Záver analýzy prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve na 26.5.2006 je jednoznačný! Pri fakturovaní a splácaní faktúr bol porušený zákon, a to už nehovorím, že interné predpisy sú pre primátora iba zdrapom papiera !!!!!
Na zasadaní Mestského zastupiteľstva v piatok 26.mája 2005 bol na programe jediný, ale veľmi dôležitý bod „Priemyselný park – finančná a právna analýza“. Ešte pred začatím zasadania sme dostali návrh na uznesenie o rozdelení Vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina na 6 vodárenských spoločnosti so sídlami v Žilina, D.Kubíne, L.Mikuláši, Martine, P.Bystrici a Ružomberku (kde sú Kysuce ???????). Pri hlasovaní primátor stiahol tento bod z rokovania (asi nemal odvahu? alebo mali čvirikajúce vrabce na mysli mandát, ktorý nemal a chcel ...ale to som asi zle pochopil). Takže jediným bodom bol Priemyselný park. Predpokladal som, že my poslanci dostaneme súhrnnú informáciu, bude nám odpovedané na všetky sporné otázky a hlasovanie mu dá za pravdu, ale ako sa ukázalo, poslanci zamietli oba predložené materiály. Mesto si na vybudovanie priemyselného parku požičalo 60 miliónový úver s tým, že z celkových nákladov 300 mio Sk prispeje štát sumou 210 mio Sk t.j. 70%. Zatiaľ je to v nedohľadne, lebo mesto nezískalo investora, čo je rozhodujúci predpoklad pre udelenie štátnej dotácie !!!). Kusé informácie hovorili o všetkom inom, len nie tak ako to prezentoval primátor v tlači resp. na zastupiteľstve, že problémy sú, ale že vlastne nič nestalo, všetko je v riešení. Pre mňa problémom zostáva, priemyselný park s úverom 60 miliónov Sk plodí ďalšie straty, že na svete je už druhá primátorova kauza ktorá vedie do súdnych sporov a čo je najpodstatnejšie v spojení s kauzou primátora z 18.11. sa vytvára absolútne neprijateľná dôveryhodnosť mesta ku investorom. Keby park bol funkčný a splnil hlavné ciele, ktorými primátora zaviazalo zastupiteľstvo (investície, zamestnanosť ...), viem si predstaviť aj navýšenie dotácii mesta naviac, za predpokladu, že s finančnými prostriedkami sa bude hospodáriť efektívne a transparentne zo zákona a v konečnom dôsledku budú pre mesto prínosom, opak je ale pravdou. Cieľ nie je splnený a nádejam sa že ani tak rýchlo ani nebude. Irituje ma na celej veci niečo iné. Pokiaľ bola homogenita vzťahu MH SR - agentúra SÁRIO – primátor, informácie primátora boli prezentované ako bezproblémové. Preto sa pýtam, či kauza z 18.11. nebola tou povestnou poslednou kvapkou, ktorá poriadne zatriasla týmto spojenectvom, a či alebo práve preto sa na povrch dostali šokujúce informácie o zlom hospodárení, ktoré ináč by sa nedostali na verejnosť ? A aká bola skutočnosť. Primátor nemal vôbec snahu poslancom vysvetliť svoju podiel na ďalšej kauze a vyvrátiť tie nezrovnalosti, ktoré sme dostali od zástupcu primátora a prednostu na januárovom zasadaní MZ. Vtedy pri počúvaní by ani jedného poslanca „krvi nedorezal“. Primátor sa venoval priemyselnému parku iba okrajovo a hlavným cieľom bola obhajoba jeho kauzy z 18.11 (pozor! oddeľujem etickú od právnej stránky, ak eticky je verejný problém, tak o právnom rozhodne súd !!!!) A námetov na vysvetlenie bolo mnoho: - prečo sa porušovali zákony? - nič o tom, že ciele budovania priemyselného parku sa nenaplňujú - nič o netransparentných zmluvách, o protokoloch a zmluvách, ktoré sú podpísané, faktúry vyplatené, ale práce nevykonané - prečo nie sú sporné faktúry a zmluvy zapísané v registri na MsÚ? - prečo investor neprišiel? - kto je vlastne majiteľom pozemkov, ktoré mesto pripravovalo pre priemyselný park? - prečo sme dostali právnu analýzu z januára 2006 a nie sľubovanú ku dňu rokovania zastupiteľstva? - je pravda, že niektoré dôležité