Na zasadaní Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 27.októbra 2005 hlavná kontrolórka predložila Správu o plnení uznesení MZ v Čadci za prvý polrok 2005, kde konštatovala porušenie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

V správe okrem iného uviedla porušenie zákona, citujem zo Správy: „ V rámci diskusie boli kolektívnym orgánom mesta – mestským zastupiteľstvom akceptované požiadavky poslancov na poskytnutie dotácie futbalovému klubu a zvýšenie rozpočtu oddelenia kultúry, cestovného ruchu a informácií (uzn.č.58/2005), na základe ktorých bol porušený zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách (porušená vyváženosť príjmov a výdajov rozpočtu r. 2005). V súlade s Rokovacím poriadkom MZ sa prijímajú uznesenia len k schváleným bodom programu po rozprave. Z diskusie nemôže vzísť uznesenie, možno len interpelovať predstaviteľov samosprávy mesta.“

Problém citovaný kontrolórkou nie je ojedinelý na rokovaniach MZ, a stáva sa pomaly bežnou pracovnou metódou hlavne pre tých poslancov, ktorý chcú, aby ich záujmová výdajová položka prišla do rozpočtu krytá uznesením MZ. Je to porušenie zákona, ale aj neetické konanie, pretože takto schválená položka znižuje mieru pravdepodobnosti krytia iných položiek alebo projektov, keďže objem zdrojov je obmedzený a daný celkovými výdavkami rozpočtu na nasledujúci rok. Pre verejnosť by bolo zaujímavá štatistika, ktorí poslanci a aké položky sa takto schvaľujú, nie ako riadne schválený program zasadania, ale akoby iba v rôznom !!!!! Autor niekoľko krát upozornil na tento pretrvávajúci rozpočtový „folklór“, ale zatiaľ bez odozvy, lebo pre tých, ktorí tak činia, je to pohodlnejšie, vlastne niť nového pod slnkom, psi brešú a karavána ide ďalej!!!!!