Mesto pri svojom hospodárení a nakladaní s majetkom mesta sa v niektorých prípadoch nemôže sa vyhnúť súdnym sporom. V súčasnosti vedie mesto 9 súdnych sporov.  Na zasadaní mestského zastupiteľstva 6.12.2007 poslanci na základe predloženej informatívnej správy o aktuálnych  sporoch Mesta Čadca prerokovali na verejnom zasadaní a prijali k nej uznesenie.

V záujme úplnej a pravdivej informovanosti obyvateľov o dôležitých veciach mesta, zverejňujem ako poslanec správu o súdnych sporoch, tak ako ju poslanci obdržali na prerokovanie. Zostávam v nádeji, že verejnosť to príjme s pochopením, ako dôkaz novej a intenzívnejšej komunikácie s verejnosťou o veciach verejných na mojej webovej stránke. Budem rád, ak vaše názory si nenecháte pre seba a napíšte mi. Takto budem môcť získaval spätnú väzbu  vašich názor na veci a problémy, na ktoré môžete mať odlišné názory a stanoviska. Vopred ďakujem za vašu spoluprácu.


Informatívna správa
o aktuálnych súdnych sporoch Mesta Čadca


1) Sp. zn.: 10C/38/2005
Navrhovateľ: Miloš Majchrák - Bistro Satelit
Žalovaný: Mesto Čadca
vo veci náhrada škody - 29.160.000,- Sk s prísl.

Dňa 01.03.2005 - podaná žaloba na Okresnom súde v Čadci navrhovateľom.
Rozhodnutím Okresného súdu v Čadci dňa 31.10.2006 - odporca (Mesto Čadca) je povinný zaplatiť navrhovateľovi 29.160.000,- Sk s 9 % ročným úrokom z omeškania od 26.05.2006 do zaplatenia, trovy konania 363.295,- Sk, súdne poplatky 200.000,- Sk.
Mesto Čadca podalo odvolanie proti rozsudku dňa 29.12.2006.
Krajský súd Žilina na pojednávaní dňa 11.09.2007 pozmenil rozhodnutie Okresného súdu v Čadci v tom, že priznal navrhovateľovi istinu 29.160.000,- Sk bez úroku z omeškania.
Rozhodnutie v písomnej forme Mesto Čadca zatiaľ neobdržalo.


2) Sp. zn.: 11C 86/2005 - určenie neplatnosti predkupného práva
6C 86/2005 - určenie neplatnosti nájomnej zmluvy Navrhovateľ: Mesto Čadca
Žalovaný : PM a Kompany, spol. s r.o.


Dňa 08.03.2005 - Mesto Čadca podalo žalobu na Okresnom súde v Čadci v oboch prípadoch.
Rozhodnutia Okresného súdu v Čadci dňa 13.09.2005 pod sp. zn. 6C 86/2005 uznal nájomnú zmluvu zo dňa 06.12.2001 za neplatnú.
Žalovaný podal odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Čadci dňa 25.10.2005.
Krajský súd v Žiline rozhodnutím 5 Co/536/2005 zo dňa 25.10.2006 zrušil rozsudok Okresného súdu v Čadci a vrátil vec na ďalšie konanie z dôvodov procesných pochybení, nezaoberal sa ani vecnou správnosťou.
Podpisom Kúpnej zmluvy s dohodou o zániku vecného predkupného práva na uvedený pozemok došlo k mimo súdnej dohode a Mesto Čadca podalo dňa 19.11.2007 návrhy na späť vzatie návrhov žaloby v celom rozsahu.


3) Sp. zn.: 15Cb/677/2001 - Krajský súd Žilina

Navrhovateľ: CISS Martin, s.r.o., Martin

Žalovaný : v 1 rade - Krajský súd Žilina
                  v 2 rade - Mesto Čadca o náhradu škody 5.468.144,50 Sk
Mesto Čadca - v zastúp. JUDr. Kuric

Na základe Hospodárskej zmluvy zo dňa 23.10.1991 a jej dodatku č. 1-11 firma CISS Martin,  s.r.o.  bol zhotoviteľom diela  16-triedna Základná škola Čadca-Stred - terajšiaObchodná akadémia.


