ZMOS  dôrazne reagoval (14.1.2020) na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR. ZMOS je znepokojený vyjadreniami členov vlády, ktorí uvažujú o tom, že samospráva bude podriadená centrálnej vláde.

 

Zo strany vlády nie je to začiatok uzurpovania moci? Zdá sa, že s jedlom rastie chuť, čo najviac odkrojiť v tomto prípade zo zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Pri tom to bol jeden z prvých zákonov po roku 1989, ktorý vytvoril priestor pre vznik územnej samosprávy.  

Tu treba pripomenúť, že obec je samostatný samosprávny a správny celok SR, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanoveným zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Pre neznalých treba pripomenúť, v čom vláda zatiaľ chybuje a nerada to rešpektuje. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením  úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné  a iné materiálne prostriedky.

Miestna územná samospráva stojí na princípoch a hodnotách jasne vymedzených v Ústave SR, ústavných zákonoch, medzinárodných zmluvách vrátane Európskej charty miestnej samosprávy. ZMOS je presvedčený, že ani zložitá situácia, v ktorej sa Slovenská republika nachádza nemôže byť dôvodom k úvahám o centralizácii, či príkazoch vo vzťahu k miestnej územnej samospráve.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že miestna územná samospráva má svoje nenahraditeľné miesto a nezávislé postavenie v systéme verejnej správy. Počas ostatných tridsiatich rokov mnoho krát preukázala, že nie je súperom, ani rivalom, ale partnerom štátu a štátnej správy !!!

Napokon, dokázala to aj počas každého testovania na koronavírus COVID – 19 a každému je zrejmé, že bez angažovanosti miest a obcí by to možno bolo skončilo fiaskom.

ZMOS už od prvého testovania apeloval na vládu, aby spojila testovanie s trasovaním. Žiaľ, nestalo sa tak, sme svedkami nekontrolovateľného šírenia koronavírusu. ZMOS už od prvého testovania poukazovalo na praktické aspekty testovania, avšak mnohé neboli akceptované a premietli sa to zložitej situácie v mnohých našich regiónoch. ZMOS viac krát apelovalo na vládu SR, ale aj na pani prezidentku, že krajina a naši obyvatelia potrebujú rozvahu namiesto rozruchu, a cieľ namiesto pocitov.

Práve preto ZMOS v závere minulého roku, a tiež hneď na začiatku roka apeloval na predstaviteľov štátu, že samosprávy budú súčinné pri testovaní obyvateľov, ale štát musí preukázať, že je pripravený. Tak materiálne, ako aj personálne. Namiesto stručnej a vecnej odpovede sme však svedkami úvah o príkazoch a nariadeniach, ktoré sa vylučujú s princípmi decentralizácie aj právneho štátu !!!

ZMOS preto apeluje na predstaviteľov vlády SR, aby formulovali východiská partnerstva a kooperácie, ktoré reálne dokážu pomôcť krajine.

Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Že by to bola predzvesť „revolučnej“ zmeny, vďaka „pravde“, ktorú má súčasná koalícia oporu v 95 mandátov, aby bola v Ústave SR ak nie zrušená Štvrtá hlava Ústavy SR tak aspoň „poškvrnené“ články o územnej samospráve, čím si vláda rozšíri“ panstvo pre vládnutie nad obcami a mestami?

Na záver, ak chce vládna moc si podriadiť 2900 obci a miest „pod seba“, čo zaznelo v nahrávke, nechcene sa vďaka Sulíkovi to dostalo na svetlo Božie. Je to je prejavom neznalosti alebo zámeru vlády? Preto buďme v strehu.