(Protokol NKÚ o výsledku kontroly v roku 2006 v meste Čadca)

Mesto prežíva vo svojej histórii jedno z najhorších období. Kauzy ako priemyselný park, parkovisko za bývalou Devín bankou, spôsob upísanie akcii do Mestskej teplárenskej spoločnosti dostali mesto do stavu, že nám obyvateľom mesta je do prianie sedieť aspoň na "lopate" hrobára a z nej sa dívame už iba do jamy zvanej nútená správa mesta.  Celkom  vyčíslená  záväzky  mesta z kauz mesta v prípade, keby ich mesto muselo platiť  sa blížia k sume 110 mio Sk. Premietnuté do návrhu rozpočtu 2008 to predstavuje 48% z celkových príjmov  mesta a pritom treba počítať aj so splácaním úverov. Straty z dividend pre nevýhodné upísanie akcii mesta do Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. činí podľa hospodárenia z roku 2006 cca milión  za rok. Aby tomu nebolo koniec, správa NKÚ  ukázalo skutočnú nahotu, ako mesto hospodárilo minimálne v roku 2006, za ktorý sa robila kontrola.

Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu bola kontrolórmi vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Meste Čadca. Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom v meste v roku 2006 t.j. v poslednom roku volebného obdobia 2002-2006. Počas výkonu kontroly boli zistené nedostatky.

Nedostatky sú rôznej kvality. Tie ktoré vyplývali iba  z nepozornosti a nespôsobili majetkovú, finančnú alebo inú ujmu treba napraviť a prijať opatrenia. Protokol odhalil kauzu, ktorá je  pre mesto a jej obyvateľov zahanbujúca a demotivujúca. Kauza prevodu akcii do Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. je prejavom arogancie moci a v spojení s ďalšími kauzami (Priemyselný park, problém parkoviska za bývalou Devín bankou,...) je stresujúcim prvkom mierený voči obyvateľom mesta. Za tieto  v plnom rozsahu zodpovedá primátor mesta, ktorý je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch *1). Kauzy poukazujú aj na nekvalitnú prácu aj jeho najbližších spolupracovníkov vtedajšom vedení mesta

-    MUDr. J.Marec ako zástupca primátora mesta teraz iba poslanec zastupiteľstva
-    Ing.J.Husár stále ako prednosta MsÚ

Nech tieto kauzy sú mementom pre časť súčasných (koaličných) poslancov, ktorí vo svojej horlivosti tak ako väčšina poslancov v období 2002 - 2006 schvaľovala uznesenia v dobrej viere, že to čo vedenie predloží na prerokovanie je dobré, ale bez kritického prístupu. Ak už kritika minulých (ale aj terajších) koaličných poslancov, tak iba na zneváženie opozičných poslancov, ktoré nie vždy korešpondujú s názormi vedenia. A výsledok, veľké finančné straty hraničiace stále s možnou nútenou správou.
 
Získať moc v rozhodovaní je jedna vec, ale vedieť túto moc dať do služieb mesta a jej obyvateľom, to už nie je každému dopriate. Nech pocit viny a strachu je v každom, ktorý rozhoduje o verejných financiách. Stále platí životom odskúšaná pravda života, že nijaký strom nerastie do neba. Platilo to včera, a platí to aj dnes !!!!

Nech materiál NKÚ je pre verejnosť výstrahou a súčasne dôkazom, že existujú spôsoby, ako odhaľovať takéto prešľapy, kde sa porušuje zákon.  Nie je nič horšieho, ako spreneveriť mandát, ktorí dostal primátor a poslanci voličmi v komunálnych voľbách.

Protokol NKÚ bol prerokovaný na zastupiteľstve 6.12.2007. Poslanci schválili, aby bol podstúpený Generálnej prokuratúre na ďalšie šetrenie.

Na záver môj postreh, prečo v poslednom období na Slovensku sme svedkami zmnožujúcich sa kauz, kde sa rozum zastavuje !!! nad bezcharakternosťou aktérov týchto podivných spoločenských "hier".  V samospráve som od roku 1990. Ťaživým problémom samospráv v súčasnosti je podcenenie kontroly na každej jej úrovni riadenia a rozhodovania. Ak samosprávy zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 dostali do vienka doslova  na tú dobu revolučný zákon, zákonodarca snáď aj z eufórie zo slobody  pozabudol na kontrolu dúfajúc, že obce majú kontrolu najvyššiu, ktorou sú obyvatelia obcí a miest a tiež súčasne aj voliči. Opak je pravdou a súčasná prax potvrdzuje  stratu kontroly nad hospodárením s financiami a správou majetku. Väzby primátor - koaliční poslanci, kontrolór mesta - poslanci v mnohých prípadoch vedie k zhovievavosti a súčasne  k posilňovaniu moci a zoslabovanie účinnosti kontroly Jediným riešením je, aby  kontrolór  mesta  nepodliehal  primátorovi,  ani  poslancom  a  ani  rôznym  súčinným  nežiadúcim turbulenciám  miestnej moci. Viem, že sa to nebude páčiť ochrancom slobody a demokracie, ale pokiaľ takéto prípady sa budú zmnožovať, nie je inej cesty ako rázna nestranná kontrola (aj zo strany štátu). Lebo žiadna moc nesmie byť nadradená zákonu !!!!

 *1) ... ďalej ešte v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom