Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana  (1817-1888) sa v Trnave konala konferencia  pod názvom AKTUÁLNOSŤ ODKAZU J.M.HURBANA PRE NAŠU SÚČASTNOSŤ A BUDÚCNOSŤ.  Po ňom je pomenované v meste gymnázium. Na záver bolo prijaté komuniké. J.M.Hurbana.  Pre jeho aktuálnosť je zverejnené v plnom rozsahu.

„ Prostredníctvom vedeckých príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, sme sa zhodli na tom, že aktuálnosť Hurbanovho odkazu v dnešnej dobe poznačenej konzumom a neľútostnou globalizáciou, ktorá stiera špecifiká, zvyklosti a tradície jednotlivých národov, treba hľadať v opätovnom prinavrátení dôležitosti národnej hrdosti, vlastenectvu a hodnotám kresťanskej civilizácie v ďalšom budovaní  spoločného európskeho spoločenstva.

V tejto súvislosti  bolo niekoľko krát zdôraznené, že práve život J.M.Hurbana by mal byť pre budúce generácie inšpiratívnym mementom na pestovanie úprimného vzťahu k národným dejinám a ku krajine, v ktorej žijeme. 

Zachovanie národa, jeho svojbytnosti, identity, jeho dejín, kultúry, tradícii a zvyklosti je našou morálnou povinnosťou, naším záväzkom voči histórii, ale predovšetkým voči našim potomkom.

Signatári komuniké a účastníci vedeckej konferencie vyzývajú všetkých  zainteresovaných, funkcionárov i aktérov spoločenského života a tých, ktorí riadia a spravujú samosprávy obcí, miest a regiónu, univerzity, školy a kultúrne inštitúcie , aby pomohli odovzdať mladej generácii odkaz J.M.Hurbana , ktorý sa odráža v jeho láske k svojmu národu a v opodstatnenej potrebe jeho zachovania a rozvíjania. To je možné len v podobe úprimného a prirodzeného budovania kultúrneho a národného povedomia, hlbokého pocitu vlastenectva, úcty k tradíciám a kladného dedičstva.

Sme národom a želáme si, aby sme naďalej zostali národom. So svojim jazykom, s kultúrou a so stáročia overenými kresťanskými hodnotami“.