Zdá sa, že čím väčší je chaos vo verejných financiách, tým väčší je záujem, aby každý „silný“ si urval z nich čo najviac.

 

Objavuje sa tu snaha dnes už bývalého ministra financií, že obce majú „prebytok“ vo výške 620 mio euro, ktoré im vzal, pričom vláda s obcami o tom nerokovala. Tu sa proti „vlčiemu“ ministerskému pudu núka argument, že samospráva nemôže byť „v odmeňovaní“ závislá na ľubovôli ministra, podľa toho, ako sa minister vyspi. 

Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č.668/2004 upravuje kritéria a spôsob rozdelenia výnosu dane z príjmov FO s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou obciam a VUC.

Príjem podielových daní závisí na výkonnosti ekonomiky, vytváraní podmienok pre živnostníkov odvádzajúcich daň z príjmu FO, ale aj od efektívnosti vymáhanie daní alebo odhaľovania tieňovej ekonomiky.  

Poznať štruktúru podielovej dane (PD) napovedá, ako mesto v ukazovateľoch a kritériách sa ma správať, aby príjem PD bol v príslušnom roku najvyšší. Mesto dostáva každý mesiac 1/12 z celkovej ročnej podielovej dane. Podielová daň  predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte mesta. V priemere ročne mesto dostáva PD vo výške 42 % z celkového ročného príjmu mesta.

Na výšku výslednej podielovej dane Mesta Čadca (kód mesta 509132) majú vplyv

  • •        23 % podľa počtu obyvateľov v meste s trvalým pobytom k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roku. Z toho 57 % je prepočítaný koeficient nadmorskej výšky mesta. Čadca má nadmorskú výšku 506 m n.m s koeficientom 1,02557. Napríklad Štúrovo 0,7648, Štrba 1,8901.
  • •        32 % podľa počtu obyvateľov v meste s trvalým pobytom k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roku prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenie mesta  do veľkostnej kategórie. Čadca má podľa počtu obyvateľov koeficient 0,94. Najmenej majú obce do 1000 obyvateľov 0,89, najviac Košice 1,5 a Bratislava 2,35.
  • •        40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov).
  • •        5 % podľa počtu obyvateľov v meste, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území mesta k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roku.

Každá obec, mesto má záujem, aby ukazovatele a ich kritéria boli pre nich výhodné. Z poznania je možné urobiť dve opatrenia – priebežne odovzdávať nové byty pre nových obyvateľov v meste s trvalým pobytom, ako aj vytvárať podmienky pre IBV výstavbu rodinných domov. Pritom v Čadci je z roka na rok menej obyvateľov, čím je úbytok podielových daní v rozpočte meste.  Ostatné ukazovatele sú fixné. Môžu sa meniť iba novelizáciou nariadenia vlády.

Pre výpočet PD pre VUC sa postupuje podľa iných podmienok, aké sú stanovené pre obce a mestá.

  • • 15 % podľa počtu obyvateľov VUC • 15 % mladých od 15 do 18 rokov • 32 % obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov • 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľov VUC • 20 % podľa dĺžky ciest II. a III. triedy vo vlastníctve  VUC • 9 % podľa rozlohy VUC