Publikované: 04. 11. 2016

Primátor mesta Čadca v spolupráci so starostami obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec zastupujúcich bezmála 40 tisíc obyvateľov sa obrátil na predsedu vlády SR a ministra dopravy SR so žiadosťou o urgentné riešenie neúnosnej dopravnej situácie v okresnom sídle Čadca a obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec. Odkladaním začatia výstavby úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a uvedením do prevádzky dokončovaného úseku D3 Svrčinovec – Skalité, hranica SR/PR sa súčasná situácia ešte výrazne zhorší.

 Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Vážený pán premiér,

ako primátor a starostovia obcí zastupujúcich bezmála 40 tisíc obyvateľov sa obraciame na Vás so žiadosťou o urgentné riešenie neúnosnej dopravnej situácie v okresnom sídle Čadca a obcí horných Kysúc, nakoľko odkladaním začatia výstavby úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a uvedením do prevádzky dokončovaného úseku D3 Svrčinovec – Skalité, hranica SR/PR sa súčasná situácia ešte výrazne zhorší.

Pripomíname, že územnícka príprava tejto, nielen pre náš región, veľmi dôležitej a potrebnej stavby sa začala už pred viac ako 20 rokmi. Za tento čas sa urobil zo strany štátnych inštitúcií a tiež samosprávy obrovský kus práce na jej príprave, projektovaní, posudzovaní a neposlednom rade aj majetko - právnom vysporiadavaní. Stavba vedie geomorfologicky vo veľmi komplikovanom a urbanisticky veľmi zložitom prostredí. Pri jej trasovaní sa nedalo vyhnúť asanáciám viac ako 30 - tich objektov prevažne trvalo obývaných, sanácii veľkoplošných aktívnych zosuvov a bolo potrebné stavbu koordinovať s ďalšími nadregionálnymi a regionálnymi stavbami technickej infraštruktúry (železničný koridor, energetické vysokonapäťové rozvody, ...). Nie len nám, ale aj obyvateľom nášho regiónu bolo v minulosti prisľúbené, že diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec bude nie len súbežne pripravovaný s nadväzujúcim úsekom Svrčinovec – Skalité, ale že tieto úseky ak už nebudú dokončené naraz, tak čadčiansky úsek bude daný do užívania v čo najkratšom čase po spustení prevádzky úseku skalitského. Predlžovaním, resp. posúvaním termínu začatia výstavby si však dnes všetci kladieme otázku, či tá obrovská dlhoročná sizyfovská robota, útrapy a bolesti ľudí, ktorí ustúpili verejnému záujmu stála za to a či to všetko nevyjde nazmar.

Termín dokončenia stavby D3 Svrčinovec – Skalité s jej uvedením do prevádzky sa blíži a podľa dopravných posúdení vypracovaných Výskumným ústavom dopravným, a.s. Žilina sa dopravná situácia na Kysuciach ešte zhorší. Súčasná dopravná situácia v dotknutom území je charakteristická vysokými intenzitami a prekročením kapacity cestnej infraštruktúry, nárast dopravy na súčasnej cestnej sieti prechádzajúcej v celej dĺžke zastavaným územím sa zvýši zo súčasných 28 tisíc až na 33 tisíc vozidiel za deň. Pre obyvateľov regiónu, ale nie len pre nich je táto situácia už za hranicou únosnosti. Denne musia dochádzať za prácou, vzdelaním a službami regionálneho významu čakaním v kolónach a čo je najhoršie zhoršením dostupnosti k zdravotným službám dochádza k situáciám ohrozujúcich ich zdravie a život. Vzniknutá situácia spôsobuje nemalé komplikácie a škody aj podnikateľským subjektom a to nie len v regióne, ale aj v blízkom prihraničí v Česku a Poľsku. Zvýšená intenzita dopravy sa podpisuje pod zvýšenú dopravnú nehodovosť aj pod zhoršovanie stavebno - technického stavu objektov, najmä rodinných domov v zástavbe pozdĺž komunikácii.

 Vážený pán premiér,

na základe vyššie uvedených skutočností Vás týmto žiadame, aby ste sa zasadili o to, že investor stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec čo najskôr ukončí rozhodovací proces vo výbere zhotoviteľa a čo najskôr začne túto stavbu realizovať. Nevieme už totiž obyvateľom nášho regiónu zodpovedať na otázky

- prečo toľko rokov pripravovaná stavba majúca zabezpečené všetky potrebné povolenia sa stále nezačína,

- dokedy budú denno - denne znášať útrapy vysokej intenzity najmä tranzitnej kamiónovej dopravy,

- dokedy budú cestovať za prácou, vzdelaním a službami v nekonečných, celodenných kolónach a mnohokrát aj riskovať svoje zdravie a život,

- dokedy sa budú dotknutí obyvatelia pozerať na svoje opustené, chátrajúce domy z ktorých sa museli kvôli výstavbe diaľnice vysťahovať

a nedokážeme im už zabrániť v pripravovaných občianskych nespokojnostiach, ktorými chcú zviditeľniť svoju neznesiteľnú situáciu blokovaním cestnej premávky. Práve naopak, ako volení zástupcovia sa postavíme na čelo týchto protestov, je našou povinnosťou hájiť záujmy našich obyvateľov.

S úctou

Ing. Milan G U R A Primátor mesta Čadca

PaedDr. Anna Šimurdová Starostka obce Skalité

Ing. Pavol Gomola Starosta obce Čierne

Mgr. Renáta Majchráková Starostka obce Svrčinovec

V Čadci, dňa 12.10. 2016

List ministrovi je totožný ako bol zaslaný predsedovi vlády SR.

Prílohy na stiahnutie

             otvoreny-list-minister-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvoja.pdf (veľkosť 449 KB, formát pdf)

             otvoreny-list-predseda-vlady.pdf (veľkosť 450 KB, formát pdf)