V piatok 27. februára 2009 najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bola voľba hlavného kontrolóra.

Hlavného kontrolóra volí Mestské zastupiteľstvo na 6 rokov a kontrolór je zamestnancom mesta. Funkčné obdobie  súčasnej kontrolórky Ing. Anny Zbojanovej skončilo 26.3.2009. Vo funkcii bola od 3.7.1991 (druhý krát bola zvolená 26.3.2003).

Na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca sa prihlásili 7 kandidáti: Anna Getová, Ing. Jozef  Ihelka, JUDr. Ján Klučka ml., Ing. Ján Klučka st., Ing. Tatiana Krkošková, Ing. Richard Prívara a Ing. Anna Zbojanová. V priebehu voľby sa kandidatúr  vzdal Ing. Ján Klučka st.  Právo vystúpiť  a oboznámiť poslancov so svojimi predstavami využili iba dvaja kandidáti - JUDr. Ján Klučka ml. a  súčasná hlavná kontrolórka  Ing. Anna Zbojanová.

Návrh poslanca Ing. Milana Guru, aby voľba bola tajná, poslanci zamietli. Ing. Milan Gura dôvodil,  že sa jedná o personálnu voľbu, a tato všade býva tajná. Poslanci rozhodli, že voľba hlavného kontrolóra bude  v e r e j n á. V hlasovaní poslanci za hlavného kontrolóra  zvolili JUDr. Jána Klučka ml. (za 15, proti: 0, zdržal sa: 1). Zvolený bol hlasmi iba koalície.

Jednota koalície v zastupiteľstve ma neprekvapuje. Dala jasný signál, ako po kauzách aj teraz sa spreneverila demokratickému ponímaniu pomerov v zastupiteľstve. Nepísaným dohovorom v politike platí, že koalícia dá kontrolu opozícii. Platí to na celom Slovensku, ale v Čadci nie. Aj tu sa potvrdilo, že hlasovanie koalície je cielené a účelové. Postráda politickú slušnosť. Koalícia 15 hlasmi zobrala na sebe veľkú zodpovednosť.
 
Nespochybňujem komisiu, ktorá po otvorení obálok kandidátov konštatovala, že prax je v súlade s vyhlásenými podmienkami. Aj tak mám závan pochybnosti, že u tak mladého a predpokladám aj ambiciózneho mladého človeka nie som o jeho praxi úplne presvedčený.

Tak ako sa upevňuje význam samosprávy vo verejnom živote, aj ona potrebuje omnoho väčšiu kontrolu sama nad sebou. Každému v samospráve, nevynímajúc hlavného kontrolóra sa ponúkajú v živote tri cesty, ako konať múdro. Tá prvá je premýšľaním, to je najušľachtilejšia cesta. Druhá je napodobňovanie, tá je najľahšia. Tretia cesta je cesta je získavania skúsenosti. Tá je najťažšia, najdlhšia, ale najpotrebnejšia, ktorá si vyžaduje získavať skúsenosti postupne, pravidelne, a primerane v čase.

Ak by sa jednalo iba o funkciu kontrolóra, tak to by bolo z mojej strany bez pripomienky. Ale funkcia hlavného kontrolóra je o niečom inom. Predpokladal som, že pri zvažovaní kandidáta, navrhnutá osoba koalíciou bude osoba s dlhoročnou skúsenosťou. Mám na mysli skúsenosť hlavného kontrolóra, nie tabuľkovú (zákonnú) skúsenosť, ale skutočnú, adekvátnu postaveniu hlavného kontrolóra.  Aj zákonodarca prikladá funkcii hlavného kontrolóra  vážnosť, čo sa stalo stanovením jeho platu (koeficient = 2,24 * priemerná mzda  v SR).

A ešte niečo mi pre voľbe napovedalo, že možno nie všetko je asi v poriadku. Až „nebezpečný“ kľud pri voľbe ma evokoval si odpovedať na otázku, čo sa to deje pri voľbe hlavného kontrolóra? Ak moja pochybnosť by bola pravdivá, potom je to parketa pre tých, ktorí neuspeli. Vlastne ani by som sa nečudoval, lebo koalícia vo svojej horlivosti začína robiť stále viac chýb.

Ak voľba hlavného kontrolóra bola zákonná s podtextom politická? tichá? účelová? ...... , novému hlavnému kontrolórovi treba popriať

·    aby zákon, ekonomika a etika boli neustále v synergickom doplňovaní,

·    aby v jeho práci osobná sloboda sa spájala s osobnou zodpovednosťou,

·    aby možné podozrenia, že bol zvolený koalíciou eliminoval svojim vedomím a svedomím,

.    aby odolával vábeniu jednostrannosti zvýhodňujúci niekoho pre niečo, alebo niekoho.