V čase, keď Slovenska republika je odkázaná na dodávku plynu z Ruska, keď Slovensko privatizovalo zdroje na výrobu energii, keď štát nemá vplyv a dosah nad rozvodnou sústavou, keď bezprecedentný spor medzi Ruskom a Ukrajinou ťaživo dopadá na Slovensko, keď situácia na Slovensku  je najhoršia zo štátov EÚ, MH SR vyhlásilo stav núdze na celom území SR. V tej istej situácii je aj mesto, keď nevlastní zdroje energie, ani rozvodovú sústavu. Ak štát koná, tak v meste je „hrobové“ ticho. Ak k tomu pripočítame, že niektorí  poslanci bojkotujú zasadanie zastupiteľstva potom takéto mlčanie ma svoju vypovedaciu - nulovú hodnotu.

Pripomeňme, čo podľa našej legislatívy stav núdze znamená:

Stav núdze je stav, kedy došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu  značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre pochopenie situácie, dovolím si zverejniť môj pohľad, ako som vnímal situáciu, ako som sa snažil byť aktívny v rámci svojich možnosti, ako poslanec Mestského zastupiteľstva.  Preto nech moje glosovanie je výpoveďou o dobe, ktorú história bude považovať za nové preskupovanie síl  a prostriedkov na východ od našej hranice.

Streda 7. január 2008

Prvé stretnutie zvolal predseda poslaneckého klubu pri MZ v Čadci Ing. Milan Gura. Dôvodom bol vyhlásený stav núdze. Tak ako na MH SR zasadal každý deň krízový štáb, tak sme sa nádejali, že v meste mal pracovať krízový štáb.

Uvedomovali sme si, že

-         2/3  produkcie tepla v meste pre domácnosti pochádza z plynových kotolní,

-         mesto má trpké poznania, aká bola situácia pred pár rokmi, keď vrcholil spor o dodávku tepla medzi SOTE s.r.o. a mestom, ako obyvatelia sídliska Kýčerka sa stali rukojemníkmi tejto nepeknej hry. Aj tu absentovala informovanosť.

Boli sme si vedomí, že aj v súčasnosti pretrváva pnutie medzi vedením Mestská teplárenská spoločnosť s.r.o. a primátorom. Po zvážení všetkých rizík, výsledkom našej analýzy bolo, že primátor nadradí záujmy mesta nad osobné a začne konať. Dohodli sme sa, že počkáme, a ponecháme iniciatívu primátorovi.

Štvrtok 8. január 2009

Očakávaný obrat zo strany primátora nenastal. Ešte stále sme verili, že jeho iniciatíva je na „spadnutie“, a iná cesta ako nekonať pre neho neexistuje. Dohodli sme sa, že posledný možný termín, do kedy by mal primátor konať sme si stanovili na piatok, do 10 hodiny.

Piatok 9. Január 2009, 10:00 hodín

Na MH SR stále zasadal krízový štáb, ale v Čadci bol kľud. Situáciu sme vyhodnotili ako nezodpovednú zo strany mesta. Boli sme si vedomí, že na prehlbovanie krízy nie možné ináč, ako konať. Dôvody pre naše rozhodnutie boli

·         energetická situácia na území mesta Čadca v súvislosti s vyhláseným stavom núdze v zásobovaní energiami na území SR,

·         nie je vypracovaný plán komunikácie s obyvateľmi v prípade dopadu krízy na celé mesto,

·         predísť nekontrolovateľnej situácie v správaní sa obyvateľov v prípade, že na Slovensku by bol vyhlásený 9o,

Behom hodiny sa zabezpečili požadované podpisy poslancov, aby primátor zo zákona zvolal mimoriadne zastupiteľstvo. Ešte v piatok 9.1.2009 bola doručená na podateľňu MsÚ. Ak by sme otáľali do pondelka, tak potom mimoriadne zastupiteľstvo by sa mohlo konať až koncom týždňa, najpravdepodobnejšie v piatok 16.1.2009, a tým by sme predlžili nečinnosť v konaní. Pre uspokojenie situácie vo verejnosti, text výzvy na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva bol zverejnený v najbližších správach KTV, a na mojej  webovej stránke.

Pondelok 12. január 2009

Pred 11 hodinou mi bolo telefonicky oznámené, že mimoriadne zastupiteľstvo primátor zvoláva na utorok 14.1.2009 o 19:00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.

Utorok 13. január 2009, 19:00 hodín

Na mimoriadnom zastupiteľstve sa prezentovali iba 12 poslanci z celkového počtu 25. Okrem 10 poslancov, ktorí podpísali žiadosť primátorovi o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, prítomní boli aj poslanci Ing. Vladimír Hruška a MUDr. Ján Kožák. 

Zúčastnení 12 poslanci vychádzali z presvedčenia, že primátor mal už dávno pred iniciatívou poslancov konať, ale nekonal. Práve záhadné mlčanie je dôvodom, prečo sme konali.

Aká je predstava vedenia mesta, sa ukázalo pri začiatku konania mimoriadneho zastupiteľstva, kedy sa ani nezačalo. Ani prítomní novinári sa od primátora nedozvedeli nič, lebo okamžite odišiel z miestnosti, ale aj z budovy.

Streda 14. január 2009

Z dôvodu ignorovania mimoriadneho zastupiteľstva niektorými poslancami, vzhľadom na stále pretrvávajúci vyhlásený stav núdze sme považovali za nezodpovedné vo vzťahu ku svojim voličom a zároveň obyvateľom mesta v situácii, keď treba konať, ale sa nekonalo.  

Preto sme vypracovali otvorený list obyvateľom mesta, kde sme vysvetlili svoje dôvody, prečo sme chceli, aby sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa ale vďaka bojkotu niektorých poslancov nekonalo.

Piatok 16. januára 2009

V odpoludňajších bol distribuovaný v meste otvorený list obyvateľom mesta.