Na základe petície občanov, ktorú podpísalo 6743 občanov pre zriadenie cirkevnej školy 14 poslanci požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstvo ( konalo sa 15.5.200) s jediným bodom "Zriadenie cirkevnej školy priestoroch zrušenej základnej školy na ul.A.Hlinku č.1157 v Čadci".

 

O mimoriadné zastupiteľstvo požiadali títo poslanci: Jozef Beleš, Mgr.Marián Fúrik, ing.Peter Glasnák, ing.Milan Gura, PaedDr.Daniela Jašúrková, Mgr.Rastislav Kaličák, MUDr.Ján Kožák, Mgr.Martin Klimek, MUDr.Anna Korduliaková, ing.Jozef Pohančeník, ing.František Prívara, Mgr.Viera Strýčková, Pavol Štrba, PaeDr.Jaroslav Velička.

Primátor podľa zákona zvolal na utorok 15.5.2007 mimoriadne zastupiteľstvo. Predpokladal som všetky možné scenáre, ale to, že väčšina koaličného poslaneckého zboru bude bojkotovať zasadanie, ma ani vo sne nenapadlo. Iba 11 poslancov považovala za svoju povinnosť a vernosť svojmu sľubu poslanca a zúčastnilo sa rokovania. Prekvapujúcim zistením bolo, že z podpísaných, ktorí žiadali zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva sa neprezentovali 4 poslanci (Mgr.R.Kaličák, MUDr.J.Kožák, Mgr.V.Strýčková, P.Štrba). Z dobre informovaných kruhov niektorí boli prítomní v budove MsÚ, ale nie v sále. Asi vedeli prečo nie. Ale keď zoberieme do úvahy, že poslanec sa riadi vlastným svedomím tak ma napadlo staré ruské porekadlo, „spokojné svedomie, výsledok diabla .....“

Počínanie väčšiny považujem za hanbu a neúctu k obyvateľom mesta, ale aj prítomným rodičom a učiteľom v zaplnenej miestnosti veľkej zasadačky na Mestskom úrade. Pre mesto je tu prvá veľká zlá správa. Maniere „z veľkej“ politiky sú už v meste a ich osvojenie bolo iba rutinnou záležitosťou. Svojou neúčasťou spôsobili, že zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Je zarážajúce, že časť poslancov nepovažuje petíciu ako jeden z významných nástrojov posilňovania demokracie u nás. Umožňuje vyjadriť názor, ktorí si želajú obyvatelia a je protiváhou oficiálnemu názoru a to väčšina poslancov nechcela počuť.

Primátor na základe malého počtu poslancov sľúbil zaradiť tento bod na riadne zasadanie zastupiteľstva, na piatok 25.5.2007, čo sa aj stalo. Neuskutočnené MZ bolo na niečo dobre. Vypočul som si vysvetlenie primátora k meritu problému a bol som zhrozený. Prezentoval "svoj" právny výklad stavu rušenia základnej školy na ulici A.Hlinku (viď uznesenie MZ č.36/2007), že uznesenie nie je právne správne. Chcel som vykríknuť známym čapkovským "Bože, vráť svetu pravdu", ale zdržal som sa stále neveriac jeho slovám. Pýtam sa, kto spracoval návrh uznesenia? Kto zodpovedá za správnosť uznesenia za MsÚ? Primátor? Prednosta? Ako potom môžem mať dôveru v iné uznesenia, ak toto, ktoré malo pre tých, ktorí za každú cenu chcú zrušiť školu na ulici A.Hlinku absolútnu prioritu, bolo zmetočné? Vyvodí primátor z toho postih/postihy?

K problému založenia Cirkevnej základnej školy v priestoroch školy na ulici A.Hlinku požiadal slovo prítomný vedúci správy cirkevných škôl pri biskupskom úrade v Nitre Ing. Augustín Hriadel. Vyslovil dve požiadavky, ktoré podmieňujú, aby sa začali prípravy na založenie Cirkevnej základnej školy v priestoroch terajšej školy na ulici A.Hlinku. Musí byť vôľa obyvateľov, čo sa aj stalo. Petícia s 6743 podpismi ma veľkú vypovedaciu hodnotu. Druhou podmienkou je, aby mesto dalo súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej nájomnej zmluvy na pozemky a budovy, tak ako to bolo súčasťou návrhu uznesenia. Takto prípravne uznesenia mal poslanec M.Gura. Ak budú obe podmienky splnené a sľub primátora, že bude súčinný pri zakladaní tretej cirkevnej základnej školy v okrese (po Skalitom a Rakovej), Biskupský úrad stane sa zakladateľom školy a nič nebráni, aby cirkevná škola sa stalo pre mestom prejavom jeho zodpovednosti k výchove a vzdelávaniu. Pozor, každá škola ma poslanie uvádzať v život výchovno – vzdelávací proces. Cirkevná škola naviac ponúka alternatívu voči súčasnému materiálnemu svetu v podobe kresťanskej výchovy a pastoračného cirkevného poslania.

V rozprave ma potešilo vystúpenie poslanca MZ Mgr. Pavol Holeštiak, z poslaneckého klubu SNS, ale aj člena občianskej iniciatívy Mladá Čadca. Uviedol, že ako člen SNS, strana vyznáva aj kresťanský pilier a vyslovil podporu pre vznik Cirkevnej základnej školy v meste. Jeho vystúpenie som prijal s pocitom zadosť učinenia, ale súčasne aj ako verejný prísľub že aj v súčasnej poslaneckej koalícii v zastupitestve sú ľudia, ktorí vnímajú vznik cirkevnej školy v meste ako pozitívny krok.