, že bývalé vedenie odovzdalo novému vedeniu ZZO a.s. na čele s Vladimírom Malíkom finančné zdroje na účte vo výške cca 99 582 € (3 000 000,- Sk). Strata vyprodukovaná novým vedením sa mohla vykryť  iba vďaka prebytku z hospodárenia spoločnosti v roku 2007.  

Je paradoxné, že za bývalého vedenia v čele s M. Poláčkom vedenie spoločnosti vytváralo zisk, pričom spoločnosť bola v podnikaní finančne zaťažená, splácaním úveru za parkovací systém, vo výške cca 3 320 € (100 000,- Sk) mesačne t.j. 39 832 € (1 200 000 Sk) ročne !!!,

Aj napriek tomu, každý rok podporila športové kluby v meste na ich športovú činnosť sumou od 6 639 € do 13 278 € (200 do 400 tisíc Sk). Z uvedeného je logické, že keby parkovací systém v meste spoločnosť nesplácala, tak by športovým klubom vyplatila o uvedenú sumu viac t.j. cca 49 790 € (1 500 000,- Sk) ročne !!! A to je už suma o ktorú by sa mali poslanci mesta a aj primátor náležite zaujímať, lebo parkovací systém bol splatený už za vedenia v čele s M.Poláčkom. t.j. spoločnosť by mala ročne tvoriť zisk okolo 49 790 € (1 500 000,- Sk), namiesto toho však vytvára stratu !!!

Pri založení spoločnosti Ing. J.Pohančeníkom som spochybňoval založenie ZZO a.s. ako zbytočný medzičlánok, bol som proti. Aj dnes, za primátorovania Ing. J.Vražela som nezmenil názor, ale dnes ešte väčšmi ako včera. Rozdiel medzi dvoma „vládnutiami“ je však diametrálne rozdielny. Ak včera aj napriek mojím výhradám, hospodárenie ZZO a.s. bolo efektívne, ziskové a verejné čitateľné, dnes hrozí, pokiaľ bude pokračovať takéto „plytvanie“ zdrojov, že sa môžeme dožiť aj vyhlásenia konkurzu na spoločnosť.  

Aby všetkému nebolo konca, hitom tohto roku a možno aj falošným evergreenom je problematická transformácia FK Čadca pod ZZO a.s. za ktorým je viditeľný ťah mesta sledujúci všetko iné, len nie naplňovanie smelej a odvážnej vízie, ktorú pri svojom nástupe za prezidenta FK vytýčil primátor mesta, postup do 1.ligy.  

Transformácia je výkrikom do tmy, je alibizmom a zároveň nedôverou vedenia mesta a primátora k futbalu ako celku, už nehovorím k jej funkcionárom. ZZO a.s. by bola pri riešenia problémov okolo futbalu zbytočným medzičlánkom, ktorý bude „živiť“ nové pracovné miesta, a každý bude mať pocit, aký je nenahraditeľný.

Je september 2009, a futbal aj vďaka pasivite a nečinnosti mesta sa zmieta asi v najväčšej kríze od roku 2000, keby bol zvrátený hroziaci rozpad futbalu v Čadci, práve zásluhou aktívneho prístupu mesta k problémom futbalového klubu.

Podľa mojich skúsenosti z práce poslanca, v tomto období sa už ani tak nejedná o futbal, ale o voľby. Téma na kampaň bude ako „vystrihnutá“, splní svoj cieľ, a potom aj financie pre futbal možno budú.    

Pri posudzovaní postoja niektorých poslancov ma zaráža postoj poslankyne O. Kostkovej, ktorá v minulom volebnom období bola proti projektu založenia ZZO a.s. (za primátora Ing. J.Pohančenika), a dnes je v spoločnosti predsedníčkou dozornej rady. Nevadí mi jej funkcia v orgánoch ZZO a.s., ale jej pasivita, keď stav v ZZO a.s. je minimálne taký, že už z titulu svojej funkcie je jej povinnosťou alarmovať poslancov aby spoločnosť nedopadla ešte horšie ako je na tom teraz. Jej funkcia v spoločnosti totiž od nej vyžaduje aktívne predkladanie opatrení pre vyvedenie spoločnosti z červených čísiel. Pritom som v diskusii o hospodárení spoločnosť som očakával, že práve ona principiálne prednesie stanovisko Dozornej rady, ale nedočkal som sa. Že by, kto mlčí, ten svedčí?

Na záver si treba pripomenúť, koľko pretriasania bolo okolo toho, ako je nevyhnutné aby malo mesto väčší vplyv na dianie v ZZO a.s. Za prevod akcii na získanie väčšinového vplyvu mesto len za právne služby na kúpu akcii zaplatilo sa suma 21 576 € (650 000,- Sk). Spolu so sumou na nákup akcií sa suma zvýšila na cca 33,1 tisíc € (1 000 000,- Sk). A výsledok? ...... Aj to je dôkaz, ako sa narába s verejnými financiami, a mňa napadá to, čo už som napísal, či to nie je elegantný „tunel“!!  

Aké zodpovedné je teda v skutočnosti konanie primátora pri napĺňaní výkonu jeho funkcie  riadneho hospodára v nakladaní s majetkom mesta všetkých občanov Čadce ?!

 
Rok hospodárenia ZZO a.s.          2004    2005    2006        2007      2008       
                           
Počet zamestnancov                          13        16         16             17          22       
      z toho manažment                          1           1          1               1             3       
Mzdové náklady v TSKK                  1537     1781     1874        2030      3036       
Priemerná mesačná mzdy v Sk       9853     9894    10411     10573     12048       
                           
Finančný majetok spolu v ?             1231    1179      3096        2949         595       
Výsledok hospodárenia v ?                           
za účtovné obdobie                           761      495        986          311    -141      
                           
Vždy ku 31.12.v príslušnom roku