S problematikou túlavých, alebo voľne pustených psov sa mestská polícia stretáva veľmi často. Nejde len o samostatný odchyt túlavých a voľne pustených psov, ale taktiež o kontrolu a dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta Čadca, kde je činnosť hliadok zameraná hlavne na odhaľovanie priestupkov pri venčení psov ( voľný pohyb, neodstránenie exkrementov a pod.), priestupkov v súvislosti s evidenciou psov (porovnaním skutočného zisteného stavu s evidenčným stavom vedeným na Mestskom úrade).

Mestská polícia v roku 2016 odchytila 53 psov a 17 mačiek. V porovnaní s rokom 2015 počet narástol o 16  odchytených psov.

V tomto roku mestská polícia odchytila už 6 psov a  5 šteniat kríženca labradora zlatej farby na drevenom Bukovskom moste, ktoré boli bez obojka a čipu. Šteniatka tam pravdepodobne niekto úmyselne vypustil, nakoľko do dnešného dňa sa nikto neozval. Vzhľadom k tomu, že boli mrazivé noci, bez zásahu polície by šteniatka pravdepodobne uhynuli na hlad a podchladenie. Po odchyte sú všetky zvieratá  odovzdané do útulku v Korni.

V januári tohto roku na podnet občana nášho mesta mestský policajti zachraňovali ešte bociana  v areáli Strednej odbornej školy technickej na ul. Palárikovej.  Hliadkou bolo na mieste zistené, že sa jedná o premrznutého  bociana, ktorý bol zjavne podchladený, nebol schopný chôdze ani letu. Následne si bociana prevzal zoológ z CHKO- Kysúc.

V každom prípade zanedbaná starostlivosť o zvieratá, či týranie zvierat je protizákonné. Podľa § 378 z trestného zákona č. 300/2005 hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 1, 2 až 5 rokov. V prípade zanedbania starostlivosti o zvieratá, kedy v jej dôsledku uhynú alebo majú trvalé následky na zdraví, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 2 roky.

Ak sú občania svedkami týrania zvieraťa, majú podozrenie na zanedbanie starostlivosti, alebo podozrenie na kruté zaobchádzanie so zvieraťom môžu pomôcť , ak budú informovať kompetentné orgány. Ako na to?

Podľa novelizovaného Zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti sa za týranie zvierat považuje:

             spôsobenie trvalého alebo dlhodobého poškodenia zdravia zvierat,

             spôsobenie trvalého alebo dlhodobého porušenia neobnoviteľných častí organizmu, okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov,

             spôsobenie trvalej alebo dlhodobej poruchy správania,

             prekročenie biologických schopností zvieraťa alebo spôsobenie neprimeranej bolesti, poranenia alebo utrpenia,

             obmedzenie výživy a napájania zvieraťa,

             spôsobenie zbytočného utrpenia alebo bolesti tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,

             spôsobenie bolesti alebo utrpenia tým, že sa použije ako živá návnada

Koho kontaktovať, ak ste svedkom týrania

Ak ste sa stali svedkom týrania, nahláste prípad na polícii, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ,prípadne kontaktujte Linku proti krutosti organizácie Sloboda zvierat.

Regionálna veterinárna a potravinová správa je kompetentný orgán, ktorý je povinný v zmysle zákona č.152/1998 o sťažnostiach riešiť každú sťažnosť na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat. V tomto prípade nezabudnite, že sťažnosť sa podáva písomne. Po prešetrení prípadu môže uložiť opatrenia na nápravu, alebo dokonca aj zakázať chov zvieraťa.

V rámci Slobody zvierat sa prípadmi týrania zvierat zaoberá inšpektor ochrany zvierat. Ak ho kontaktujete, ten po nahlásení prípad preverí a v prípade, že sa potvrdí týranie zvieraťa, podá písomný podnet na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Ako postupovať pri nahlasovaní týrania

Pri nahlasovaní prípadu udajte presný opis situácie a okolností, za ktorých k týraniu došlo. Nezabudnite uviesť, kedy a kde došlo k týraniu a či ide o týranie dlhodobé alebo náhodné. Popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania, či je podvyživené alebo zranené. Pokiaľ poznáte páchateľa, uveďte jeho meno a adresu. Ak nie je páchateľ známy, podajte trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Pri nahlasovaní si na vás pravdepodobne kompetentní vypýtajú kontakt. Vaše osobné údaje zostanú utajené, musíte však o to požiadať.

www.mestocadca.sk 12.4.2017