zmluvy boli zaplatené v ten istý deň ako prišli? - prečo sa vykupovali pozemky pre inú firmu ako bolo dohodnuté - prečo boli rozdielne ceny pozemkov, pre jedného lacnejšie a pre druhého drahšie? (ak niekto by chcel vedieť pravdu, tak odporúčam sa obrátiť na poslankyne pp.Krkoškovú a Bollovú, každá vie svoje) - nič o pozadí, kto stal za vykupovaním pozemkov? - prečo bola dohodnuté splácania faktúr v lehote do 12 mesiacov a skutočnosť je iná? Veľa otázok, ale žiadne odpovede. Znovu a už po koľký krát primátor chcel dokázal, že najväčšou hrozbou v jeho práci sú aktívni a znali poslanci. Nedozvedel som to najpodstatnejšie, aj napriek tomu, že som pána primátora dvakrát pýtal, či pri podpisovaní zmlúv a protokolov bol sám, alebo za prítomnosti koho? V akom stave (osobnom – vzťahovom - či nebol uvedený do omylu) podpisoval pre mesto nevýhodné, sporné a netransparentné zmluvy a protokoly? Odpovedal tak, že som nič neporozumel !!!! Podľa mňa toto je to najpodstatnejšie pre pochopenie celej v poradí druhej primátorove kauzy !!!!! Žeby tu platilo to známe, že kto mlčí, ten svedčí? Pre objasnenie nezainteresovaná aspoň jeden zrozumiteľný a netransparentný príklad. Faktúra za propagačný materiál (perá, zapaľovače, baseballové čiapky,....) bola vystavená na 1.785 000 .- Sk, ale podľa znalca skutočná hodnota je iba 200.960.-Sk, tj. Rozdiel v neprospech mesta činí 1.584.040 tis Sk. Kde je ten rozdiel, alebo v primátorovi vzbĺkla znovu dobrota sponzorstva, tak ako to rád on hovorí o svojej kauze z 18.11.? A to už nehovorím o faktúrach, ktoré sú výsostne odborné (stavbárske). Pre mňa je to hrozivé zistenie! Primátor bol majiteľom stavebnej firmy a v tejto oblasti je aj odborník a preto je zarážajúce, že sa dopustil takých prešľapov, ktoré nie je možné zdravým rozumom pochopiť. Záver analýzy je jednoznačný! Pri fakturovaní a splácaní faktúr bol porušený zákon, a to už nehovorím, že interné predpisy sú pre primátora iba zdrapom papiera !!!!! Preto som s netrpezlivosťou čakal ako dopadne hlasovanie. Poslanci hlasovaním neprijala resp. neodobrilo primátorovi ani finančnú ani právnu analýzu stavu v ktorom sa priemyselný park nachádza. Vôbec nerozumiem 6 poslancom, ktorí aj napriek porušeniu zákona hlasovali ZA !!!!!!! Pre nich je porušenie zákona asi bežné a netreba sa s tým zapodievať? Bolo by zaujímavé, čo nato povedia obyvatelia, ktorí práve týmto poslancom dali v komunálnych voľbách svoj hlas? Stále si myslím, že poslanec dostal svoj mandát aj preto, aby dozeral na zákonnosť vo veciach mesta !!!!! Preto som hlboko presvedčený, že v tomto prípade, ak bol porušený zákon, zastupiteľstvo vo svojej rôznosti názorov malo ako celok jednoznačne povedať NIE !!!!! Na základe elektronického výpisu z hlasovania, poslanci hlasovali nasledovne: Za hlasovalo 6 poslancov: Ing.Ján Drobil (NEZA), Ing.Milan Gura (KDH), MUDr. Anna Korduliaková (SDĽ,SOP,ZRS,SDSS), MUDr. Ján Kožák (SDKÚ), Jolana Krkošková (ĽS HZDS), MUDr.Jozef Marec (NEZA) Zdržalo sa 12 poslancov: Jozef Beleš (NEKA), MVDr.Eva Bollová (ĽS HZDS), Ing.Ján Brutovský (ĽS HZDS), Stanislav Bukovan (ĽS HZDS), Ing.Štefan Holeščák (ĽS HZDS), MUDr. Jozef Grochal (KDH) MUDr. Jozef Kanaba (SMER,ANO,HZD), Mgr. Martin Klimek (KDH), MUDr.Marián Rusnák (ĽS HZDS), Mgr.Viera Strýčková (NEKA), Pavol Štrba (SZS), PaedDr.Jaroslav Velička (SZS) Proti hlasovali 2 poslanci: Ing.Peter Glasnák (NEKA), Oľga Kostková (NEKA) Neprezentovali sa 2 poslanci: PhDr.Pavol Holeštiak (NEKA), MUDr.Jozef Gärtner (SDA) Neprítomní poslanci – 3 poslanci: Ing. Vladimír Hruška (SDKÚ), Bc. Martin Šenfeld (NEKA), MUDr. Jozef Valko (SDKÚ) Pozn. Ak niekto z obyvateľov mesta prejaví záujem aj o právnu analýzu je u mňa k dispozícii.