Industrae tuae je najstarším dokladom potvrdzujúcim cirkevnú - správnu organizáciu na území Slovenska. Vydal ju pápež Ján VIII v júni 880. Pápež bulu adresoval kniežaťu Svätoplukovi a v bule potvrdil pravovernosť arcibiskupa Metoda, ktorého zároveň ustanovil za arcibiskupa na Veľkej Morave.

 

Na základe buly Industriae tuae vieme, že na Slovensku sa rozprestieralo v roku 880 prvé biskupstvo „sanctae ecclesiae nitriensis” (Nitra). Pápež Ján VIII. povolil na Veľkej Morave používanie staroslovenského jazyka v liturgii. Originálny text buly sa nezachoval, opis buly obsahuje kódex z Monte Cassina z 11.storočia, ktorý je uložený vo Vatikánskom apoštolskom archíve.

V bule Industriae tuae pápež Ján VIII. potvrdil Veľkú Moravu za léno Svätej stolice, čím postavil Veľkú Moravu na roveň Franskej ríši. Pápež potvrdil Metodovu funkciu arcibiskupa a takisto vysvätil franského kňaza Wichinga za biskupa nitrianskej cirkvi. Prikázal, aby sa do Ríma poslal ďalší kňaz, ktorého by bolo možné vysvätiť za biskupa.

Pápež Ján VIII. v bule takisto prikázal, aby  z Veľkej Moravy vyhnali všetkých kňazov a mníchov, ktorí by sa postavili arcibiskupovi Metodovi na odpor. Okrem hebrejčiny, gréčtiny, latinčiny takisto povolil používanie staroslovienskeho písma (hlaholika) a takisto prikázal, aby sa liturgia konala v staroslovienskom jazyku, okrem evanjelií, ktoré sa mali čítať najprv po latinsky a potom po starosloviensky.

Vzťahy medzi Metodom a Vichingom však ostávali stále napäté, Viching kul intrigy voči Metodovi i Veľkej Morave. Metod nakoniec poslal Wichinga k Vislanom /Krakov/. Metod usilovne pokračoval v christianizácii Čechov, Maďarov i Vislanov. Podľa tradície pokrstil aj české knieža Bořivoja a jeho manželku sv. Ľudmilu. Metod však svoj zápas s Frankami nakoniec prehral, po jeho smrti sa presadili franskí kňazi, ktorí vyhnali Metodových žiakov z Veľkej Moravy a až do zániku Veľkomoravskej ríše (podľa legendy do roku 906/907) ovládli náboženský život na Veľkej Morave.