Dňa 28.12.2001 navrhovateľ - CISS Martin, s.r.o. podal na odporcov v 1 rade -Krajský úrad Žilina, v 2 rade - Mesto Čadca žalobu o náhradu škody v sume 5.468.144,50 Sk (omeškanie úhrad faktúr od 21.10.1998 do 20.10.2000).
Dňa 25.06.2002 podal navrhovateľ Krajskému súdu Žilina Návrh na nariadenie predbežného opatrenia - v konaní o žalobe o náhradu škody - zákazom nakladať s nehnuteľnosťou - všetky uvedené na LV 3053.
Krajský súd Žilina uznesením 15 Cb 677/01-92 zo dňa 10.07.2002 vyhovel navrhovateľovi vo veci vydania predbežného opatrenia.
Najvyšší súd SR uznesením 7Obo 174/02 zo dňa 26.11.2002 napadnuté uznesenie 15 Cb 677/01-91 zrušil a zamietol vydanie predbežného opatrenia.
Krajský súd Žilina podal Žilinskej univerzite, Ústavu súdneho inžinierstva objednávku - vypracovať znalecký posudok - vo veci zistenia výšky škody a ušlého zisku dňa 01.07.2005 k termínu 31.12.2000.
Zo záveru Znaleckého posudku vyplýva, že firma CISS Martin, s.r.o. nemá nárok na požadovanú čiastku, ktorú označil ako škodu a ušlý zisk.
Ďalšie pojednávanie bolo na KS Žilina dňa 31.10.2007.
Rozhodnutie zatiaľ nebolo doručené.


4) Sp. zn.: 5C 301/2002
Navrhovateľ: Miestny odbor Matice Slovenskej Čadca
Žalovaný : Mesto Čadca
V zastúp. JUDr. Kuric o určenie vlastníctva nehnuteľnosti s.č. 1000 (Palárikov dom)


Na základe nálezu Ústavného súdu SR č. 221/2000 Zb. vzniklo vlatníctvo  k nehnuteľnostiam, stavby súp. č. 1000 (Palárikov dom) a prísl.pozemkov prospech mesta Čadca, ktoré boli zapísané na LV Mesta Čadca č. 3053.
Užívateľom uvedených nehnuteľností toho času bol Miestny odbor Matice Slovenskej, Palárikova 1000, ktorý bol písomne viackrát vyzvaný, aby dobrovoľne vydal dotknuté nehnuteľnosti.
Z dôvodov nečinnosti odporcu, Mesto Čadca dňa 30.07.2001 podalo na Okresnom súde v Čadci žalobu na vypratanie veci - Sp. zn.: 9C/632/2001.
Tento návrh v priebehu konania Mesto Čadca dňa 22.10.2004 zobralo späť z dôvodov, že došlo k znehodnoteniu veci (vyhorel) a Okresný súd uznesením zo dňa 25.10.2004 konanie zastavil.
Súbežne v r. 2002 pod sp. zn.: 5C/301/2002 podal Miestny odbor Matice Slovenskej žalobu na Mesto Čadca o určenie, že žalovaný nie je vlastníkom sporných nehnuteľností -domu s.č. 1000 a prísl. pozemkov.
Okresný súd Čadca rozhodnutím zo dňa 03.10.2003 žalobu zamietol.
Krajský súd Žilina na základe MO-MS SR zrušil rozhodnutie OS Čadca a vrátil na ďalšie konanie dňa 10.06.2004.
Okresný súd v Čadci rozhodnutím zo dňa 16.08.2005 opäť žalobu zamietol.
Krajský súd Žilina na základe odvolania MO-MS SR opäť rozhodnutie OS v Čadci zrušil a vrátil na ďalšie konanie.
Posledné pojednávanie sa uskutočnilo na OS v Čadci dňa 14.11.2007.
Rozhodnutie ešte nebolo doručené.
 
5) Sp. zn.: 6C/285/2002
Navrhovateľ: JUDr. Habčák, PhDr. Holeštiak
Odporca : v 1 rade) B.S.K. Slovensko plus
                 v 2 rade) Mesto Čadca
                 v 3 rade) Eurotrend, s.r.o. vo veci neplatnosti kúpnej zmluvy


Navrhovatelia podanou žalobou 6C/285/2002 sa domáhajú vyslovenia neplatnosti kúpnej zmluvy V 2690/1999 z 20.12.1999 medzi Mestom Čadca ako prevodcom a odporcom v 1 rade) B.S.K. Slovensko Plus, s.r.o. ako nadobúdateľom.
Okresný súd v Čadci rozhodnutím zo dňa 07.10.2003 zastavil konanie.
Na základe odvolania navrhovateľov Krajský súd Žilina zrušil rozhodnutie OS Čadca a vec mu vrátil na ďalšie konanie dňa 05.04.2004.
Okresný súd v Čadci na základe ďalšieho dokazovania svojim rozhodnutím zo dňa 14.12.2004 zamietol žalobu.
Krajský súd v Žiline na základe odvolania navrhovateľ zrušil rozhodnutie a vec vrátil na ďalšie konanie dňa 09.12.2005.
Okresný súd v Čadci opäť dňa 08.03.2007 svojim rozhodnutím zamietol žalobu.
Na základe odvolania vytýčil KS Žilina pojednávanie na 27.11.2007.


