Úvahy

„Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samé od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné pomenovanie pre mravnú krízu. Mravná kríza je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné sanovať peniazmi.

Ľudia sa celkom nelíšia v tom, čo považujú za zlo. Líšia sa však v tom, ktoré zlo považujú za odpustiteľné.  

(G.K.Chesterton)

Ovplyvňovanie tradícii, ktoré prekračujú hranice krajín, nevynímajúc 27 krajín schengenského priestoru by nemal byť dôvodom len pre našu „istotu“. Niektoré krajiny svojou tichou ideológiou chcú „rozkladať“ v tomto prípade zvykovú a tradičnú kultúru, tak ako sa to deje v čase Vianoc v Česku. Z Rakúska a z Bavorska sa začalo do Česka dostávať tkv krampušáci. Úlohou je „nenútené“ nahradzovať pôvodné staré české zvyky a tradície čertov.

Trpezlivosť je reťaz lásky, ktorá „drží na uzde“ všetky zmeny. Svätá Katarína Sienská v Dialógoch s Božou prozreteľnosťou píše (slovami samého Pána):

Skrátené legislatívne konanie v NR SR je výnimočné a je možné ho použiť, ak môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv a základných slobôd, k ohrozeniu bezpečnosti, ak štátu hrozia značné hospodárske škody alebo ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty OSN vyžaduje neodkladné prijatie zákona.

Kto ukradne zo štátnej kasy viac ako je cena jedného metra špagátu, tak ten bude na tomto špagáte obesený

(Peter Veľký 1672-1725)

Srdce urobí vždy čiaru cez rozpočet rozumu (F.de La Rochefoucauld


Štátny rozpočet (ŠR) známy aj ako štátna pokladnica je bilancia príjmov a výdavkov štátu vyjadrujúca peňažné vzťahy spojené s plnením funkcií štátu. ŠR je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. ŠR schvaľuje NR SR zákonom o štátnom rozpočte.