V Kysuckých novinách poslankyňa zastupiteľstva RNDr. Anna Belousovová k svojej neúčasti na zasadaní zastupiteľstva 13.1.2009 povedala „Odmietam sa zúčastňovať predčasnej predvolebnej kampane pána Guru, pretože určite bude mať snahu kandidovať za primátora mesta“. 1)

Prekvapilo ma jej priame, nezaobalené a zrozumiteľné vyjadrenie prameniace zaiste aj z jej pôsobenia vo „veľkej“ politike. Ani sa nečudujem jej vyjadreniu. Po skúsenostiach z predchádzajúcimi resp. z terajším primátorom, nie je na výber. Ak jej verím čo povedala, tak potom presne pomenovala, ale zároveň potvrdila, že ona tak ako jej kolega Ing. Milan Gura majú totožný názor.

Keby to bolo tak, ako sa vyjadrila, práve ona je príkladom, ako sa mediálne účelovo prezentuje na rôznych akciách, prezentáciách, slávnostných otvoreniach alebo odovzdávaniach, ako sleduje popularitu politikov. Aby to bolo správne pochopené, nespochybňujem to. Zároveň môžem dedukovať, že tak, ako sa vyjadrila o svojom poslaneckom kolegovi, tak isto potom aj ona sa chystá kandidovať za primátorku, alebo županku?

Zároveň ma zaráža, ako pragmaticky, a jednostranne vníma pani poslankyňa výkon funkcie poslanca zastupiteľstva. Ako riadne zvolená poslankyňa dáva na verejnú známosť, ako sa vyslovuje o svojej bezbrehej slobode v konaní a myslení. Každý poslanec dostal mandát od voličov. Poslanec má zo zákona povinnosti a práva. Zo zákona ma povinnosť ctiť si a správať sa podľa zásad:

·         Zúčastňovať sa zasadaní zastupiteľstva. Zákon nešpecifikuje či sa jedná o riadne alebo ako teraz o mimoriadne zastupiteľstvo.

·         Zo sľubu poslanca mu vyplýva, že pri výkone svojej funkcie sa bude správať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Už si viem predstaviť, ako pani poslankyňa argumentuje, a obhajuje svoju neúčasť, že konala podľa svojho vedomia a svedomia. Ak zákon nehovorí o nadradenosti medzi oboma zásadami, poslanec sa môže podľa svojho vedomia a svedomia rozhodnúť, ako sa bude správať.

Politika sa stáva bojom, kedy by neúčasť na zasadaniach bola v prevahe nad zásadou riadiť sa vedomím a svedomím. Potom by bolo tak, ako na mimoriadnom zasadaní v Čadci, kedy sa rokovanie pre neúčasť niekoľkých poslancov nekonalo, lebo zásady  svojho vedomia a svedomia nadradili nad neúčasťou na zasadaní.

Múdrosťou zrelého politika je, že sa zúčastni, a v diskusii sa riadi svojim vedomím a svedomím. Predsa aj pani poslankyňa dobre vie, že demokracia končí pri hlasovaní. Čoho  sa bojí? Že by mala pravdu, že poslanec Ing. Milan Guru by naplnil jej obavu, tak ako zdôvodňovala, prečo sa ona nezúčastnila zasadania? Pani poslankyňa sa nemusí trápiť. Za ňu to vyrieši volič, ktorý je múdrejší ako nejeden poslanec/poslankyňa.

Z napísaného je zrejme, že 12 poslanci nezapochybovali, prišli, prezentovali sa, a chceli diskutovať a napomôcť pri riešení naliehavého problému. Tí, ktorí neprišli a neprezentovali sa konali účelovo. Spreneverili sa svojej povinnosti zúčastniť sa zasadania zastupiteľstva. Neuvedomili si, že takto si znižujú svoj potenciál vlastnej zodpovednosti, a potom sa nesmú čudovať úbytku možnosti, ktoré im poskytuje funkcia poslanca.

1)    Kysucké noviny č.2/20.1.2009, O plyne v Čadci nerokovali. Poslancov nebolo dosť.