Mestská polícia v Čadci si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojho založenia. Svojim významom a prácou možno ju prirovnať lodi na rozbúrenom mori. Lebo ak by bola v prístave, bude v bezpečí, ale preto nebola zriadená.

Za 15 rokov prešla svojim vývojom. Ak vtedy nepochopená, dnes nepostrádateľná súčasť každodenného života mesta. Mestská polícia je výrazom samostatnej územnej samosprávy a správneho celku mesta. A pritom cesta byť ako samostatná v systéme verejnej správy nebola jednoduchá.
História polície je spojená s počiatkom štátnej organizácie ľudskej spoločnosti pochádza z gréckeho slova „politia“ vo význame zabezpečovania verejnej moci a podľa Leparovho slovníka je to aj o poriadku na určitom úseku, ale aj obecná správa, obecná činnosť, slobodná obec, obecné zriadenie.
Medzi prvé právne akty po vzniku Česko-slovenskej republiky v roku 1918 patrila tkz. Recepčná norma (zk.č.11/1918 Zb.), ktorú sa prevzal existujúci štátny aparát. Zákon už vtedy rozdeľoval pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi mestskú (obecnú) a štátnu políciu a četníctvo. Na Slovensku sa zriadila mestská municipálna polícia. V roku 1919 vtedajšie Ministerstvo vnútra si zabezpečilo „poštátnenie“ polície výnosom a ten reagoval už v novelizácii zákona o o obecnom  zriadení. Nastal proces preberania obecnej polície do štátnej správy. Výsledkom bolo roztrieštenosť a decentralizácia policajnej správy v prvej ČSR a bolo to na úkor výkonu bezpečnostnej služby.


Vo februári 1945 SNR staré žandárske a policajné orgány rozpustila a právne boli zakotvené v Národnej bezpečnosti na Slovensku.  Do ZNB boli začlenené aj obecné polície a tým na dlhých 46 rokov obecné polície a ako zložky obcí a ňou aj financovaná prestali existovať. Vďaka udalostiam po 17.11.1989 sa začal normalizovať aj polícia a zákonom č.564/1991 Zb. sa dostalo obecnej polícii to miesto, ktoré jej v demokratickej spoločnosti patrí !!!!! Stálym problémom zostáva, že ak už sa neozývajú volania o zrušení obecných polícii, ale ešte pretrváva názor, že obecná polície je protivník a nie partner, ktorí plní úlohu zabezpečovania verejného poriadku v obci.


Význam mestskej polície pramení zo zákona O obecnej polícií, kde mesto prijíma rozhodnutia, všeobecné záväzné nariadenia. Dennodenne rieši problémy mesta a preto mesto má mať aj primerane k svojim kompetenciám aj orgán zabezpečujúci plnenie svojich rozhodnutí, ktorým mestské, ale aj obecné polície majú kompetencie.
Nemenej dôležitým dôvodom je, že bezpečnosť občanov je popri zamestnanosti hodnotená ako prioritná hodnota, ktorá má vplyv na celkové pozitívne prostredie v meste.


Cesta ku terajšiemu stavu pôsobenia mestská polícia v meste od jej počiatku nebola jednoduchá. Musela stále dokazovať svoju opodstatnenosť, bojovať s nepochopením hraničiacim aj s istým spôsobom opovrhovania, útokmi nie iba od tých, ktorí nedodržiavali právne normy. V prípadoch, kedy  zlyhanie príslušníka ako osoby bolo zamieňované ako kolektívna vina mestskej polície ako celok.
Mestská polícia vo svojom úsilí, prekonala a stále prekonáva vonkajšie tlaky. Prioritou mestskej polície všade na svete zostane proces permanentnej prevencie. Je ľahké dať pokutu, ale vytrvať v procese presviedčať občana, aby pochopil, že pri svojej nečinnosti je obeťou on sám, je úlohou trvalou. Verím, že mestská polícia zostane trvalou istotou pre mestá pri zabezpečovaní úloh, ktoré jej zákon vymedzuje.