Mestská polícia v Čadci buduje kamerový systém na jednej z najproblemovejších ulíc v meste, ktorý bude súčasťou miestnych kablových rozvodov. Ak sa projekt uvedie do praxe, tak mesto Čadca bude prvým mestom, kde bude takto koncipovaná nová kvalita ochrany bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku.
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora obce. V súčasnosti je vo výkonnej službe Mestskej polícii v Čadci 21 policajtov (do plného počtu jej chýba 6 policajtov). Rozpočet Mestskej polície predstavuje 9,8 mio Sk, ktorý nedovoľuje v plnom rozsahu vykryť všetky kladené požiadavky súvisiace s jej činnosťou. Aj napriek tomu vedenie polície vytvára predpoklady, aby mimo rozpočtové zdroje významne prispievali k budovaniu tak potrebnej materiálnej základne. Ak v roku 2003 to bolo 400 tisíc Sk, tak o rok neskoršie 650 tisíc Sk a pre tento rok ku 30.6. to činí už 1,2 mio Sk, čo v porovnaní s ostatnými zložkami mesta je ďaleko najviac. Kamerový systém včera ešte prijímaný s nedôverou, dnes plní významnú funkciu vo vyhľadávaní a odhaľovaní trestnej činnosti. Od jeho uvedenia do činnosti 15.10.2003 prispel a prispieva k šetreniu ľudských zdrojov, k okamžitému zásahu a významne pomáha nie iba Mestskej polícii k dokazovaniu kriminálnych činov. V súčasnosti vďaka grandu v hodnote 200 tisíc Sk sa započalo s montážnymi prácami a predpokladá sa, že od augusta 2006 bude uvedený do prevádzky kamerový systém na jednej z problémových ulíc v meste, na Chalupkovej ulici. Zvýši sa ostraha a bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku. Čo je ale významné, kamerový systém bude súčasťou kábelovej TV. V praxi to znamená, že každý si bude môcť prepnúť na príslušný televízny kanál na obrazovke vo svojej obývačke a ulicu bude mať „ako na dlani“ a tiež bude mať pod dohľadom aj svoje zaparkované auto. Ak sa projekt podarí realizovať, mesto Čadca sa stane prvým mestom, ktorý bude mať takto koncipovanú ochranu a dohľad. Mestská polícia ďalej pripravuje rozšírenie kamerového systému o monitorovanie Matičného námestia. S kamerovým systémom úzko súvisí aj 900 tisícový grand pre vytvorenie chránenej dielne v počte 4 zdravotne postihnutých občanov na plný úväzok. Počas 24 hodín budú sledovať a vyhodnocovať kamerový systém a v úzkom prepojení na na operačného dôstojníka sa zefektívni práca Mestskej polície v meste. Pre zefektívnenie práce Mestskej polície na odľahlejších a prímestských častiach mesta sa pripravuje uvedenie do činnosti cyklistická hliadka. Pre úplnosť treba dodať, že v týchto dňoch bol pre Mestskú políciu odsúhlasený grand z európskych fondov na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorého cieľom je hrou a zábavou priblížiť prácu polície v každodennom živote a zvýšiť u nich právne povedomie o samospráve. Aj napriek neustálemu skvalitňovanie bezpečnosti v meste, Mestská polícia bez aktívnej pomoci obyvateľov mesta nemôže rýchlo a efektívne zabezpečovať verejný poriadok. Preto telefónna linka číslo 159 je stála „horúca“ linka obyvateľov, ktorí každým podnetom sa zúčastňujú na skvalitňovaní bezpečnosti všetkých nás žijúcich v meste.