6 )Sp.zn.: 11 C/58/2005
Navrhovatelia : rodina Murčovcov v 1-až 5 rade
Odporca : Mesto Čadca
vo veci určenia neplatnosti právneho úkonu (výmer ONV Čadca zo dňa 11.06.1954)


Okresný súd pod sp.zn.: 11 C/38/2005 prijal 30.03.2005 žalobu navrhovateľov rodiny Murčovcov v 1-až 5 rade proti odporcovi Mesto Čadca v konaní o určenie neplatnosti právneho úkonu (pozbavenie vlastníctva pozemkov) výmerom ONV Čadca zo dňa 11.06.1954 zn. XI-713-140/54.
Okresný súd v Čadci rozhodnutím zo dňa 17.01.2007 konanie zastavil, žalobu zamietol.
Na základe odvolania navrhovateľov Krajský súd v Žiline na pojednávaní dňa 18.09.2007 potvrdil rozhodnutie OS Čadca.
Rozhodnutie zatiaľ nedoručené.


7) Sp. zn.: 8C/139/2005
Navrhovateľ: Slavomír Kužma (bývalý pracovník MP)
Žalovaný: Mesto Čadca
vo veci neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru


Dňom 10.05.2005 bol v zmysle § 68, odst. 1, písm. b) ZP okamžite skončený pracovný pomer s pracovníkom Mestskej polície Slavomírom Kužmom.
Proti tomu podal dňa 02.06.2005 na OS Čadca p. Slavomír Kužma žalobu na Mesto Čadca o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru pod sp. zn.: 8C/139/2005.
Okresný súd rozhodnutím zo dňa 27.11.2006 uznalo, že výpoveď je neplatná.
Mesto Čadca podalo proti rozhodnutiu odvolanie dňa 09.02.2007.
Krajský súd vytýčil pojednávanie na 13.12.2007.
 
8) Sp. zn.: 6C/140/2007
Navrhovateľ: Mesto Čadca
Odporca : Jana Tomečková
vo veci vypratania nehnuteľnosti - podané dňa 19.10.2007 na Okresnom súde   Čadca, zatiaľ bez pojednávania


Mesto Čadca na základe problémov ukončilo dňa 09.01.2006 nájomnú zmluvu s p. Tomečkovou na časti pozemku KN 3358/1 za účelom umiestnenia jej stánku.
Nakoľko po viacerých upomienkach tento z pozemku neodstránila, mesto Čadca podalo dňa 23.10.2007 na OS v Čadci žalobu na vypratanie nehnuteľnosti.


9) Sp. zn.: 13C 756/2000
Navrhovateľ: Anna Ihelková, Čadca
Odporca : Mesto Čadca
vo veci náhrada škody 1.170.000,- Sk s prísl.


Pani Anna Ihelková, Komenského 135, Čadca požiadala v zmysle zák. č. 87/1991 Zb. o mimo súdnych rehabilitáciách o vydanie nehnuteľnosti (pozemky, bývalý jej rod. dom č. 2082) v r. 1991 a po dlhoročných súdnych pojednávaniach bola vec vydaná 30.04.2000.
Následne navrhovateľka Anna Ihelková cestou svojho právneho zástupcu požiadala o vyplatenie škody, ušlý zisk za obdobie od 01.09.1991 do 30.04.2000.
Nakoľko nebola uspokojená, podala pod sp. zn.: 13C/756/2000 žalobu na OS v Čadci o náhradu škody 1.220.000,- Sk s prísl.
Okresný súd rozhodnutím zo dňa 08.03.2001 zaviazal Mesto Čadca zaplatiť navrhovateľke 1.170.000,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 06.10.2000 do zaplatenia.
Na základe odvolania Mesta Čadca, Krajský súd v Žiline potvrdil rozsudok Okresného súdu v Čadci dňa 21.09.2004 s tým, že odvolanie nieje prípustné.
Po ďalších krokoch zástupcov mesta Najvyšší súd SR pod sp. zn.: 3M Cdo 1/2006 zo dňa 26.07.2007 zrušil rozhodnutie OS Čadca a KS Žilina a vec vrátil OS v Čadci na ďalšie konanie.
Z rozhodnutia Najvyššieho súdu jednoznačne vyplýva, že súdy nesprávne interpretovali ustanovenia zák. č. 87/91 Zb.
Okresný súd vytýčil pojednávanie na 14.01.2008

Ing. Jaroslav Hacek
vedúci OP