Mestské zastupiteľstvo v Čadci svojím uznesením č. 18/2006 dňa 30. marca 2006 uložilo Ing. Anna Zbojanová,hlavnej kontrolórke pripraviť správu o financovaní priemyselného parku. Materiál bol spracovaný na základe podkladov z oddelenia investičných činností MsÚ spracovala, spracovaný dňa 25. mája 2006. Pre svoju výpovednú hodnotu je zverejnený tak jako ho dostali poslanci na rokovanie MZ 26.mája 2006.

V rámci schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ďalej "PHSR") města Čadca (uzn. MZ č. 113/2004 zo dňa 9. decembra 2004) bola zastupiteľstvom schválená aj rozvojová stratégia - vybudovanie priemyselného parku, ktorá predpokladá zvýšenie zamestnanosti v regióne Kysúc, prílev zahraničných investorov a participáciu miestnych podnikov na subdodávkach. Táto stratégia vychádzala z výhodnej geografickej polohy, vybudovaných komunikačných trás a dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pri nízkej mzdovej náročnosti. V súlade s týmto strategickým zámerom MZ na svojej minuloročnej aprílovej schôdzi uzn. č. 38/2005 schválilo: - kúpu pozemkov (alebo zámenu či nájom) určených na zriadenie "Priemyselného parku Čadca - Svrčinovec" - prijatie úveru vo výške 60 mil. Sk na kúpu, vyvlastnenie, prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemysel. parku, nákladov na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemysel. Parku (ďalej "PP") - ručenie úveru nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta po dohode s bank. inštitúciou. Týmto uznesením MZ zároveň splnomocnilo primátora mesta Ing. Pohančeníka pokračovať v rokovaniach s dotknutými orgánmi a organizáciami za účelom úspešnej realizácie PP a podpísaním všetkých nevyhnutných zmluvných dokumentov ako aj vydaním všetkých potrebných rozhodnutí súvisiacich s prípravou a výstavbou PP. Súčasne MZ požiadalo vládu SR a MH SR o schválenie dotácie vo výške 70 % nákladov na zriadenie PP.

Na mimoriadnom rokovaní MZ dňa 27. júla 2005 poslanci schválili uzn. č. 60/2005 odpredaj vykúpených pozemkov pod PP investorovi - spoločnosti MAGNA (186 498 m2 po 270.- Sk/m2, t.j. za celkovú sumu 50.354.460.- Sk). Pre porovnanie - mesto Čadca prostredníctvom spoločnosti Nefretiti, s.r.o. odkúpilo pozemky o výmere 194 372 m2 za celkovú sumu 42.761.840.- Sk (po 220.- Sk/m2).

Mesto po schválení PHSR vstúpilo do rokovania s agentúrou SARIO už vo februári 2005, keď táto agentúra rokovala s investorom o urýchlení budovania infraštruktúry pre PP. Následne v marci 2005 bolo vo Vestníku verejného obstarávania č. 42 zverejnené obstarávanie PP rokovacím konaním so zverejnením. Výsledok verejného obstarávania bol zverejnený v júni vo Vestníku VO č. 110, keď v procese obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie požiadal o predloženie dokumentácie pre vykonanie kontroly (v apríli). Mesto uzatvorilo dňa 20. mája 2005 zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou MAGNA AUTOMOTIVE SERVICES GmbH, kde sa zaviazalo, že pozemky o celkovej výmere 312 708 m2 odpredá buď tejto spoločnosti, alebo dvom ďalším (Intier Automotive (Slovakia), s.r.o. , resp. JUTIES Automotive Slovakia, s.r.o. - obe majú rovnaké sídlo aj IČO). Kúpna zmluva bola nakoniec uzatvorená so spoločnosťou Intier Automotive (Slovakia), s.r.o., teda v rozpore s uznesením MZ č. 60/2005 zo dňa 27. júla 2005, ako bolo konštatované už v správe o plnení uznesení MZ, ale napriek tomu ju katastrálny úrad zavkladoval. Na základe rámcovej zmluvy z 27. mája 2005 a po podpísaní čiastkových zmlúv 12.7.2005 spoločnosť Nefretiti, s.r.o. vykonala na území PP práce (podľa dátumu fakturácie tieto práce boli vykonané ešte pred uzatvorením čiastkových zmlúv, ktoré spoločnosť na túto činnosť oprávňovali): skrývku humusu, realizačnú elektrickú prípojku, prípojku vodovodu. Po uzatvorení ďalších čiastkových zmlúv a prevzatím záznamov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie začala spoločnosť Nefretiti fakturovať mestu Čadca "preinvestované" finančné prostriedky.

