(Čadca 5.1.2008) 

Kultúrna obec v Čadci netrpezlivo očakáva začiatok každého roku, ktorý je v znamení novoročného koncertu známeho aj ako Novoročný trojkráľový koncert. Súčasťou koncertu je udeľovanie čestných ocenení OSOBNOSŤ KYSÚC.

Udeľovanie čestného ocenenia OSOBNOSŤ KYSÚC patrí každoročne vďaka Kysuckej kultúrnej nadácii spoločne s mestami Kysúc k vrcholom spoločenského a verejného života mesta. Je to azda v rámci Slovenska ojedinelý prejav úcty k svojim rodákom, ktorí svojou prácou šíria dobre meno Kysúc doma i v zahraničí.

Originálnosť a jedinečnosť tohoto podujatia je príkladom odvahy Kysučanov k svojej súčasnosti. Oceňovanie ľudí, ktorí svojim činom na poli hospodárstva, umenia, kultúry, osvety, telovýchovy, športu, ale aj za humánny čin, alebo celoživotné dielo sú vzorom pre mladých. Posúvajú sebavedomie každého z nás, ktorý chce vidieť a veriť dobro v človeku.

Od roku 1999 (za rok 1998), kedy sa po prvý krát odovzdávala čestné ocenenie Osobnosť Kysúc, ocenenenie dostalo celkom 37 osobnosti, plus 2 manželky ako súčasť spoločného ocenenia s manželom. Významové posolstvo tkvie v poznaní, že bez rozdielu kde ocenených život zavial, alebo opačne, že sa narodili mimo Kysúc, ale svoj plodný život prežili na Kysuciach sa podielali svojou prácou na zveľaďovaní dobrého mena Kysúc. Mená ako J.Króner, Prof. Špaldoň, Prof.A.Vrteľ, Prof.Moravec, alebo prof.V.Didi sú svojou prácou osobnosťami, ktoré prekročili región Kysúc.

Po oceneniach nasledoval koncert, kde sa prezentujú najlepšie súbory, ktoré v meste pracujú. V tomto roku to bola prezentácia Orchestra ľudových nástrojov mesta Čadca pod vedením primáša Branislava Lariša so sólistami Stanislavom Palalúchom ml., Bartolomejom a  Andrejom Gernátovcami, Pavlom Kužmom a moldavským cimbalistom Marcelom Comandantom a v závere vystúpili s operetnými áriami manželia Ján Drahovzal s manželkou Jankou rodenou Hoštákovou.

Tohoročný výber ocenených bol vyvážení, čo svedčí o citlivom prístupe k každému navrhnutému kandidátovi na ocenenie.  Ocenení za rok 2007 boli tieto osobnosti:

Martin Kolembus dostal ocenenie za humanitnú činnosť s prihliadnutím na jeho básnickú tvorbu.

Čerstvý nositeľ ocenenie Čestný občan mesta Čadce, ktorý dostal pri príležitosti 30. výročia založenia Miešaného speváckeho zboru  Doc.Mgr.art. Pavol Procházka bol ocenený za celoživotné dielo za prácu a výsledky v Miešanom speváckom zbore Kysuca.

Ing. Ľubomír Janoška bol ocenený za čin roka v hospodárstve a s prihliadnutím na priekopnícku prácu pri zakladaní podnikateľského združenia po roku 1989 na Kysuciach.  

Za športový čin roka a celoživotnú činnosť o šport porota udelila čestné ocenenie a  ocenila Ľudovíta Valárika za výsledky v stolnom tenisu presahujúce význam Slovenska.

Zoznam ocenených čestným titulom OSOBNOSŤ KYSÚC

1998: Jozef Króner (im), Prof. Ing. Emil Špaldoň, DrSc

1999: Anna Balošáková, Alojz Harant, Stanislav Kollár

2000: Prof. MUDr. Rudolf Moravec, DrSc., Peter Tichý, Prof. Albín Vrteľ (im)

2001: mjr. Miroslav Gardlo, Jozef Kubica, Doc. PhDr. Jozef Potočár, DrSc. (im), DrSc., Milan Toman

2002: Vladimír Gajdičiar, Ing. Anton Ježík, manželia Mgr.Pavol a Mgr.Amália Kužmový, MUDr. Vladimír Pavlík, CSc.

2003: Oskar Dubovický, Ján Jurčo, Anna Švábiková, František Žabka

2004: Msgr. Ľudovít Baláži, Jozef Martikán, Ing. Pavol Prokopovič, Zuzana Vaňousová - Krónerová, manželia Milan a Emília Vojtekovci

2005: Mgr. Matúš Briestenský, Prof. PaeDr. Mgr. art. Vojtech Didi, Peter Janík, MUDr. Roman Jablonický

2006: PhDr. Rudolf Gerát, MUDr. Alexander Klika, Mgr.Mária Marcibalová, Ing.Ivan Trančík

2007: Ing. Ľubomír Janoška, Martin Kolembus, Doc.Mgr.art. Pavol Procházka, Ľudovít Valárik