(mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru vo veci 30 mio kauzy)

Na zastupiteľstve 28. novembra 2008 predložil poslanec Ing. Milan Gura návrh na prerokovanie bodu „Opakovaný podnet na mimoriadne dovolanie “. Dovolanie súviselo s 30 miliónov kauzou, ktorú s mestom vedie súdny spor o náhradu škody navrhovateľ Miloš Majchrák. Prerokovanie  a schválenie uznesenia bolo potrebné. Dovolanie môže podať iba zastupiteľstvo svojim uznesením alebo primátor ako štatutár. Ten tak neurobil. Pýtam sa prečo?

Diskusia k dovolaniu bola vedená v duchu, že aj by bolo potrebné využiť poslednú možnosť na zvrátenie rozhodnutia Krajského súdu.  Niektorí poslanci poukazovali na krátkosť času, v ktorom sa majú rozhodnúť. Neuvedomili si, že dôvod je omnoho prozaickejší, a čierny „peter“ zostal na strane primátora. Pýtam sa prečo?

Verejnosť nevedela o rozsudku Krajského súdu v Žiline, ktorý rozhodol 17. septembra 2007 o právnej náhrade škody pre navrhovateľa. Platnosť rozsudku nadobudlo 3. decembra 2007. V termíne do 3. decembra 2008 bola možnosť podať mimoriadne dovolanie. Primátor mal na to vyše roka, aby zvážil ďalší postup a rozhodol ako konať. On sa rozhodol nekonať. Pýtam sa prečo?

Primátor vlastne aj konal, aj vyzval poslancov, že kto môže, nech pomôže. Na rozdiel od primátora, poslanec Ing. Milan Gura konal. Vypracoval mimoriadne dovolanie a na zastupiteľstve 26.septembra 2008 vyzval primátora, aby si osvojil nim vypracované mimoriadne dovolanie a ale ako štatutár si ho neosvojil a neposlal na Generálnu prokuratúru.  V čom bol problém, že primátor konal a  vlastne nekonal ? Pýtam sa prečo?

Poslednou možnosťou bolo prijať uznesenie na zastupiteľstve 28.novembra 2008, a ihneď ho poslať s vedomím, že jednoročná lehota na podanie mimoriadneho dovolania uplynula 3.decembre 2008. Návrh uznesenia poslanci neschválili (za 10, proti O a zdržali sa 12). Pýtam sa prečo?

Súčasný stav :

Pre upresnenie v akom stave sa nachádza táto kauza dnes bolo, že primátor ako odporca a  Miloš Majchrák ako navrhovateľ sa dohodli o Dohode o urovnaní. Zastupiteľstvo svojim uznesením č.68/2008 zo dňa 27.júna 2008 ju schválilo (za 14, proti 5, zdržalo sa 3) a v termíne do 30.6.2008 podmienky dohody mesto splnilo a vykonalo. Jednalo sa o nasledovné schválené dokumenty:

Dohodu o urovnaní medzi Mestom Čadca a Milošom Majchrákom – BISTRO SATELIT. Mesto splní svoj záväzok čiastočne tým spôsobom, že mesto

·         zaplatí čiastku 6 mio Sk navrhovateľovi

·         zaplatí trovy právneho zastúpenia vo výške 534.231.- Sk

·         zaplatí zvyšný záväzok sumu 23.160.000.- Sk, ktorý sa nahrádza novým záväzkom mesta previesť na kupujúceho t.j. navrhovateľovi vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo forme kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ako novými záväzkom mesta, a jedná sa o pozemky

·         park pod autobusovou zástavkou pod Žarcom zaberajúci aj časť parkoviska pred poštou v celkovej výmere 1.994 m2 . Pozemok môže mesto bezplatne užívať po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy za účelom parkovania motorových vozidiel. Čo sa stane  po tomto termíne?

·         plocha na autobusovom nádraží o ploche 2.032 m2

Ak Dohoda o urovnaní bola nutná a vykonateľná, lebo hrozila exekúcia, prinajmenšom tak isto nutná bola povinnosť primátora chrániť majetok mesta tým, že podá dovolanie. On sa rozhodol ho nepodať. To je argument, ktorý vyvracia jeho tvrdenie, že Mesto Čadca konalo najlepšie ako mohlo. Pýtam sa prečo?

Takto (zatiaľ) sa skončila kauza, ktorá mesto stála  cca 30 mio Sk (presne 29.694.231.- Sk).  Preto záujem a zároveň povinnosť chrániť majetok mesta primälo niektorých poslancov podať mimoriadne dovolanie, aby sa vykonalo všetko, čo náš právny poriadok umožňuje.  Pre úplnosť celého sporu uvádzam aj návrh na uznesenie, ktoré predniesol poslanec Ing. Milan Gura. Návrh na uznesenie, o ktorom poslanci hlasovali, ale ho neschválili, znel:

„ Mestské zastupiteľstvo v Čadci súhlasí a pripája sa k podnetu poslancov Ing. Milana Guru, Ing. Petra Glasnáka, Mgr. Martina Klimeka a Ing. Františka Prívaru zo dňa 30.septembra, v ktorom navrhovali Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky podať mimoriadne  dovolanie proti Rozsudku Okresného súdu v Čadci zo dňa 31.októbra

2006, sp. zn. 1038/2005 v spojitosti s Rozsudkom Krajského súdu v Žiline zo dňa 17.septembra, sp. zn. 9Co/25/2007, v právnej veci o náhradu škody navrhovateľa Miloš Majchrák, r.č. ...., bytom .....  podnikateľ pod obchodným menom Miloš Majchrák – BISTRO SATELIT, IČO: 10974113, miesto podnikania: Čadca, ulica .... proti odporcovi Mesto Čadca, Námestie č.30, 022 01 Čadca, IČO: 313971.

Mestské zastupiteľstvo v Čadci žiada Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie proti Rozsudku Okresného súdu v Čadci zo dňa 31.októbra 2006, sp. zn. 1038/2005 v spojitosti s Rozsudkom Krajského súdu v Žiline zo dňa 17.septembra 2007, sp. zn. 9Co/25/2007, v právnej veci o náhradu škody navrhovateľa Miloš Majchrák, r.č. ...., bytom ..., podnikateľ pod obchodným menom Miloš Majchrák – BISTRO SATELIT, IČO: 1094113, miesto podnikania: Čadca, ....... proti odporcovi Mesto Čadca, Námestie Slobody č.30, 022 01 Čadca, IČO: 313971. Mestské zastupiteľstvo v Čadci žiada Generálneho prokurátora Slovenskej republiky o urýchlené vybavenie veci s vedomím, že jednoročná lehota na podanie mimoriadneho dovolania uplynie dňa 03.12.2008.“

Prax je taká, že ak si generálny prokurátor neosvojí zaslané dovolanie, nepodá ho na ďalšie  konanie. Generálny prokurátor, ale  na základe preštudovania mimoriadneho dovolania postúpil spis na Najvyšší súd SR.