Mestský úrad obdržal a uhradil nasledovné faktúry spoločnosti Nefretiti, s.r.o.:

- 1/ fa č. 08-07/2005 (za realizač. prípojku elektriny a vodovodu) ..... 8.614.945,50 Sk. Faktúra bola vystavená 8.7.2005 so splatnosťou 22.7.2005, zaevidovaná v knihe došlých faktúr MsÚ 4.8.2005 pod č. 775, uhradená 11.11.2005,

- 2/ fa č. 01/25-10/2005 (dočasné parkoviská so vstupom a oplot.) ... 18.556.860.- Sk Faktúra vyhotovená 25.10.2005, splatná 1.11.2005, zaevidovaná na MsÚ

- 3.11.2005 pod č. 997, uhradená 11.11.2005, 3/ fa č. 02/25-10/2005 (odstránenie prekážok, čistenie, oprava a ... 812.322,50S. údržba odvodňovacieho rigola), vyhotovená 25.10.2005, splatná 1.11.2005, zaevidovaná 3.11.2005 pod č. 998, uhradená 11.11.2005,

- 4/ fa č. 03/25-10/2005 (pomocné cesty pre ŽSR a obec Svrčinovec) ..1.065.591,50 Sk vyhotovená 25.10.2005, splatná 1.11.2005, evidovaná na MsÚ 3.11.2005 pod č. 996 , uhradená 11.11.2005,

- 5/ fa č. 04/25-10/2005 (predĺženie vodov. prípojky) ............... 803.250.- Sk, vyhotovená dodávateľom 25.10.2005, splatná 1.11.2005, evidovaná 3.11.2005 a uhradená tiež 11.11.2005.

Faktúry nie sú úplné - neobsahujú potrebné prílohy podľa zákona o účtovníctve (podklady), napr. súpis prevedených prác, súpis použitého materiálu, podklady zo stavebného denníka a pod. Napriek tomu, že na uvedených faktúrach nebola vyznačená predbežná finančná kontrola ani neboli zlikvidované príslušným oddelením, bola vykonaná úhrada v celkovej sume 29.852.969,50 Sk. Rozsah prác a opodstatnenosť výšky fakturácie bola predmetom skúmania súdneho znalca v danej oblasti ako aj stavebného cenára.

Dňa 3.11.2005 zaevidoval MsÚ v Čadci dve preddavkové faktúry od spoločnosti Nefretiti,s.r.o.:

- 1/ predfa. č. 03/05 (skrývka humusu, premiestnenie a deponovanie, nakyprenie) v celkove sume 18.699.360,10 Sk vyhotovená 25.10.2005, splatná 1.11.2005, vrátená mestom dňa 21.11.2005 so sprievodným listom, v ktorom sú uvedené dôvody vrátenia (práce boli vykonané len čiastkovo a preddavková fakturácia nebola v zmluve dohodnutá),

- 2/ predfa. č. 08/05 (odmena za získanie investora) 16.729.448,40 Sk vystavená dodávateľom dňa 31.10.2005, splatná 7.11.2005, zaevidovaná MsÚ dňa 3.11.2005, vrátená späť dňa 21.11.2005 s listom, v ktorom sa konštatuje, že mesto nemá ku dňu vrátenie predfaktúry potvrdený vstup investora do PP (a je to tak podnes), a zo zmluvných dôvodov - preddavková fakturácia nebola zazmluvnená.

Celkovo chcel dodávateľ vyfakturovať od mesta za uvedenú "činnosť" sumu 35.428.808,50 Sk, ktorú - ako je vyššie uvedené - mesto neuhradilo. Po iniciovaní žaloby spoločnosťou Nefretiti, s.r.o. na rozhodcovskom súde SOPK (spis č. RSPV-2/2006 zo dňa 9.2.2006 o zaplatenie 4.785.000.- Sk a č. RSPV-3/2006 zo dňa 10.2.2006 o zaplatenie sumy 22.520.105.- Sk) boli získané z predloženého spisu ďalšie fotokópie faktúr:

- 1/ fa č. 05/25-10/2005 (odňatie humusu, premiestnenie...) 18.699.360.- Sk vyhotovená 25.10.2005 - bez pečiatky a podpisov, splatná 1.11.2005. Mestu nebola doručená,

- 2/ fa č. 07/25-10/2005 (oplotenie staveniska) 3.406.375.- Sk vyhotovená dňa 25.10.2005, splatná 1.11.2006 - neopečiatkovaná, nepodpísaná, nedoručená mestu,

- 3/ fa č. 06/25-10/2005 (propagačné materály) 1.785.000.- Sk vyhotovená 25.10.2005, splatná 1.11.2005 - bez náležitostí účtovného dokladu, doložená dodacími listami č. 160905 zo 16.9.2005 - kovové perá, stolové hodiny,minitrucky, zapaľovače, poznámk. bloky a baseballové čiapky , dodací list č. 251005 z 25.10.2005 - poznámk. bloky, perá, mapa, a dodací list č. 031005 zo dňa 3.10.2005 znovu na kovové perá, stol. hodiny, zapaľovače, poznámk. bloky, baseball. čiapky, sada na víno, plniteľný zapaľovač so stojanom, perá. Na dodacích listoch nie je preukázateľné, že uvedené propagačné materiály niekto za město prevzal. Hodnotu propagačného materiálu (20 ks kovové pero PRO WINNER, 30 ks stolové hodiny MATHIAS, 12 ks kamióny MINITRUCK, 20 ks pero-zapaľovač SET BALLPEN, 20 ks poznámk. blok, 200 ks baseball. čiapky, 9 ks sada na víno NEAPOL, 26 ks plniteľný zapaľovač so stojanom, 3650 ks pero POINT PEN a 58 ks mapa A4) je vyčíslená posudkom znalca v danom odbore na 200.960.- Sk. Rozdiel s fakturovanou sumou je 1.584.040.-Sk, t.j. ocenená hodnota je len zlomkom - 11,26 % - fakturovanej hodnoty propagačných predmetov. Suma na týchto fotokópiách "faktúr" predstavuje čiastku 23.890.735.- Sk.

V prípade, že fa č. 05/25-10/2005 nahrádza predfaktúru č. 03/05 (rovnaká hodnota - 18.699.360.- Sk, rovnaký popis vykonaných prác) celková "dlžná čiastka mesta" je 40.620.183,50 Sk, ktorú mesto spochybnilo svojimi právnymi postupmi. Sporná je aj hodnota staveništnej telekomunikačnej prípojky v sume 1.132.880.- Sk, ktorú spoločnosť Nefretiti, s.r.o. chcela odovzdať mestu delimitačným protokolom. Tento město nepodpísalo dodnes a ani neprevzalo prípojku. Jej hodnota sa pohybuje okolo 50.000.- Sk, a teda výška uvedená v delimitačnom protokole je sporná. Pri hodnotení fakturovaných súm spoločnosťou Nefretiti, s.r.o. za vykonané práce porovnaním s orientačným položkovým rozpočtom (východisko pri verejnom obstarávaní) a odborným vyjadrením znalcov je možné konštatovať, že sa zmluvný partner města snažil získať možný neoprávnený majetkový prospech vo výške 52 až 54 mil. Sk.

Z á v e r :

Výška všetkých uhradených faktúr tvorí objem 29.852.969,50 Sk (podľa odborného znalca po posúdení rozsahu prác s cenovou úrovňou r. 2005 je rozdiel 19.287.964.50 Sk v neprospech mesta). Objem pohľadávok uplatňovaných firmou Nefretiti, s.r.o. na rozhodcovskom súde je 41.034.553,40 (znalec ohodnotil predmet pohľadávok na 7.682.314.- Sk, t.j. 18,7 % fakturácie, pričom k cene za získanie zahraničného investora sa nevyjadril, keďže ho "získalo" mesto - komunikovalo s ním už v máji 2005). Reálnu výšku vzájomných záväzkov a pohľadávok medzi mestom Čadca a spoločnosťou Nefretiti, s.r.o. bude možné bližšie špecifikovať až po rozhodcovskom súde, resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu a rokovania oboch zmluvných subjektov.